Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Materiály na seminárne cvičenia a konzultačné sústredenia


PRÁVO

Občianske právo hmotné 1, denná a externá forma štúdia

Z predmetu Občianske právo hmotné 1 je potrebné naštudovať si tieto súdne rozhodnutia:

OPH 1 Súdne rozhodnutia

Občianske právo hmotné 1, externá forma štúdia

V zimnom semestri ak.roka 2021/2022 je potrebné naštudovať si tieto súdne rozhodnutia: 

OPH 1 Súdne rozhodnutia

 

Materiálny na konzultačné sústredenia:

Konzultačné sústredenia OPH 1 v ak. roku 2021/2022

Občianske právo hmotné 2, denná a externá forma štúdia

Na semináre/konzultačné sústredenia z predmetu Občianske právo hmotné 2 je potrebné si naštudovať tieto súdne rozhodnutia: 

Rozhodnutia sú dostupné v komentároch k OZ alebo na internete.

PLÁN KONZULTAČNÝCH SÚSTREDENÍ - externá forma štúdia

K ochrane vlastníckeho práva:

R 10/1990

R 86/2001

R 65/1972

R 3/1971

R 53/1973

Z IV., s. 755

 

K susedským právam:

R 45/1986

R 72/1994

R 50/1985

R 37/1985

 

K drzbe

V 5/1989

R 45/1986

R 106/2003

NS SR sp. zn. M Cdo 2/2001

NS SR sp. zn. 5 Cdo 149/2007

NS ČR sp. zn. 22 Cdo 2820/2005

 

Nadobúdanie vlastníckeho práva

Podielové spoluvlastníctvo

BSM

Záložné právo

Vecné bremená, zádržné právo

Dedenie - všeobecne

Dedenie zo zákona a zo závetu

Rodinné právo, externá forma štúdia

LS 2021_2022

Plán konzultačných sústredení


EKONÓMIA a PRÁVO

Občianske právo 2

LS 2021/2022

PLÁN KONZULTAČNÝCH SÚSTREDENÍ