Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prodekan pre IT, PR a knižnicu

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

e-mail: jozef.andraskoflaw.uniba.sk

 

Náplň funkcie:

  • vzťahy s verejnosťou
  • masmediálna komunikáciu
  • propagácia fakulty
  • popularizácia práva
  • informačné technológie
  • správa webového sídla fakulty
  • edičná a vydavateľská činnosť
  • knižnica

Doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD. je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. V súčasnosti zastáva funkciu riaditeľa Ústavu práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Absolvoval študijné pobyty na Islandskej univerzite so zameraním na medzinárodné právo a na Univerzite v Tilburgu so zameraním na právo informačných a komunikačných technológií a právo duševného vlastníctva. V rámci svojej pedagogickej, vedeckej a výskumnej činnosti sa venuje otázkam informačnej a kybernetickej bezpečnosti, e-Governmentu, elektronickej identity, otvorených údajov a autonómnych vozidiel. Je autorom viacerých domácich aj cudzojazyčných odborných a vedeckých publikácií. Taktiež sa aktívne podieľa na riešení viacerých grantových úloh. 

Asistenti:

• JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.

• JUDr. Zoltán Gyurász, PhD.