Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

Katedra rímskeho práva, cirkevného a kánonického práva (ďalej len "katedra") bola zriadená rozhodnutím dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dňa 1. marca 2015. Dovtedy sa odbory rímske právo, cirkevné právo a kánonické právo rozvíjali ako súčasť Katedry právnych dejín. Terajšia katedra nadväzuje na Katedru rímskeho práva, ktorá bola zriadená na prelome rokov 1989/1990 a zrušená bola v roku 1998.

Nosné predmety katedry, tj. rímske a cirkevné právo, boli jedny z prvých predmetov vyučovaných v tzv. historicko-právnom bloku výučby na novovzniknutej Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1921. Viacerí významní romanisti a kánonisti, ktorí pôsobili na našej fakulte ako profesori, sa stali jej dekanmi, či rektormi Univerzity Komenského a zasiahli tak do vývoja i rozvoja našej fakulty a univerzity: 

prof. JUDr. Otakar Sommer (dekan v rokoch 1924-1925, rektor UK v rokoch 1926-1927)

prof. JUDr. Vratislav Bušek (dekan v rokoch 1931-1932, rektor UK v rokoch 1936-1937)

Dr. h. c. prof. JUD. Karol Rebro, DrSc. (dekan v rokoch 1946-1947, rektor UK v rokoch 1949-1950)

Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. (dekan v rokoch 1991-1994, 1994-1997).

Aktuálne má katedra dvoch docentov, jednu odbornú asistentku, dvoch doktorandov a dve odborné asistentky, ktoré čerpajú materskú dovolenku. V rámci pedagogickej činnosti sa katedra venuje najmä výučbe povinných predmetov Rímske právo I. a Rímske právo II. Okrem toho ponúka študentom bakalárskeho stupňa aj ďalšie výberové predmety (Kazuistika z rímskeho rodinného práva; Kazuistika z rímskeho vecného a záväzkového práva).

V magisterskom študijnom programe katedra zabezpečuje výučbu bloku povinne voliteľných predmetov: Kánonické právo, Konfesné právo a Cirkevné právo na Slovensku. Zároveň vypisuje široké spektrum nových, interdisciplinárnych a inovatívne poňatých voliteľných predmetov (Interpretácia rímskych právnických pravidiel, Inštitúty rímskeho práva v platnom práve Slovenskej republiky, Recepcia rímskeho práva, Kánonickoprávna manželská kazuistika). Katedra zároveň ponúka možnosť absolventom druhého stupňa vysokoškolského štúdia, aby tu vykonali rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce.

Členovia katedry sa zároveň podieľajú na výučbe predmetu "Rímske právo" v študijnom programe "Ekonómia a právo". V doktorandskom študijnom programe ponúkajú predmety "Kánonické právo (kódexy 13. - 20. storočia)" a "Právna romanistika", vrátane spolupráce pri zabezpečovaní ďalších predmetov v odbore.

Členovia Katedry rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva sa popri pedagogickej a publikačnej činnosti podieľali na riešení mnohých vedeckých grantových projektov a v súčasnosti sú členmi redakčných rád viacerých vedeckých časopisov. Udržujú medzinárodnú spoluprácu s viacerými významnými inštitúciami v zahraničí (Viedeň, Rím, Padova, Moskva, Sofia, Praha, Brno, Olomouc). V roku 2016 hostila významnú medzinárodnú konferenciu "XII. seminario internazionale: Diritto Romano e Attualita", na ktorej sa zúčastnili aj hostia z Ríma, Neapola, Varšavy a ďalších vedeckých inštitúcií.

Vedúci katedry:

 • doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

Zástupca vedúceho katedry:

 • doc. JCDr. PeadDr. Róbert Brtko, CSc.

Kontakt:

 • tel.: +421 2 9012 9289
 • e-mail: krpckpflaw.uniba.sk
 • adresa:  Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
               Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
               Šafárikovo námestie č. 6
               P. O. BOX 313
               810 00 Bratislava
 • miestnosti: 105 SB, 106 SB, 107 SB.