Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kánonické právo - štúdium

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka od ak. r. 2020/21 osobitné štúdium kánonického práva. Ide o študijné programy, ktoré sú k dispozícii v dennej a v externej forme:

  • Kánonické právo (magisterský stupeň),
  • Kánonické právo (doktorandský stupeň).

Personálne zabezpečenie

Garanti a zodpovední učitelia v rámci študijných programov "Kánonické právo":

mons. prof. ThDr. PaedDr. Ján Duda, PhD. (jan.duda1gmail.com)

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. (vojtech.vladarflaw.uniba.sk)

doc. Mgr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD. (ondrej.podolecflaw.uniba.sk)

 

Učitelia spolupracujúci na zabezpečení výučby Kánonického práva v magisterskom stupni:

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.

doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.

JUDr. Veronika Čunderlík Čerbová, PhD.

JUDr. Martin Gregor, PhD.

Ďalší učitelia z Právnickej fakulty UK.

Stránku vytvoril JUDr. Martin Gregor, PhD.