Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2022

Vnútorný predpis č. 1/2022

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty ktorou sa ustanovujú niektoré osobitné pravidlá pre uskutočňovanie Študentskej vedeckej odbornej činnosti na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2021/2022

Vnútorný predpis č. 2/2022 

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 5/2020 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 3/2022

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 8/2010 Poriadok voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

Vnútorný predpis č. 4/2022

Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 5/2022

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa mení a dopĺňa Vnútorný predpis č. 2/2017 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa vydáva Štatút Alumni klubu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Dodatok č. 1 k Štatútu Alumni klubu)

Vnútorný predpis č. 6/2022

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa mení a dopĺňa Vnútorný predpis vydaný dekanom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2019 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa zriaďujú odborové komisie pre doktorandské štúdium a určuje sa ich organizácia a rokovací poriadok

Vnútorný predpis č. 7/2022

Vnútorný predpis schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 3/2016 schválenému Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Rokovací poriadok Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

Vnútorný predpis č. 8/2022

Dodatok č. 11 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 9/2022

Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 4/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1