Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra rímskeho práva a cirkevného práva

Katedra rímskeho práva a cirkevného práva (ďalej len "katedra") bola zriadená rozhodnutím dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dňa 1. marca 2015. Dovtedy sa odbory rímske právo, cirkevné právo a kánonické právo rozvíjali ako súčasť Katedry právnych dejín. Terajšia katedra nadväzuje na Katedru rímskeho práva, ktorá bola zriadená na prelome rokov 1989/1990.

Personálne zloženie Katedry pozostáva z:

  • 2 profesorov;
  • 1 docenta;
  • 3 odborných asistentov;
  • 2 doktorandov;
  • 1 študentskej pomocnej vedeckej sily.

S katedrou spolupracuje doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD. LL. M. z Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky.

Pedagogická činnosť Katedry v bakalárskom študijnom stupni sa sústredí na výučbu povinných predmetov Rímske právo I. a Rímske právo II. Okrem toho ponúka študentom aj ďalšie výberové predmety (Kazuistika z rímskeho rodinného práva; Kazuistika z rímskeho vecného a záväzkového práva).

V magisterskom študijnom programe katedra zabezpečuje výučbu bloku povinne voliteľných predmetov: Konfesné právo a Cirkevné právo na Slovensku. Zároveň vypisuje široké spektrum nových, interdisciplinárnych a inovatívne poňatých voliteľných predmetov (Interpretácia rímskych právnických pravidiel, Inštitúty rímskeho práva v platnom práve Slovenskej republiky, Recepcia rímskeho práva, Kánonickoprávna manželská kazuistika). Katedra zároveň ponúka možnosť absolventom druhého stupňa vysokoškolského štúdia, aby tu vykonali rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce.

Katedra zabezpečuje doktorandský študijný program v odbore rímske právo.

Členovia katedry sa zároveň podieľajú na výučbe predmetu "Rímske právo" v študijnom programe "Ekonómia a právo" a predmentov "Roman Law I." a "Roman Law II." v anglickom študijnom programe "Management and Law". V doktorandskom študijnom programe "Teória a dejiny štátu a práva" ponúkajú predmety "Kánonické právo (kódexy 13. - 20. storočia)" a "Právna romanistika", vrátane spolupráce pri zabezpečovaní ďalších predmetov v odbore.

Členovia Katedry rímskeho práva a cirkevného práva sa popri pedagogickej a publikačnej činnosti podieľajú na riešení mnohých vedeckých grantových projektov (VEGA, APVV) a zároveň sú členmi redakčných rád viacerých vedeckých časopisov. Udržujú medzinárodnú spoluprácu s viacerými významnými inštitúciami v zahraničí (Viedeň, Rím, Padova, Moskva, Sofia, Praha, Brno, Olomouc). V roku 2016 hostila Katedra významnú medzinárodnú konferenciu "XII. seminario internazionale: Diritto Romano e Attualita", na ktorej sa zúčastnili aj hostia z Ríma, Neapola, Varšavy a ďalších vedeckých inštitúcií.

Vedúci katedry:

Zástupca vedúceho katedry:

Kontakt:

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,

Šafárikovo námestie č. 6,

P. O. BOX 313

810 00 Bratislava

miestnosti: 105 SB, 106 SB, 107 SB.

 

Študentské pomocné vedecké sily na KRPCP (a.r. 2023/2024):

 

  • Kristián Tomešek