Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2022

Vnútorný predpis č. 1/2022

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty ktorou sa ustanovujú niektoré osobitné pravidlá pre uskutočňovanie Študentskej vedeckej odbornej činnosti na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2021/2022

Vnútorný predpis č. 2/2022 

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 5/2020 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 3/2022

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 8/2010 Poriadok voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

Vnútorný predpis č. 4/2022

Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty