Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2015

Podľa § 113am ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 1. septembra 2023 zrušili všetky vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022, ktoré neboli už predtým zrušené vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty.

Vnútorný predpis č. 1/2015
Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 2/2015
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa upravujú podrobnosti o určovaní zloženia a predsedov skúšobných komisií pre štátnu skúšku na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v bakalárskych študijných programoch a v magisterských študijných programoch

Vnútorný predpis č. 3/2015
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o Študentskej vedeckej odbornej činnosti uskutočňovanej na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte
- zrušený vnútorným predpisom č. 3/2018

Vnútorný predpis č. 4/2015
Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (úplné znenie)

Vnútorný predpis č. 5/2015
Dodatok č. 3 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 6/2015
Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 7/2015
Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 8/2015
Dodatok č. 3 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 9/2015
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorá upravuje hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte

Vnútorný predpis č. 10/2015
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorá upravuje bodové ohodnotenie mimoškolskej činnosti študentov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty pre účely posúdenia splnenia kritérií prideľovania ubytovania študentom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na vysokoškolských internátoch a ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 11/2015
Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 12/2015
Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (úplné znenie)

Vnútorný predpis č. 13/2015
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa určujú podrobnosti o úhrade školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2015/2016

Vnútorný predpis č. 14/2015
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty - Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 13/2015 Smernici dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa určujú podrobnosti o úhrade školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2015/2016

Vnútorný predpis č. 15/2015
Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 16/2015
Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 17/2015
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o procesnom postupe pri spracovaní písomností v súvislosti s prijímacím konaním na štúdium študijného programu

Vnútorný predpis č. 18/2015
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa zriaďujú odborové komisie pre doktorandské štúdium a určuje sa ich organizačný a rokovací poriadok

Vnútorný predpis č. 19/2015
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o rigoróznom konaní na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte organizačný a rokovací poriadok

Vnútorný predpis č. 20/2015
Dodatok č. 4 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3