Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Sylaby

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety

 • Medzinárodné a európske pracovné právo
 • Právo sociálneho zabezpečenia 1
 • Právo sociálneho zabezpečenia 2

Výberové predmety

 • Sociálna politika
 • Zdravotné právo
 • Klinika sociálneho práva/zabezpečenia
 • International and European Labour Law

Ďalšie predmety

 • Seminár k bakalárskej práci
 • Seminár k diplomovej práci
 • Predštátnicový seminár z pracovného práva
 • Štátna skúška z pracovného práva

Témy záverečných prác a rigorózne konanie

Na katedre pracovného práva a práca sociálneho zabezpečenia sa vždy na začiatku každého akademického roka vypíšu nové témy záverečných prác, ktoré si môžu študenti pozrieť v akademickom informačnom systéme (AIS2). V prípade, že sa študent zaujíma o osobitnú problematiku, tak je možné sa dohodnúť na konkrétnej téme s pedagógom. Tému je však potrebné dohodnúť čo najskôr.

Témy rigoróznych prác je možné si vybrať zo zoznamu tém rigoróznych prác (viď nižšie), alebo je možné sa na konkrétnej téme priamo dohodnúť s predsedom rigoróznej komisie (prof. JUDr. Robert Schronk, CSc. - pracovné právo; doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. - právo sociálneho zabezpečenia).

Študenti majú právo používať počas rigoróznej skúšky nekomentované právne predpisy v elektronickej podobe. Prístup k elektronickej verzii právnych predpisov zabezpečí študentom Katedra.

Podrobnosti o rigoróznom konaní, rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce si študenti môžu naštudovať v Smernici dekana o rigoróznom konaní.

Témy záverečných prác na akademický rok 2015/2016 si môžete pozrieť tu.

Témy rigoróznych prác na akademický rok 2015/2016 z pracovného práva.

Témy rigoróznych prác na akademický rok 2015/2016 z práva sociálneho zabezpečenia.