Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie o výučbe

Informácia k zaraďovaniu do rozvrhu

Denná forma štúdia (AR 23/24)

V súvislosti so zaraďovaním do rozvrhu, resp. ohľadom vzniknutých kolízií v rozvrhu v zimnom a letnom semestri akademického roku 2023/2024 kontaktujte e-mailom zástupcu vedúceho katedry Mgr. Olexija M. Meteňkanyča, PhD., a to výhradne len v prípadoch, ak potrebujete vyriešiť Vami nezavinenú kolíziu v rozvrhu. 

 

Externá forma štúdia (AR 23/24)

Kontaktná/prezenčná výučba predmetu Teória práva I. v externej forme štúdia prebieha v priestoroch prednáškovej sály Právnickej fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (amfiteáter). Alternatívne sa študenti externého štúdia sa môžu pridať do tímu v aplikácii MS Teams pomocou kódu: 7nlhlyk

Kontaktná/prezenčná výučba predmetu Teória práva II. v externej forme štúdia prebieha v priestoroch prednáškovej sály Právnickej fakulty  Univerzity Komenského v Bratislave (Amfiteáter). Alternatívne sa študenti externého štúdia môžu pridať do tímu v aplikácii MS Teams pomocou kódu: ev3wciz

Kontaktná/prezenčná výučba predmetu Právna a politická filozofia v externej forme štúdia prebieha v priestoroch prednáškovej sály Právnickej fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Amfiteáter). Alternatívne sa študenti externého štúdia môžu pridať do tímu v aplikácii MS Teams pomocou kódu: dj8yxtq

Kontaktná/prezenčná výučba predmetu Argumentácia v práve a interpretácia práva v externej forme štúdia prebieha v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (604 NB, s výnimkou posledného sústredenia, to bude prebiehať v miestnosti č. 615 NB – sekretariát Katedry teórie práva a filozofie práva). Alternatívne sa študenti externého štúdia môžu pridať do tímu v aplikácii MS Teams pomocou kódu: 68v1193

Kontaktná/prezenčná výučba predmetu Logická sémantika a metodologická propedeutika pre právnikov v externej forme štúdia prebieha v priestoroch Právnickej fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (601 NB). Alternatívne sa študenti externého štúdia môžu pridať do tímu v aplikácii MS Teams pomocou kódu: sjf10qw

Kontaktná/prezenčná výučba predmetu Právna filozofia v externej forme štúdia prebieha v priestoroch prednáškovej sály Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Súdna sieň – 7 SB). Alternatívne sa študenti externého štúdia môžu pridať do tímu v aplikácii MS Teams pomocou kódu: 9iq7psj

Kontaktná/prezenčná výučba predmetu Právna etika v externej forme štúdia prebieha v priestoroch prednáškovej sály Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Súdna sieň – 7 SB). Alternatívne sa študenti externého štúdia môžu pridať do tímu v aplikácii MS Teams pomocou kódu: szmdo9q

Všeobecné informácie k používaniu právnych predpisov na skúškach

Predmety, ktorých výučbu a skúšanie zabezpečuje Katedra teórie práva a filozofie práva, nevyžadujú - vzhľadom na ich teoretický charakter - použitie právnych predpisov na ústnych skúškach.

Všeobecné informácie k priebežnému hodnoteniu

Všeobecné informácie k predmetom (podľa čl.11 ods. 4 Študijného poriadku PraF UK)

Povinné predmety

Teória práva I.- denné štúdium (študijný program: Právo)

Teória práva I.- externé štúdium (študijný program: Právo)

Teória práva I.- denné štúdium (študijný program: Ekonómia a právo)

Teória práva II.- denné štúdium (študijné programy: Právo)

Teória práva II.- externé štúdium (študijné programy: Právo)

Theory of Law I. - denné štúdium (študijný program: Law and Management)

Theory of Law II. - denné štúdium (študijný program: Law and Management)

Právna a politická filozofia - externé štúdium (študijný program: Právo)

Argumentácia v práve a interpretácia práva - denné štúdium (študijný program: Právo)

Argumentácia v práve a interpretácia práva - externé štúdium (študijný program: Právo)

Interpretation and Argumentation in Legal Practice (Legal Skills)

Logická sémantika a metodologická propedeutika pre právnikov (študijný program: Právo, denná i externá forma)

Právna filozofia - denné štúdium (študijný program: Právo)

Právna filozofia - externé štúdium (študijný program: Právo)

Právna etika - denné štúdium (študijný program: Právo)

Právna etika - externé štúdium (študijný program: Právo)

 

Výberové predmety

Logika pre právnikov - denné štúdium (študijný program: Právo)

Združovacie právo - denné štúdium (študijný program: Právo)

Teória hier a problém rozhodovania - denné štúdium (študijný program: Právo)

Základy sociológie práva - denné štúdium (študijný program: Právo)

Základy sociológie práva - externé štúdium (študijný program: Právo)

Teórie spravodlivosti 20. storočia - denné štúdium (študijný program: Právo)

Právo a literatúra - externé štúdium (študijný program: Právo)

Sociologicko-právny výskum - externé štúdium (študijný program: Právo)

Právna filozofia - informácie a podklady k seminárnej práci

Navrhované/odporúčané okruhy seminárnych prác

Šablóna pre seminárnu prácu 

Informácie k výučbe predmetu Združovacie právo

Učebný text k predmetu Združovacie právo nájdete v elektronickej verzii na nasledovnom odkaze