Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Materiály na seminárne cvičenia a konzultačné sústredenia


PRÁVO

Občianske právo hmotné 1, denná a externá forma štúdia

Z predmetu Občianske právo hmotné 1 je potrebné naštudovať si tieto súdne rozhodnutia:

OPH 1 Súdne rozhodnutia

Občianske právo hmotné 1, externá forma štúdia

Akademický rok 2023/24 - zimný semester

Materiálny na konzultačné sústredenia:

1.konzultačné sústredenie

2.konzultačné sústredenie

3.konzultačné sústredenie

4.konzultačné sústredenie

 

 

Občianske právo hmotné 3, externá forma štúdia

Materiály na konzultačné sústredenia, zimný semester ak.r. 2023/2024

1. konzultačné sústredenie

2. konzultačné sústredenie

3. konzultačné sústredenie

4. konzultačné sústredenie

 

 

 

 

 

Občianske právo procesné 1, externá forma štúdia

Akademický rok 2023/24 - zimný semester

Materiálny na konzultačné sústredenia:

1. konzultačné sústredenie

2. konzultačné sústredenie

3. konzultačné sústredenie

4. konzultačné sústredenie

Občianske právo hmotné 2, denná a externá forma štúdia

Na semináre/konzultačné sústredenia z predmetu Občianske právo hmotné 2 je potrebné si naštudovať tieto súdne rozhodnutia: 

Rozhodnutia sú dostupné v komentároch k OZ alebo na internete.

PLÁN KONZULTAČNÝCH SÚSTREDENÍ - externá forma štúdia

K ochrane vlastníckeho práva:

R 10/1990

R 86/2001

R 65/1972

R 3/1971

R 53/1973

Z IV., s. 755

 

K susedským právam:

R 45/1986

R 72/1994

R 50/1985

R 37/1985

 

K drzbe

V 5/1989

R 45/1986

R 106/2003

NS SR sp. zn. M Cdo 2/2001

NS SR sp. zn. 5 Cdo 149/2007

NS ČR sp. zn. 22 Cdo 2820/2005

 

Nadobúdanie vlastníckeho práva

Podielové spoluvlastníctvo

BSM

Záložné právo

Vecné bremená, zádržné právo

Dedenie - všeobecne

Dedenie zo zákona a zo závetu


EKONÓMIA a PRÁVO