Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2018

Podľa § 113am ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 1. septembra 2023 zrušili všetky vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022, ktoré neboli už predtým zrušené vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty.

Vnútorný predpis č. 1/2018

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorá upravuje hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a  doktorandov na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte

Vnútorný predpis č. 2/2018

Vnútorný predpis č. 2/2018 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorým sa ustanovuje, že Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta sa vo veciach disciplinárnych priestupkov študentov riadi vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave podľa Vnútorných predpisov Univerzity Komenského v Bratislave č. 13/2018 Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov a č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov schválených  Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 3/2018

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o Študentskej vedeckej odbornej činnosti uskutočňovanej na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte

Vnútorný predpis č. 4/2018

Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty