Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dejiny trestov a trestania

Typ predmetu: Výberový predmet (C)

Umiestnenie: Magisterský študijný program PRÁVO, Zimný semester

Vyučujúci: JUDr. Martin Gregor, PhD.

Prednášky a syllabus

Prednášky z predmetu Dejiny trestov a trestania sú dostupné v aplikácii MS Stream na linku:  

https://web.microsoftstream.com/browse?q=%23Dejinytrestov

1. Prvá prednáška - dostupná TU

Čo sa má trestom dosiahnuť?

Pojem Trestu, účel trestu, filozofické koncepcie trestania v priebehu dejín. 

2. Druhá prednáška - dostupná TU

Trestanie v časoch faraónov a biblické trestné právo...

Trestanie v starovekom Egypte a Izraeli.

3. Tretia prednáška - dostupná TU

Tresty v Chammurapiho zákonníku...

Trestné právo starovekej Mezopotámie a antického Grécku.

4. Štvrtá prednáška - dostupná TU

Mýtické trestné právo antického Ríma...

Rímske trestné právo I. (všeobecná časť a Zákon XII. tabúľ);

5. Piata prednáška - dostupná TU

Rímske trestné právo v časoch Ciceróna, Neróna a Justiniána...

Rímske trestné právo II. (trestné zákonodarstvo v časoch neskorej republiky a za cisárstva, trestný proces).

6. Šiesta prednáška - dostupná TU

Trestné právo ríše, nad ktorou slnce nezapadá... 

Stredoveké a rano-novoveké trestné právo. Karol V. Habsburský a jeho Constitutio criminalis Carolina. 

7. Siedma prednáška - dostupná TU

Kladivo na čarodejnice...

Inkvizícia a procesy s čarodejnicami.

8. Ôsma prednáška - dostupná TU

Mária Terézia, Katarína Veľká a madame de Pompadour...

Modernizácia trestného práva v období osvietenstva (so zreteľom na dielo markíza Beccariu).

9. Deviata prednáška - dostupná TU

Trestné právo v tieni gilotíny...

Pokroky trestného práva v období Francúzskej revolúcie. Napoleonov kódex. Veda trestného práva v prvej polovici 19. storočia (rytier von Feuerbach).

10. Desiata prednáška - dostupná TU

Mlčať alebo nemlčať?

Rozvoj trestu odňatia slobody v 19. storočí. "Väzenská" reforma a väzenské systémy v USA a v Európe.

11. Jedenásta prednáška - dostupná TU

Vedecký rozvoj trestného práva...

Náuka klasickej školy a modernej (pozitivistickej) školy trestného práva,

Trestné zákonníky v druhej polovici 19. storočia.

12. Dvanásta prednáška - dostupná TU

Krok späť...

Totalitné trestné právo v sovietskom Rusku a nacistickom Nemecku.

 

Poznámka: Prednášky sú duševným vlastníctvom JUDr. Martina Gregora, PhD. v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona.