Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Z histórie katedry

Rímske právo a cirkevné právo v rokoch 1921-1948

Rímske právo a cirkevné právo sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave rozvíjalo od jej vzniku. Tieto predmety patrili medzi jedny z hlavných disciplín vyučovaných v tzv. historicko-právnom bloku výučby.

Organizačné usporiadanie:

 • Seminár rímskeho práva (1921-1942);
 • Ústav rímskeho práva (1942-1949)
 • Seminár cirkevného práva (1921-1942);
 • Ústav cirkevného práva (1942-1949).

Ján Vážný

Prof. JUDr. Ján Vážný sa narodil 1. januára 1891 v Prahe. 

Zmaturoval v roku 1909 a v ďalších štúdiách pokračoval na Právnickej fakulte v Prahe, ktoré ukončil v roku 1914. Začal pracovať ako súdny čakateľ, od roku 1919 ako sudca.

V tomto období však absolvoval študijný pobyt v Ríme a prešiel na akademickú pôdu. Bol študentom slávneho profesora rímskeho práva P. Bonfanteho. Nie nadarmo neskôr preložil Bonfanteho učebnicu do češtiny. Habilitoval sa na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v roku 1920. Krátky čas pôsobil na Masarykovej univerzite v Brne, no čoskoro prešiel do Bratislavy.

V rokoch 1921-1927 pracoval ako mimoriadny profesor rímskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Krátky čas pôsobil aj ako riaditeľ Seminára rímskeho práva (1922-1923). Bol členom komisií pre historickoprávne štátne skúšky a judiciálne štátne skúšky na tunajšej fakulte. Pôsobil ako člen-korešpondent Instituto di studi legislativi v Ríme. 

V roku 1927 sa stal riadnym profesorom a prešiel na Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, kde v šk. roku 1932/33 zastával funkciu dekana fakulty. Aktívne publikoval v zahraničí a zúčastňoval sa medzinárodných konferencií. 

Neskôr bol zatknutý a uväznený v koncentračnom tábore Mauthausen, kde aj zomrel 18. apríla 1942.

 Práce:

 • Actiones poenales (1923)
 • Custodia v právu římském (1925)
 • O ústroji a příslušnosti soudu (1926)
 • Římské právo  obligační I. (1924) a II. (1927)
 • Římsky proces civilní (1935)

Václav Budil

Prof. JUDr. Václav Budil sa narodil 1. septembra 1894 v Prahe ako syn tkáčskeho majstra. V roku 1914 ukončil svoje gymnaziálne štúdia s vyznamenaním. Začiatok prvej svetovej vojny mu znemožnil pokračovanie v štúdiu. Po roku 1918 prišiel do Bratislavy, kde pôsobil ako úradník na Ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska, neskôr aj ako administratívny pracovník Univerzity Komenského.

Svoje právnické štúdiá absolvoval bratislavskej právnickej fakulte a ukončil ich v roku 1924, pričom naďalej ostal pôsobiť v administratívnom aparáte Univerzity. Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského začal pôsobiť ako učiteľ od roku 1932, kde aj habilitoval na docenta v roku 1934. Polročný študijný pobyt absolvoval v Mníchove na prelome rokov 1932/33 u uznávaného profesora Leopolda Wengera. Neskôr absolvoval aj krátkodobé študijné pobyty v Ríme, Bologni, v Aténach a Lipsku. V rokoch 1937-1939 zastával pozíciu mimoriadneho profesora, v roku 1939 ho prezident menoval riadnym profesorom. Ako jeden z mála tzv. "českých profesorov" mohol ostať pôsobiť na fakulte aj po vzniku Slovenského štátu.

Ako riaditeľ semináru rímskeho práva pôsobil kontinuálne od roku 1934 po odchode Miroslava Boháčka. Bol predsedom zboru skúšobných komisárov pre historickoprávne štátne skúšky, člen komisie pre štátovedecké a právovedecké štátne skúšky, člen stavebnej komisie Univerzity. Aktívne pôsobil aj v akademickom spolku - Učenej spoločnosti Šafárikovej. Je zaujímavé, že popri svojich funkciách zastával aj post riaditeľa celounierzitného Ústavu pre telesnú výchovu (1939-1947). 

V roku 1945/1946 pôsobil ako dekan Právnickej fakulty, neskôr v školskom roku 1946/1947 ako prodekan. V dôsledku nedostatku pracovných síl po druhej svetovej vojne viedol na krátky čas aj Ústav medzinárodného verejného práva (1945-1948).

V roku 1950 musel z fakulty odísť z politických dôvodov do dôchodku. Zostal žiť v Bratislave a rímskemu právu sa venoval v súkromí. Zomrel 14. februára 1982.

"Budil ťažko znášal príkorie, ktorého sa mu nezaslúžene dostalo. Ale hoci nútene odišiel z fakulty, nikdy sa o ňu neprestal zaujímať, ako aj o rímske právo. Ovládal niekoľko cudzích jazykov, dobre hovoril latinsky aj grécky, živo sa zaujímal o dianie na Univerzite a na Fakulte. Tento bratislavský znalec rímskeho práva bol človekom nesmierne vzdelaným, statočným a ľudsky tolerantným".

- Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. (Právnici na Univerzite Komenského v Bratislave - 75 rokov činnosti Právnickej fakulty, s. 167)

Práce:

 • Periculum v trhové smlouvě podle práva římského (1931)
 • Arrha sponsalicia (1928)
 • Hypografé jako předchudce cisárského reskriptu římského práva (1936)
 • Prípad koreálnej obligácie s alternatívnym plnením (1946)

Rímske právo na fakulte v rokoch 1948-1989

Organizačné usporiadanie oscilovalo medzi výučbou rímskeho práva v rámci väčších útvarov a existenciou samostatného útvaru zaoberajúcim sa rímskym právom.

Organizačné usporiadanie:

 •  Katedra teórie a dejín štátu a práva (1949-1956);
 • Katedra dejín štátu a práva - subkatedra všeobecných dejín (1956-1969);
 • Katedra rímskeho práva (1969-1971);
 • Katedra právnych dejín (1971-1990).