Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie o výučbe

Informácia k zápisu predmetov s kapacitným obmedzením

V súvislosti s predmetmi s kapacitným obmedzením, ktorých výučbu zabezpečuje Katedra teórie práva a filozofie práva v akademickom roku 2022/2023, nebude realizované žiadne osobitné výberové konanie a študenti budú vybraní v rámci stanovenej kapacity predmetu v poradí, v akom sa na daný predmet prihlásili, tzn. rozhodujúci je čas prihlásenia v systéme AIS

Právna filozofia - informácie a podklady k seminárnej práci

Navrhované/odporúčané okruhy seminárnych prác

Šablóna pre seminárnu prácu 

Inštrukcie k aktuálnemu priebežnému hodnoteniu

Teória práva 2


Priebežné hodnotenie z predmetu Teória práva 2 v externej forme štúdia sa uskutoční dňa 7.5.2022 v čase o 19:30 prostredníctvom platformy moodle.

Pre uľahčenie Vám bude v deň priebežného hodnotenia zaslaný presný odkaz na toto priebežné hodnotenia, tzn. nebudete ho musieť v systéme moodle hľadať, rovnako ako sa nebudete musieť vopred prihlasovať do žiadneho kurzu – postačí, ak si otvoríte daný odkaz a prihlásite sa svojim heslom do svojho fakultného konta. 

Odkaz bude zverejnený aj v rámci tímu v MS Teams (kód tímu: xp3a2g3).

Priebežné hodnotenie začne o 19:30 a jeho dĺžka bude 25 minút.

Tematický okruh pozostáva výhradne z tém, ktoré boli odprednášané, a to konkrétne:

1. Teória práva a právna veda

2. Právo, spoločnosť a kultúra

3. Globalizácia práva

4. Jazyk a právo

5. Právo a logika

6. Právo a ekonómia

Priebežné hodnotenie bude pozostávať:

(i) z 10 náhodne generovaných otázok, pri ktorých sa bude určovať pravdivostná hodnota (áno/nie). Každá správna odpoveď je za 1 bod;

(ii) z 2 otvorených aplikačných otázok. Každá otázka je za 5 bodov.

 Súhrnný, maximálne počet bodov je 20. Minimálna hranica pre úspešné zvládnutie priebežného hodnotenia je 12 bodov. Výsledky Vám budú zaevidované priamo do systému AIS (tzn. nebudú v systéme moodle).

Opravný/náhradný termín priebežného hodnotenia bude realizovaný pred každou skúškou z predmetu Teória práva 2 vo forme ústneho preskúšania. 

Odkaz na priebežné hodnotenie z predmetu Teória práva 2: https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=71662

--------------------------------------------------------------------------------------------

Právna a politická filozofia


Priebežné hodnotenie z predmetu Právna a politická filozofia v externej forme štúdia sa uskutoční dňa 14.5.2022 v čase o 19:30 prostredníctvom platformy moodle.

Pre uľahčenie Vám bude v deň priebežného hodnotenia zaslaný presný odkaz na toto priebežné hodnotenia, tzn. nebudete ho musieť v systéme moodle hľadať, rovnako ako sa nebudete musieť vopred prihlasovať do žiadneho kurzu – postačí, ak si otvoríte daný odkaz a prihlásite sa svojim heslom do svojho fakultného konta. 

Odkaz bude zverejnený aj v rámci tímu v MS Teams (kód tímu: 5snv3qs).

Priebežné hodnotenie začne o 19:30 a jeho dĺžka bude 25 minút.

Tematický okruh pozostáva výhradne z tém, ktoré boli odprednášané, a to konkrétne:

1. Právna, politická a sociálna filozofia: vzájomné vzťahy

2. Antické právnofilozofické myslenie (od mýtu po Aristotela)

3. Filozofia obdobia helenizmu a právne myslenie v starovekom Ríme

4. Stredoveké právnofilozofické myslenie

5. Sociálno-filozofické idey humanizmu a renesančnej filozofie

6. Novoveká filozofia – prirodzenoprávna a zmluvná teória štátu

7. Francúzske a nemecké osvietenstvo

Priebežné hodnotenie bude pozostávať z 5 otvorených otázok. Každá otázka je za 2 body.

Súhrnný, maximálne počet bodov je 10. Minimálna hranica pre úspešné zvládnutie priebežného hodnotenia je 6 bodov. Výsledky Vám budú zaevidované priamo do systému AIS (tzn. nebudú v systéme moodle).

Opravný/náhradný termín priebežného hodnotenia bude realizovaný pred každou skúškou z predmetu Právna a politická filozofia vo forme ústneho preskúšania.

Odkaz na priebežné hodnotenie z predmetu Právna a politická filozofia: https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=92088