Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2020

Podľa § 113am ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 1. septembra 2023 zrušili všetky vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022, ktoré neboli už predtým zrušené vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty.

Vnútorný predpis č. 1/2020

Dodatok č. 5 k vnútornému predpisu č. 2/2016 Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 2/2020

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 14/2010 Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 3/2020

Dodatok č. 6 k vnútornému predpisu č. 2/2016 Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 4/2020

Vnútorný predpis č. 4/2020 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 3/2016 schválenému Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Rokovací poriadok Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty podľa § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa čl. 31 písm. k) Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 5/2020

Vnútorný predpis č. 5/2020 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 6/2020

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 4/2018 Štipendijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 7/2020

Dodatok č. 9 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 6. 5. 2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 9. 6. 2009, Dodatku č. 2 zo dňa 23. 3. 2011, Dodatku č. 3 z 11. 2. 2015, Dodatku č. 4 zo dňa 12. 3. 2015, Dodatku č. 5 zo dňa 22. 6. 2015,  Dodatku č. 6 zo dňa 30. 9. 2015, Dodatku č. 7 zo dňa 8. 6. 2016 a Dodatku č. 8 zo dňa 28.11.2017 podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 4 ods. 2 vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č. 7/2015 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 3