Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prodekanka pre vzťahy s odbornou verejnosťou

Mgr. Andrea Szakács, PhD.

e-mail: andrea.szakacsflaw.uniba.sk

Náplň funkcie:

• organizácia konferencií a ďalších vedeckých a odborných podujatí
• vzťahy a spolupráca s odbornou verejnosťou
• rigorózne konanie
• ďalšie vzdelávanie vrátane ďalšieho vzdelávania v oblasti medzinárodného práva, medzinárodných vzťahov, diplomacie a geopolitiky v rámci Diplomatickej akadémie

Mgr. Andrea Szakács, PhD. absolvovala s vyznamenaním magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2016, po absolvovaní doktorandského štúdia v odbore Obchodné a finančné právo so zameraním sa na Finančné právo, úspešne obhájila dizertačnú prácu s názvom ,,Právne aspekty zamedzenia dvojitého zdanenia a dvojitého nezdanenia“. V tom istom roku nastúpila ako odborný asistent na Katedru finančného práva, kde v súčasnosti ako zástupkyňa vedúceho katedry pomáha zabezpečovať plynulý chod katedry. Počas magisterského štúdia absolvovala výmenný študijný pobyt na University of Copenhagen, Faculty of Law v Dánsku a rovnako aj na University of Vienna, Institute for Financial Law v Rakúsku. Pod vedením JUDr. Márie Duračinskej, CSc. sa podieľala na vytvorení spoločného bakalárskeho študijného programu ,,Ekonómia a právo“, ktorý zabezpečuje Právnická fakulta UK v spolupráci s Národohospodárskou fakultou EUBA. Participuje ako spoluriešiteľka na APVV projekte, projektoch VEGA, KEGA a mala možnosť spoluorganizovať niekoľko medzinárodných vedeckých  konferencií.  V rámci svojej vedeckej, výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje najmä daňovému právu s akcentom na medzinárodné aspekty, ako aj ochrane finančného spotrebiteľa. Od roku 2015 pôsobila na Ministerstve financií SR, kde pôsobila na Sekcii finančného trhu, následne na Sekcii daňovej a colnej a zároveň aj ako členka rozkladovej komisie ministra financií SR.