Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kánonické právo - štúdium

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka od ak. r. 2020/21 osobitné štúdium kánonického práva. Ide o študijné programy, ktoré sú k dispozícii v dennej a v externej forme:

 • Kánonické právo (magisterský stupeň),
 • Kánonické právo (doktorandský stupeň).

Personálne zabezpečenie

Garanti a zodpovední učitelia v rámci študijných programov "Kánonické právo":

mons. prof. ThDr. PaedDr. Ján Duda, PhD. (jan.duda1gmail.com)

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. (vojtech.vladarflaw.uniba.sk)

doc. Mgr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD. (ondrej.podolecflaw.uniba.sk)

 

Učitelia spolupracujúci na zabezpečení výučby Kánonického práva v magisterskom stupni:

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.

doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.

JUDr. Veronika Čunderlík Čerbová, PhD.

JUDr. Martin Gregor, PhD.

Vybraní učitelia Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK;

Ďalší učitelia z Právnickej fakulty UK.

Obsahové zameranie magisterského štúdia kánonického práva

Magisterské štúdium kánonického práva ponúkne poslucháčovi široké spektrum predmetov: 

1. Propedeutické predmety:

 • Teológia kánonického práva;
 • Všeobecné normy kánonického práva;
 • Biblické právo;
 • Dejiny kánonického práva;
 • Rímske právo.

2. Bazálne (viac-semestrálne predmety): 

 • Manželské kánonické právo;
 • Kánonické procesné právo;
 • Trestné kánonické právo;
 • Majetkové kánonické právo;
 • Hierarchické usporiadanie Cirkvi (Boží ľud);
 • Magisteriálne a posväcovacie kánonické právo;
 • Kódex kánonov Východných cirkví;

3. Doplnkové predmety vo vzťahu k profilácii:

 • Vzťahy cirkví a štátu (konfesné právo);
 • Latinský jazyk;
 • Anglická alebo talianska právna terminológia;
 • Praxológia na cirkevnom úrade (kancelaristika)
 • Povinne voliteľné predmety a na to nadväzujúce výberové predmety.
Schéma povinne voliteľných predmetov
Predmety pre právnikovPredmety pre teológov
Kresťanská filozofiaTeória práva
Biblická teológiaÚstavné a správne právo
Fundamentálna teológiaTrestné právo
Dogmatická teológiaObčianske právo hmotné
Morálna teológiaObčianske právo procesné
Pastorálna teológiaRodinné právo

Podmienky prijatia uchádzača (magisterský stupeň - Kánonické právo)

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program "Kánonické právo" je úspešné absolvovanie:

 •  bakalárskeho študijného programu v odbore právo;
 • spojeného bakalárskeho a magisterského študijného programu v odbore katolícka teológia;
 • vzdelanie v oblasti katolíckej teológie, práva alebo kanonického práva na zahraničnej vysokej škole, pričom podľa rozhodnutia o ekvivalencii toto štúdium zodpovedá prinajmenšom prvému stupňu vysokoškolského štúdia podľa predpisov Slovenskej republiky.

Uchádzač prihlásením na štúdium berie na vedomie, že vzdelávací proces sa opiera o zásady katolíckej náuky.

 

PRIHLÁŠKA:

Uchádzač o štúdium vyplní elektronickú prihlášku, ktorá sa podáva prostredníctvom systému e-prihlaska na webovom sídle Univerzity Komenského v Bratislave. Odkaz nájdete tu: E-PRIHLASKA 

 Pri administrácii elektronickej prihlášky Vám môže pomôcť prehľadná inštruktáž: NAVOD

Prosíme, aby uchádzač pripojil k elektronickej prihláške aj požadované prílohy (tiež v elektronickej forme).

Prihláška sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia.

 

K prihláške na štúdium žiadateľ priloží:

 • životopis;
 • motivačný list;
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie;
 • overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu);
 • uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej škole, predložia rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní;
 • výpis výsledkov zo štúdia v 1. stupni vysokoškolského štúdia;
 • čestné vyhlásenie, že štúdium uchádzača je v súlade s kán. 273, 279 a 283 CIC, respektíve kán. 665 CIC, ak sa na daného uchádzača tieto ustanovenia kánonického práva vzťahujú;
 • Lekárske potvrdenie sa nevyžaduje.

 

KONTAKT

Prosíme, aby ste v prípade akýchkoľvek otázok o realizácii programu kontaktovali: 

vojtech.vladarflaw.uniba.sk

martin.gregorflaw.uniba.sk

 

V prípade technických otázok o podaní prihlášky a administrácii štúdia, prosím, kontaktujte:

- pani vedúcu študijného oddelenia helga.kovacicovaflaw.uniba.sk

- alebo priamo pána prodekana pre vzdelávaciu činnosť doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. ondrej.blazoflaw.uniba.sk 

Obsahové zameranie doktorandského študijného programu "Kánonické právo"

Doktorandské štúdium kánonického práva sa člení na pedagogickú a vedeckú časť. Vedecká časť sa spravuje všeobecnými pravidlami Právnickej fakulty Univerzity Komenského.

Pedagogická časť poskytne doktorandovi možnosť rozvíjať sa v nasledujúcich disciplínach: 

1. Všeobecné predmety doktorandského štúdia:

 • Metodológia vedy;
 • Metodika pedagogického procesu;
 • Metodika kvalitatívnych právnych výskumov;
 • Rétorika odborného prednesu;
 • Právna terminológia pre doktorandov (anglická/ nemecká/ francúzska).

2. Bazálne predmety doktorandského štúdia:

 • Kánonická latinčina;
 • Judikatúra Rímskej roty;
 • Vedenie a administrácia kánonického procesu

3. Povinne voliteľné predmety doktorandského štúdia:

 • Kanonizačné kánonické právo;
 • Trestné kánonické právo hmotné;
 • Trestné kánonické právo procesné;
 • Právo Východných katolíckych cirkví;
 • Konkordátne právo.

Stránku vytvoril JUDr. Martin Gregor, PhD.