Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada

Kolegiátny orgán akademickej samosprávy fakulty zložený z významných osobností z právnej praxe i teórie. Rozhoduje o zásadných otázkach fakulty a to tým, že prerokúva dlhodobý zámer fakulty a schvaľuje študijné programy, ktoré  sa predkladajú na akreditáciu a následne vyučujú na fakulte. Hodnotí vedeckú a odbornú úroveň fakulty. Ďalej tiež rozhoduje o personálnom rozvoji fakulty tým, že rozhoduje v habilitačnom konaní a vymenúvacom konaní, ako aj schvaľuje kritéria na prijímanie tejto časti akademickej obce (profesori, docenti) do pracovného pomeru.

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Predseda

 • doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

Interní členovia

 • JUDr. Jozef Andraško, PhD.
 • doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
 • prof. doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.
 • prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
 • prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
 • doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.
 • doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD.
 • prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.
 • doc. JUDr. Marián Giba, PhD.
 • doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.
 • doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
 • doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.
 • Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
 • doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.
 • doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
 • doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.
 • prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
 • prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.
 • doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE 
 • doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.
 • prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
 • prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
 • prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
 • doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.
 • prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.
 • doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.
 • prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
 • prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
 • Mgr. Andrea Szakács, PhD.
 • prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
 • doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.
 • prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
 • doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.
 • Mgr. Petra Uličná, PhD.
 • prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.
 • prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Externí  členovia

 • JUDr. Tomáš Borec - Slovenská advokátska komora
 • prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. - prorektor, Univerzita Karlova v Prahe
 • JUDr. Peter Hulla - riaditeľ, Justičná akadémia Slovenskej republiky
 • JUDr. Viliam Karas, PhD. - predseda, Slovenská advokátska komora
 • prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. - dekanka, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
 • doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. - dekan, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
 • JUDr. Ján Šikuta, PhD. - predseda, Najvyšší súd Slovenskej republiky 
 • doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. - dekan, Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta
 • doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M. - dekanka, Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
 • doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. - dekan, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
 • JUDr. Daniela Švecová - Najvyšší súd Slovenskej republiky
 • doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. - dekan, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
 • Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. - generálny prokurátor, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 

Uznesenie

dokument