Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

História katedry

Historický exkurz existenciou Katedry teórie práva a sociálnych vied na Právnickej fakulte UK

Výučba premetov a prednášky z filozofie a dejín právnej filozofie sa na pôde Právnickej fakulty realizovali ešte pred vznikom katedrového systému organizácie fakulty. Hneď po vzniku Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave totiž vznikol Seminár (ide o označenie organizačnej jednotky, nie o druh výučby) právnej filozofie pod vedením profesora Bohuslava Tomsu a v rokoch 1939-1944 pôsobil na fakulte Ústav právnej filozofie Právnickej fakulty, ktorý viedol neslávne známy profesor Vojtech Tuka. Až od päťdesiatych rokov boli úlohy fakulty realizované prostredníctvom nových organizačných útvarov – katedier. Predchodkyňou Katedry teórie práva a sociálnych vied bola spoločná Katedra teórie a dejín štátu a práva. V rokoch 1950-1951 viedol Katedru teórie a dejín štátu a práva doc. Ladislav Lipscher. Od roku 1952 prevzal vedenie spoločnej katedry doc. Martin Vietor. Od roku 1950 výučbu teórie práva na tejto spoločnej katedre zabezpečovali ako odborní asistenti Ján Bakiča a Ján Králik.

Katedra teórie práva a sociálnych vied (ďalej len ako „Katedra“) vznikla ako samostatná katedra v roku 1963 rozdelením dovtedajšej Katedry teórie a dejín štátu a práva na dve nástupnícke katedry. Odvtedy je Katedra trvalou a významnou súčasťou vnútornej organizačnej štruktúry Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po vzniku samostatnej Katedry ju viedol najprv doc. Ján Bakič a zároveň na nej pôsobili František Červeňanský, Libuša Durajová, Pavol Dojčák a odborní asistenti Alexander Kuchta (od roku 1960), Vladimír Vaňo (od roku 1962) a asistenti Alexandra Krsková (od roku 1965) a Peter Borodovčák (od roku 1966). Katedra v danom období zabezpečovala výučbu a teoretický rozvoj predmetov: teória štátu a práva, dejiny politických a právnych ideológií a právna sociológia.

V osemdesiatych rokoch sa katedra pod vedením prof. Pavla Dojčáka orientovala najmä na výskum právneho vedomia vysokoškolákov, metodologických problémov vedy o štáte a práve, a efektívnosti pôsobenia práva v spoločnosti z aspektu tvorby práva a jeho realizácie. Členmi katedry boli doc. PhDr. Emília Bakošová, CSc., doc. JUDr. Jozef Prusák, CSc., odborní asistenti JUDr. Ján Cuper, CSc., JUDr. Pavol Holländer, CSc., JUDr. Alexandra Krsková, CSc., JUDr. Alexander Kuchta a JUDr. Eva Malcevová, CSc.

V deväťdesiatych rokoch viedol katedru prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc. a ako docenti pôsobili doc. JUDr. Ján Cuper, CSc., doc. PhDr. Emília Bakošová, CSc., doc. JUDr. Alexandra Krsková, CSc., doc. JUDr. Eva Malcevová, CSc., doc. PhDr. Tomáš Valent, CSc. a doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. a ako odborná asistentka JUDr. Nadežda Vaculíková. V centre pozornosti Katedry bolo jednak zabezpečovanie výučby teoretických predmetov, ale najmä vedecké venovanie sa po roku 1989 vysoko aktuálnym otázkam teórie štátu a práva, otázkam práva, morálky a spravodlivosti, dejinám politického a právneho myslenia a právnej sociológii.

V nasledujúcich rokoch boli vedúcimi Katedry postupne doc. JUDr. Eva Ottová, CSc., JUDr. Nadežda Vaculíková, CSc. a JUDr. Branislav Fábry, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA. Od roku 2019 pôsobí na pozícii vedúceho Katedry doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. .

V súčasnosti svojou bádateľskou prácou Katedra vedecky garantuje a pedagogicky zabezpečuje výučbu povinných predmetov prvého stupňa študijného programu právo (Teória práva I a II a Právna a politická filozofia) a širokej škály povinne voliteľných a výberových predmetov tematicky zameraných o.i. na otázky sociológie práva, etiky a bioetiky, práva a umenia, klinického právnického vzdelávania, moderných technológií a športového práva. Katedra realizuje aj oprávnenia uskutočňovať rigorózne konanie, na základe ktorého je uchádzačom po úspešne zloženej skúške priznaný titul „doktor práv“ (JUDr., pôvodne „juris utriusque doctor“, teda doktor obojakého práva).

Členovia Katedry ako jedného zo špičkových pracovísk fakulty výsledkami svojej vedeckej činnosti splnili kritériá pre priznanie oprávnenia realizovať pedagogickú prácu aj v treťom stupni vysokoškolského štúdia v doktorandskom študijnom programe „teória a dejiny štátu a práva“. Doktorandom je následne po absolvovaní štúdia, vypracovaní a úspešnej obhajobe dizertačnej doktorandskej práce udeľovaná vedecká hodnosť „PhD.“ („philosophiae doctor“). Ako súčasť Právnickej fakulty UK v spolupráci s ďalšími pracoviskami splnila Katedra aj požiadavky na vykonávanie habilitačného konania a konania o vymenovanie za profesora zo študijného odboru „teória a dejiny štátu a práva“.