Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prečo si vybrať KTPaPF?

Katedra teórie práva a filozofie práva

Katedra teórie práva a filozofie práva (ďalej len „Katedra“) patrí k tradičným a najvýznamnejším katedrám Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len ako „PraF UK“ alebo „fakulta“).

Výnimočná odborná spôsobilosť a profesionalita všetkých členov Katedry sa prejavuje jednak v ich bohatej publikačnej činnosti, ale tiež tým, že reprezentujú fakultu na renomovaných vnútroštátnych a medzinárodných vedeckých konferenciách, príp. sú riešiteľmi významných vedecko-výskumných úloh. Členovia Katedry sa tiež v minulosti, ako aj v súčasnosti, aktívne podieľali, resp. podieľajú, na tvorbe právnych predpisov z rôznych oblastí (napr. Zákon o športe, Civilný sporový poriadok a Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Občiansky zákonník).

Katedra tiež organizuje vlastné vedecké konferencie, či už v spolupráci s ďalšími fakultami UK, domácimi a zahraničnými právnickými fakultami alebo inými inštitúciami zo štátnej a verejnej sféry a 3. sektora, k vysoko aktuálnym otázkam teórie štátu a práva, otázkam práva, morálky a spravodlivosti, dejinám politického a právneho myslenia, právnej filozofii, teórii a metodológii právnej vedy, právnej sociológii, etike, bioetike, biomedicíne, vzťahu práva a športu, a vzťahu práva a moderných technológií. Mimoriadne dobré vzťahy s rôznymi subjektmi z neakademického prostredia nám umožňujú vzájomne prepájať teoretické poznatky s potrebami aplikačnej praxe, a to napr. formou spoločných vedeckých podujatí, organizovaním súťaží v písaní esejí a seminárnych prác, alebo sprostredkovaním študentských stáží v jednotlivých spolupracujúcich inštitúciách.

Pedagogicky Katedra zabezpečuje bohatú plejádu predmetov vo všetkých troch stupňoch štúdia: okrem povinných predmetov (Teória práva I a II, Právna a politická filozofia, Právna historiografia a teória práva, Právna veda, Metodológia vedy) je možnosť zvoliť si na katedre aj niektorý z povinne voliteľných a výberových predmetov (Základy sociológie pre právnikov, Teórie spravodlivosti 20. storočia, Teórie demokracie, Etika a právo, Logická sémantika v práve, Právo vo filmovom umení, Právna klinika teórie práva, Právo a literatúra, Eristika, Právny výskum).

Katedra zabezpečuje aj výučbu predmetov v anglickom jazyku (v tomto prípade je výučba a skúška spojená so zahraničnými študentmi z programu ERASMUS): Legal Skills, Legal Ethics, Biomedical Law).

Katedra tiež poskytuje možnosť absolvovať rigorózne konanie z teórie práva (udelenie titulu JUDr.), príp. 3. stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské štúdium (udelenie titulu PhD.) v odbore teória a dejiny štátu a práva.

Všetky predmety Katedry tvoria pevnú súčasť bakalárskeho, magisterského a doktorandského študijného programu, a to tak v dennej, ako aj externej forme štúdia. Katedra sa tým podstatným spôsobom spolupodieľa na odbornom formovaní absolventa fakulty, pričom bazálny dôraz nekladieme výlučne na teoretické poznatky, ale tiež na argumentačné zručnosti, vyjadrovacie schopnosti, a najmä na analytickú prácu študenta v konkrétnych prípadových štúdiách. Úspešné absolvovanie viacerých predmetov na Katedre vytvára predpoklad, aby bol študent po skončení štúdia mimoriadne kvalitne pripravený na prácu v rôznych právnických profesiách.

Ak Vás možnosti štúdia na našej Katedre zaujali, príp. by ste mali záujem o nadviazanie bližšej spolupráce z iného dôvodu, budeme úprimne potešení, ak nás budete kontaktovať.