Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

e-mail: marian.vrabkoflaw.uniba.sk

Náplň funkcie:

• vzdelávacia činnosť III. stupňa (doktorandské štúdium)
• vedeckovýskumná činnosť
• edičná a vydavateľská činnosť
• knižnica

Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., vedúci Katedry správneho a environmentálneho práva na Právnickej fakulte UK, venuje sa problematike správneho práva hmotného a správneho práva procesného. Osobitnú pozornosť venuje problematike verejnej správy, jej jednotlivým formám a metódam  činnosti s dôrazom na rozhodovacie procesy vo verejnej správe. Je vedúcim autorského kolektívu všetkých učebných pomôcok, ktoré sa používajú na katedre pri výučbe povinných predmetov. Bol vedúcim riešiteľského kolektívu v grante, ktorý sa podieľal na tvorbe Správneho súdneho poriadku. Vyškolil viac ako 20 doktorandov.