Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prodekan pre grantovú činnosť

Prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

e-mail: tomas.stremyflaw.uniba.sk
adresa: Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava 1
kancelária: 511 NB
tel.: +421 2 592 44 411
fax: +421 2 592 44 216

Náplň funkcie:

• grantová činnosť
 

Prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. (1981), je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 2005 študoval na Sydney College of English. V súčasnosti je prodekanom pre rozvoj a grantovú činnosť a profesorom na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je členom Vedeckej rady na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Študijné a prednáškové pobyty absolvoval na Max Planck Institute vo Freiburgu (2014, 2015), Univerzite Scranton v Pensylvánii (USA) (2015), Právnickej fakulte Karlovej univerzite v Prahe (2011) a iných inštitúciách. V súčasnosti je členom pracovnej skupiny pre trestné právo v Slovenskej advokátskej komore. V minulosti bol prodekanom pre zahraničné vzťahy, styk s verejnosťou, ďalšie vzdelávanie a projektovú činnosť (2011-2015) a členom Vedeckej rady na Právnickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave (2013-2016). Taktiež bol členom komisie pre trestné právo hmotné (od 23.11.2012 do 5.3.2014), členom ad hoc komisie vo veciach väzenstva  (od 9.10.2010 do 8.10.2012) a členom pracovnej skupiny k zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb (od 11.12.2012 do 5.3.2014). Bol vedúcim projektu APVV s názvom „Restoratívna justícia a alternatívne tresty v podmienkach Slovenskej republiky“, spoluriešiteľom viacerých grantových projektov, autorom, resp. spoluautorom viacerých monografií, učebníc, desiatok odborných článkov a aktívne sa zúčastňuje vedeckých podujatí doma i v zahraničí.