Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Sylaby / Zoznam právnych predpisov k predmetom

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety

  • Medzinárodné a európske pracovné právo
  • Právo sociálneho zabezpečenia

Výberové predmety

  • Sociálna politika
  • Zdravotné právo
  • Klinika pracovného práva 1, 2
  • International and European Labour Law

Ďalšie predmety

  • Seminár k bakalárskej práci
  • Seminár k diplomovej práci
  • Predštátnicový seminár z pracovného práva
  • Štátna skúška z pracovného práva

Okruhy otázok

Okruhy otázok na postupovú skúšku - bakalárske štúdium - denná/externá forma

Okruhy otázok na postupovú skúšku - magisterské štúdium - denná/externá forma

Zoznam právnych predpisov na skúšky z pracovného práva

Okruhy otázok na štátnu záverečnú skúšku - Pracovné právo

Okruhy otázok na rigoróznu skúšku z predmetu Pracovné právo

Okruhy otázok na rigoróznu skúšku z predmetu Právo sociálneho zabezpečenia

Témy záverečných prác a rigorózne konanie

Na katedre pracovného práva a práca sociálneho zabezpečenia sa na začiatku akademického roka vypíšu nové témy záverečných prác, ktoré si môžu študenti pozrieť v akademickom informačnom systéme (AIS2). V prípade, že sa študent zaujíma o osobitnú problematiku, je možné sa dohodnúť na konkrétnej téme s pedagógom. Tému je však potrebné dohodnúť čo najskôr.

 

Témy rigoróznych prác je možné si vybrať zo zoznamu tém rigoróznych prác, alebo je možné sa na konkrétnej téme priamo dohodnúť s konzultantom a následne odsúhlasiť predsedom rigoróznej komisie (doc. JUDr. Mária Nováková, PhD. - pracovné právo; doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. - právo sociálneho zabezpečenia).

Podrobnosti o rigoróznom konaní, rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce si študenti môžu naštudovať v Smernici dekana o rigoróznom konaní ako aj na stránke Právnickej fakulty.