Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2019

Podľa § 113am ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 1. septembra 2023 zrušili všetky vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022, ktoré neboli už predtým zrušené vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty.

Vnútorný predpis č. 1/2019

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa mení a dopĺňa vnútorný predpis č. 18/2015 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa zriaďujú odborové komisie pre doktorandské štúdium a určuje sa ich organizačný a rokovací poriadok, v znení smernice dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2017

 

Vnútorný predpis č. 2/2019

Štatút Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

 

Vnútorný predpis č. 3/2019

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa zriaďujú odborové komisie pre doktorandské štúdium a určuje sa ich organizácia a rokovací poriadok

 

Vnútorný predpis č. 4/2019

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 2/2019 Štatút Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty