Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Záverečné práce

Informácia k predĺženiu termínu na odovzdanie bakalárskej práce v akademickom roku 2020/2021

Katedra teória práva a filozofie práva súhlasí s predĺžením termínu na odovzdanie bakalárskej práce v odôvodnených prípadoch a v prípadoch osobitného zreteľa.

Odôvodnené žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu tomas.meszarosflaw.uniba.sk . Hraničný termín na odovzdanie bakalárskych prác (na základe predchádzajúcej žiadosti) je 16.5.2021.

Informácia k požiadavke o zaslanie materiálov na posúdenie pripravenosti študentov

V zmysle Čl. 3. ods. 8. Opatrenia dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 20/2020 oznamujeme študentov, ktorí majú záujem o písanie záverečnej práce pod záštitou niektorého z členov Katedry teórie práva a filozofie práva, že táto katedra nevyžaduje od študentov dodanie materiálov na posúdenie pripravenosti študenta spracovať zvolenú problematiku v záverečnej práci.