Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Súťaže

Súťaž v písaní esejí - Šport a právo

Učená právnická spoločnosť a Slovenský futbalový zväz, spolu s odbornými garantmi Paneurópskou vysokou školou, Fakultou práva a Katedrou teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci konferencie „Šport a právo 2017“, ktorá sa uskutoční v dňoch 12.-13.10.2017 v Poprade, vypisujú kreatívnu súťaž v písaní esejí v hlavnej tematickej oblasti „Šport a právo – právo a šport“. Súťaž trvá od 02.08.2017 do 30.09.2017.

Štatút súťaže:

„ESEJ 2017“ - Spoločenské, ekonomické a právne aspekty korupcie

Súťaž v písaní esejí je určená všetkým študujúcim v každej forme štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí majú záujem o aktuálne právne problémy. Štatút súťaže, jej pravidlá, podrobnosti o forme esejí, ako aj samotné ceny, nájdete na stránke Katedry teórie práva a sociálnych vied, v časti Súťaže: http://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/katedry/katedra-teorie-prava-a-socialnych-vied/sutaze/.

Súťaž poskytuje priestor na prezentovanie právnych problémov, ako aj priestor na prezentáciu navrhovaných riešení – vlastných názorov, a to v nasledujúcej tematickej oblasti:

Spoločenské, ekonomické a právne aspekty korupcie

Včas doručené súťažné práce/príspevky posudzuje vyhlasovateľ súťaže, pričom ten za týmto účelom kreuje hodnotiacu komisiu skladajúcu sa minimálne z dvoch zástupcov vyhlasovateľa súťaže a minimálne jedného zástupcu spolupracujúcej inštitúcie, ktorí pri hodnotení prác budú skúmať najmä nasledovné parametre: odbornú a formálnu stránka príspevku, vedecký alebo praktický prínos príspevku, kreatívny prístup k skúmanej problematike.

Veríme, že doručené práce budú predstavovať významný stimul pre pripravovanú konferenciu. Víťazný príspevok bude publikovaný v konferenčnom zborníku.

Štatút súťaže