Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prečo si vybrať KTPaPF?

Katedra teórie práva a filozofie práva (ďalej len „Katedra“) patrí k tradičným a najvýznamnejším katedrám Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len ako „PraF UK“ alebo „fakulta“).

Výnimočná odborná spôsobilosť a profesionalita všetkých členov Katedry sa prejavuje jednak v ich bohatej publikačnej činnosti, ale tiež tým, že reprezentujú fakultu na renomovaných vnútroštátnych a medzinárodných vedeckých konferenciách, príp. sú riešiteľmi významných vedecko-výskumných úloh. Členovia Katedry sa pravidelne aktívne podieľajú na tvorbe právnych predpisov z rôznych oblastí.

Katedra okrem iného organizuje vlastné vedecké konferencie, či už v spolupráci s ďalšími fakultami UK, domácimi a zahraničnými právnickými fakultami alebo inými inštitúciami zo štátnej a verejnej sféry a 3. sektora, k vysoko aktuálnym otázkam teórie štátu a práva, otázkam práva, morálky a spravodlivosti, ľudským právam, dejinám politického a právneho myslenia, právnej filozofii, teórii a metodológii právnej vedy, právnej sociológii, etike, bioetike a biomedicíne. Mimoriadne dobré vzťahy s rôznymi subjektmi z neakademického prostredia nám umožňujú vzájomne prepájať teoretické poznatky s potrebami aplikačnej praxe v širokom spektre, a to napr. formou spoločných vedeckých podujatí, organizovaním súťaží v písaní esejí a seminárnych prác, alebo sprostredkovaním študentských stáží v jednotlivých spolupracujúcich inštitúciách.

Pedagogicky Katedra zabezpečuje bohatú plejádu predmetov vo všetkých troch stupňoch štúdia: okrem povinných predmetov (Teória práva I. a II., Právna a politická filozofia, Argumentácia v práve a interpretácia práva, Logická sémantika a metodologická propedeutika pre právnikov, Právna etika, Právna filozofia, Právna historiografia a teória práva, Právna veda, Metodológia vedy a iné) je možnosť zvoliť si na katedre aj niektorý z výberových predmetov (Základy sociológie práva, Teórie spravodlivosti 20. storočia, Právo vo filmovom umení, Právo a literatúra, Logika pre právnikov, Právo a vplyv judeo-kresťanskej tradície, Teória hier a problém rozhodovania, Združovacie právo).

Katedra zabezpečuje aj výučbu predmetov v anglickom jazyku (v tomto prípade je výučba a skúška často spojená so zahraničnými študentmi z programu ERASMUS), ako napr.: Theory of Law I., Legal Ethics, Biomedical Law.

Katedra tiež poskytuje možnosť absolvovať rigorózne konanie z teórie práva (udelenie titulu JUDr. – k rigoróznemu konaniu viac pozri tu), príp. 3. stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské štúdium (udelenie titulu PhD.) v odbore teória a dejiny štátu a práva (pre viac pozri tu).

Všetky predmety Katedry tvoria pevnú súčasť bakalárskeho, magisterského a doktorandského študijného programu, a to tak v dennej, ako aj externej forme štúdia. Katedra sa tým podstatným spôsobom spolupodieľa na odbornom formovaní absolventa fakulty, pričom dôraz kladieme nielen na teoretické poznatky tvoriace základ vedomostí študentstva, ale tiež na argumentačné zručnosti, vyjadrovacie schopnosti, a najmä na analytickú prácu študenta v konkrétnych prípadových štúdiách. Úspešné absolvovanie viacerých predmetov so širokospektrálnym zameraním ponúkaných Katedrou vytvára predpoklad toho, aby študent po skončení štúdia disponoval potrebnými vedomosťami a bol kvalitne pripravený na prácu v rôznych právnických profesiách.

Ak máte záujem o nadviazanie bližšej spolupráce s Katedrou, neváhajte nás kontaktovať