Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

Katedra rímskeho práva, cirkevného a kánonického práva (ďalej len "katedra") bola zriadená rozhodnutím dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dňa 1. marca 2015. Dovtedy sa odbory rímske právo, cirkevné právo a kánonické právo rozvíjali ako súčasť Katedry právnych dejín. Terajšia katedra nadväzuje na Katedru rímskeho práva, ktorá bola zriadená na prelome rokov 1989/1990 a zrušená bola v roku 1998.

Nosné predmety katedry, tj. rímske a cirkevné právo, boli jedny z prvých predmetov vyučovaných v tzv. historicko-právnom bloku výučby na novovzniknutej Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1921. Viacerí významní romanisti, ktorí pôsobili na našej fakulte ako profesori, sa stali jej dekanmi, či rektormi Univerzity Komenského a zasiahli tak do vývoja i rozvoja našej fakulty a univerzity: 

Prof. JUDr. Otakar Sommer (dekan v rokoch 1924-1925, rektor v rokoch 1926-1927)
Dr. h. c. prof. JUD. Karol Rebro, DrSc. (dekan v rokoch 1946-1947, rektor UK v rokoch 1949-1950)
Prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. (dekan v rokoch 1991-1994, 1994-1997).

Aktuálne má katedra 2 docentov a troch odborných asistentov. Okrem povinného dvojsemestrálneho predmetu Rímske právo I a Rímske právo II, ponúka študentom i široké spektrum iných, obľúbených povinne voliteľných a voliteľných predmetov (Kazuistika z rímskeho rodinného práva, Kazuistika z rímskeho vecného a záväzkového práva, Cirkevné právo, Cirkevnoprávna manželská kazuistika, Praktikum z cirkevného práva, Konfesné právo, Kánonické právo, Hmotné pramene práva atď.).

 

 

Vedúci katedry:

 • doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

Zástupca vedúceho katedry:

Kontakt:

 • tel.: 02/592 44 308
 • e-mail: krpckpflaw.uniba.sk
 • adresa:  Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
               Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
               Šafárikovo námestie č. 6
               P. O. BOX 313
               810 00 Bratislava
 • miestnosti: 105 SB, 106 SB, 314 SB