Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2021

Vnútorný predpis č. 1/2021

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty ktorou sa ustanovujú niektoré osobitné pravidlá pre uskutočňovanie Študentskej vedeckej odbornej činnosti na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2020/2021

 

Vnútorný predpis č. 2/2021

Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 14/2010 Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1

 

Vnútorný predpis č. 3/2021

Dodatok č. 7 k vnútornému predpisu č. 2/2016 Zásady volieb do akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

 

Vnútorný predpis č. 4/2021

Dodatok č. 10 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

 

Vnútorný predpis č. 5/2021

schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty ktorý upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

 

Vnútorný predpis č. 6/2021

schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 3/2016 schválenému Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Rokovací poriadok Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1