Dokumenty

Otázky

Postupové skúšky:

 

Štátna skúška:

 

Rigorózna skúška z odboru obchodné právo: 

 

 

 

 

Témy záverečných prác

Témy diplomových a bakaláskych prác sú zverejnené v Ais-e pre príslušný akademický rok. Spôsob prihlasovania sa riadi príslušnými vnútornými predpismi fakulty.

Témy a blžšie pokyny pre záujemcov o diplomové práce pod vedením prof. JUDr. Márie Patakyovej, PhD. môžete nájsť tu 

Témy rigoróznych prác: