Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prodekan pre IT, masmediálnu komunikáciu a vzťahy s verejnosťou

JUDr. Jozef Andraško, PhD.

e-mail: jozef.andraskoflaw.uniba.sk

 

Náplň funkcie:

• vzťahy s verejnosťou
• masmediálna komunikáciu
• propagácia fakulty
• popularizácia práva
• informačné technológie
• správa webového sídla fakulty

JUDr. Jozef Andraško, PhD. je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. V roku 2017 obhájil dizertačnú prácu na tému Poskytovanie a využívanie elektronických služieb verejnej správy prostredníctvom informačných a komunikačných technológií.  Od roku 2017 pôsobí ako odborný asistent na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Absolvoval študijné pobyty na Islandskej univerzite so zameraním na medzinárodné právo a na Univerzite v Tilburgu so zameraním na právo informačných a komunikačných technológií a právo duševného vlastníctva. V rámci svojej pedagogickej, vedeckej a výskumnej činnosti sa venuje otázkam informačnej a kybernetickej bezpečnosti, e-Governmentu, elektronickej identity a otvorených údajov. Je autorom viacerých domácich aj cudzojazyčných odborných a vedeckých publikácií. Taktiež sa aktívne podieľa na riešení viacerých grantových úloh. Od roku 2016 do roku 2019 pôsobil ako asistent prodekana pre vzťahy s odbornou verejnosťou, kde sa podieľal na organizácii viacerých medzinárodných vedeckých konferencií.

Asistenti:

  • JUDr. Mária Havelková, PhD.

  • JUDr. Matúš Mesarčík, LL.M.

  •  Mgr. Maroš Pavlovič, PhD.