Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prodekan pre IT, masmediálnu komunikáciu a vzťah s verejnosťou

doc. JUDr. Marián Giba, PhD.

e-mail: marian.gibaflaw.uniba.sk

Náplň funkcie:

• vzťah s verejnosťou
• masmediálna komunikáciu
• propagácia fakulty
• popularizácia práva
• informačné technológie
• správa webového sídla fakulty
• ďalšie vzdelávanie v oblasti medzinárodného práva, medzinárodných vzťahov, diplomacie a geopolitiky v rámci Diplomatickej akadémie a inštitútu medzinárodných vzťahov Karola Rybárika

JUDr. Marián Giba, PhD. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Doktorskú dizertačnú prácu obhájil v roku 2010 na Univerzite Panthéon-Assas v Paríži, nástupníckej univerzite Sorbonny. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Vo svojej vedeckej a pedagogickej práci sa zameriava na oblasť ústavného práva doma i v zahraničí. Je autorom viacerých domácich aj cudzojazyčných odborných a vedeckých publikácií, spoluautorom niekoľkých učebníc, podieľa sa na viacerých výskumných projektoch. Je členom Francúzskej asociácie ústavného práva (AFDC). Odborné konzultácie z ústavnoprávnej oblasti poskytuje viacerým zastupiteľským úradom na Slovensku. V roku 2011 bol členom pracovnej skupiny Ministerstva vnútra na rekodifikáciu volebného práva.