Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2018

Vnútorný predpis č. 1/2018

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorá upravuje hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a  doktorandov na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte

Vnútorný predpis č. 2/2018

Vnútorný predpis č. 2/2018 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorým sa ustanovuje, že Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta sa vo veciach disciplinárnych priestupkov študentov riadi vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave podľa Vnútorných predpisov Univerzity Komenského v Bratislave č. 13/2018 Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov a č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov schválených  Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 3/2018

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o Študentskej vedeckej odbornej činnosti uskutočňovanej na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte

Vnútorný predpis č. 4/2018

Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty