Materiály na seminárne cvičenia a konzultačné sústredenia


PRÁVO

Občianske právo 1, denná forma štúdia

1. Materiály na semináre, ktoré budú prebiehať v týždni od 26.02. do 02.03.2018

Duláková, D, Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného  práva a z práva duševného vlastníctva:

   Téma č. 1, s. 4 a nasl. - otázky č. 1-11

   Téma č. 4, s. 33 a nasl. - otázky č. 1-9

   Téma č. 5, s. 37 a nasl. - otázky č. 1-16, praktické zadanie č. 2

   Súdne rozhodnutie: Symbolická kúpna cena a simulovaný právny úkon

Občianske právo hmotné 2, denná forma štúdia

Občianske právo 3, denná forma štúdia

Materiály na semináre Občianske právo 3


EKONÓMIA a PRÁVO

Občianske právo II