Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Usmernenie ku skúškovému obdobiu

Vážení kolegovia,

Radi by sme Vás informovali, že v zmysle Študijného poriadku majú študenti právo pri všetkých formách hodnotenia študijných výsledkov vrátane hodnotenia predmetov štátnej skúšky používať nekomentované právne predpisy v písomnej forme, nahliadať do nich a narábať s nimi počas skúšania i v čase určenom na prípravu.

Rekapitulovanie textu právneho predpisu bez doplnenia nevyhnutných teoretických poznatkov, výkladov pojmov, judikatúry a iných základných poznatkov vychádzajúcich z aplikačnej praxe či orientácie v právnom predpise a spájania súvislostí jeho jednotlivých ustanovení, nemusí postačovať na preukázanie požadovaných vedomostí pri skúšaní daného predmetu.

 

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia