Právnická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Zamestnanci

 1. ACB Teória práva / Branislav Fábry, Rudolf Kasinec, Martin Turčan
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2017
 2. ADD Človek a osoba v práve a v bioetike vplyv bioetiky na súčasnú diskusiu o pojmoch človek a osoba v práve / Branislav Fábry
  In: Filozofia. - Roč. 62, č. 3 (2007), s. 216-222
 3. ADF Ústavno-právne indikácie problému vitálnej indikácie / Branislav Fábry
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 6, č. 2 (2007), s. 77-79
 4. ADF Nové biotechnologické výzvy hodnote ľudskej dôstojnosti / Branislav Fábry
  In: Právny obzor. - Roč. 88, č. 4 (2005), s. 370-379
 5. AEC Niektoré nedostatky tvorby práva v SR / Branislav Fábry
  In: Tvorba práva v České republice po vstupu do Evropské unie. - ISBN 978-80-7357-287-7. - Praha : ASPI, 2007. - S. 61-68
 6. AEC Few remarks on just war theory today / Branislav Fábry
  In: Human rights between war and peace, vol. 2. - ISBN 978-83-62383-54-2. - Olsztyn : Faculty of law and administration of the University of Warmia and Mazury, 2014. - S. 7-16
 7. AED Idea spravodlivej vojny včera a dnes / Branislav Fábry
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 23/2005. - ISBN 80-223-1946-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 9-22
 8. AED Účel a funkcie v práve / Branislav Fábry
  In: Aktuálne otázky teórie práva. - ISBN 978-80-8168-802-7. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - S. 175-190
 9. AED Etika a právo / Branislav Fábry
  In: Aktuálne otázky teórie práva. - ISBN 978-80-8168-802-7. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - S. 257-274
 10. AED Biotechnologické výzvy a nedostatky právnej regulácie / Branislav Fábry
  In: Bioetické výzvy a súčasnosť. - ISBN 978-80-8127-133-5. - Bratislava : STIMUL, 2015. - S. 107-117
 11. AED Argumentácia v bioetike - špecifiká právnych argumentov / Branislav Fábry
  In: Argumentácia v bioetike. - ISBN 978-80-8084-261-1. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009. - S. 91-115
 12. AED Verejné a súkromné právo -- nové výzvy v systematike práva / Branislav Fábry, Daniel Krošlák
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 25/2007. - ISBN 978-80-223-2331-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 47-54
 13. AED The state and law essential concepts and values within the process of European integration or the way as a goal / Osnovnyje ponjatija i značenija v oblasti gosudarstva i prava v processe Jevropejskoj integracii / Branislav Fábry
  In: Experience of the Slovak Republic from membership in the European Union. - ISBN 978-80-7160-260-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008. - S. 7-19 / S. 167-179
 14. AFC Súčasné problémy tvorby práva? / Branislav Fábry
  In: Olomoucké debaty mladých právníků 2008. - ISBN 978-80-903400-2-2. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2008. - S. 1-5
 15. AFC Human rights, role of the state and the EU eastern policy the Khodorkovsky case / Branislav Fábry
  In: Integrazione e politiche di vicinato : nuovi diritti e nuove economie = Integration and neighbourhood policies : new rights and new economies = Integracji i polityki sasiedztwa : nowe prawa i nowych gospodarek. - ISBN 9788866111375. - Taranto : Collana della II Facoltá di Giurisprudenza, 2012. - S. 215-223
 16. AFC European crisis and legitimacy of law / Branislav Fábry
  In: Europe of Founding Fathers: Investment in common future. - ISBN 978-83-62383-40-5. - Olsztyn : Faculty of law and administration at the University of Warmia and Mazury, 2013. - S. 455-464
 17. AFC Person in Slovak legal order / Branislav Fábry, Marek Števček, Eduard Burda
  In: Proceedings of the 8th international conference on Human Rights: The Rights to knowledge and information in a heterogenic society. - ISBN 1-4438-1390-7. - Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2009. - S. 372-392
 18. AFC Property - eternal question? / Branislav Fábry, Marek Števček, Eduard Burda
  In: Human rights, spiritual values and global economy. - ISBN 978-1-4276-5324-6. - South Jordan : Ecko House Publishing, 2011. - S. 237-250
 19. AFC Symbol a nachádzanie hodnôt v práve / Branislav Fábry
  In: Symbol a symbolika v právu. - ISBN 80-86861-13-9. - Praha : Eurolex Bohemia, 2006. - S. 24-31
 20. AFC Legislatívna smršť ako problém kvantity? / Branislav Fábry
  In: Debaty mladých právníků 2007. - ISBN 978-80-244-1925-1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. - S. 221-223
 21. AFD K otázkam legitimity tzv. európskeho práva / Branislav Fábry
  In: Vybrané otázky aplikácie európskeho práva. - ISBN 80-7160-221-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2006. - S. 21-24
 22. AFD Energetické výzvy vo vonkajších vzťahoch EÚ / Branislav Fábry
  In: Perspektívy vonkajších vzťahov EÚ a SR. - ISBN 80-7160-222-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2007. - S. 39-42
 23. AFD Európska ústavná kríza identita a strategické perspektívy / Branislav Fábry
  In: Perspektívy vývoja európskej integrácie - právne aspekty : zborník z konferencie mladých doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - ISBN 978-80-7160-233-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007. - S. 33-38, res. angl.
 24. AFD Hodnotový systém EÚ / Branislav Fábry
  In: Slovensko v procese európskej integrácie. - ISBN 80-7165-551-1. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2005. - S. 12-17
 25. AFD Marxistická teória štátu a práva v rokoch 1948-1989 antitéza dejín alebo politická propaganda? / Branislav Fábry
  In: Vývoj práva a právnej vedy na Slovensku v rokoch 1948-1989. - ISBN 978-80-7160-294-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 23-41
 26. AFD Rozhodovacie procesy v EÚ a suverenita štátu / Branislav Fábry
  In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - ISBN 978-80-7160-305-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 55-63
 27. AFD Sociálny skepticizmus a sociálne práva alebo hegeliánska postsocialistická syntéza / Branislav Fábry
  In: Bratislavské právnické fórum 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-365-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. - S. 1866-1871 [CD-ROM]
 28. AFD Problém platnosti práva a súdne rozhodovanie / Branislav Fábry
  In: Postavenie precedensu v našom právnom prostredí. - ISBN 978-80-7160-360-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. - S. 25-34
 29. AFD Miesto a význam teoretických predmetov v právnickom vzdelávaní / Branislav Fábry
  In: Budúcnosť výučby teórie práva [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-367-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014. - S. 19-25 [CD-ROM]
 30. AFD Základný zákon Európy? / Branislav Fábry
  In: Slovensko v procese európskej integrácie. - ISBN 80-7160-185-3. - Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2003. - S. 19-21
 31. AFD Takzvané Benešove dekréty a problém spravodlivosti reštitúcií / Branislav Fábry
  In: K 75. narodeninám profesora Hubenáka : Zborník z medzinárodnej právno-historickej konferencie konanej pri tejto príležitosti. - ISBN 80-8055-915-5. - Banská Bystrica : Univerzita M. Bela, Právnická fakulta, 2004. - S. 78-81
 32. AFD Mníchov večne živý? / Branislav Fábry
  In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. - ISBN 978-80-7160-271-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008. - S. 313-318
 33. AFD Aktuálne výzvy pre právnu vedu a teóriu práva zvlášť / Branislav Fábry
  In: Aktuálne otázky právnej vedy : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-8152-176-8. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014. - S. 10-18
 34. AFD Efektívnosť a výkonnosť práva / Branislav Fábry
  In: Aktuálne problémy vo vývoji práva SR a ČR. - ISBN 978-80-7160-258-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008. - S. 167-175
 35. AFD Religious values and property rights / Branislav Fábry
  In: Communication as a measure of protection and limitation of human rights. Information in relation to human rights. - ISBN 978-80-7160-345-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. - S. 140-145
 36. AFD Interdisciplinárny diškurz a úloha právnikov = Interdisciplinary discourse and the role of the lawyers / Branislav Fábry
  In: Hodnotový základ práva. - ISBN 978-80-7160-314-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 195-200
 37. AFD Antropocentrizmus a ľudské práva / Branislav Fábry
  In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007. - ISBN 978-80-7160-250-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007. - S. 339-343
 38. AFD New Trends in the Eastern Relations of the EU / Branislav Fábry
  In: EU as a Global Actor (CD ROM). - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2007. - S. 26-32
 39. BCI Texty z dejín právnej filozofie / Tomáš Valent ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2006
 40. BCI Texty z dejín právnej filozofie / Tomáš Valent, Jarmila Chovancová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014
 41. BDF Miesto Charty základných práv v európskej právnej kultúre / Branislav Fábry
  In: Saes news. - Roč. 5, č. 8-9 (2004), s. 11-12
 42. BDF Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika vo svetle irackej krízy / Branislav Fábry
  In: Saes news. - Roč. 2, č. 3 (2003), s. 9
 43. BDF Niektoré nedostatky pojmu vlastníctvo v liberálnom myslení / Branislav Fábry
  In: Projustice [elektronický zdroj]. - Roč. 2, 26. január (2013), nestr. [4 s.] [online]
 44. BDF Človek, ľudské telo a jeho právny status / Branislav Fábry
  In: Projustice [elektronický zdroj]. - Roč. 3, 20. jún (2014), nestr. [10 s.] [online]
 45. BDF Rusko ako súčasť Európy? / Branislav Fábry
  In: Proglas. - Roč. 13, č. 1 (2002), s. 43-46
 46. BDF Niektoré etické problémy transplantácií buniek, tkanív alebo orgánov / Branislav Fábry
  In: Lekársky obzor. - Roč. 52, č. 4 (2003), s. 107-111
 47. BEF Zmysel a podstata definície pojmu právo / Branislav Fábry
  In: Čo je právo?. - ISBN 978-80-8095-024-8. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2007. - S. 204-210

Interní doktorandi

 1. ACB Teória práva / Branislav Fábry, Rudolf Kasinec, Martin Turčan
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2017
 2. ADD Človek a osoba v práve a v bioetike vplyv bioetiky na súčasnú diskusiu o pojmoch človek a osoba v práve / Branislav Fábry
  In: Filozofia. - Roč. 62, č. 3 (2007), s. 216-222
 3. ADF Ústavno-právne indikácie problému vitálnej indikácie / Branislav Fábry
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 6, č. 2 (2007), s. 77-79
 4. ADF Nové biotechnologické výzvy hodnote ľudskej dôstojnosti / Branislav Fábry
  In: Právny obzor. - Roč. 88, č. 4 (2005), s. 370-379
 5. AEC Niektoré nedostatky tvorby práva v SR / Branislav Fábry
  In: Tvorba práva v České republice po vstupu do Evropské unie. - ISBN 978-80-7357-287-7. - Praha : ASPI, 2007. - S. 61-68
 6. AEC Few remarks on just war theory today / Branislav Fábry
  In: Human rights between war and peace, vol. 2. - ISBN 978-83-62383-54-2. - Olsztyn : Faculty of law and administration of the University of Warmia and Mazury, 2014. - S. 7-16
 7. AED Idea spravodlivej vojny včera a dnes / Branislav Fábry
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 23/2005. - ISBN 80-223-1946-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 9-22
 8. AED Účel a funkcie v práve / Branislav Fábry
  In: Aktuálne otázky teórie práva. - ISBN 978-80-8168-802-7. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - S. 175-190
 9. AED Etika a právo / Branislav Fábry
  In: Aktuálne otázky teórie práva. - ISBN 978-80-8168-802-7. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - S. 257-274
 10. AED Biotechnologické výzvy a nedostatky právnej regulácie / Branislav Fábry
  In: Bioetické výzvy a súčasnosť. - ISBN 978-80-8127-133-5. - Bratislava : STIMUL, 2015. - S. 107-117
 11. AED Argumentácia v bioetike - špecifiká právnych argumentov / Branislav Fábry
  In: Argumentácia v bioetike. - ISBN 978-80-8084-261-1. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009. - S. 91-115
 12. AED Verejné a súkromné právo -- nové výzvy v systematike práva / Branislav Fábry, Daniel Krošlák
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 25/2007. - ISBN 978-80-223-2331-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 47-54
 13. AED The state and law essential concepts and values within the process of European integration or the way as a goal / Osnovnyje ponjatija i značenija v oblasti gosudarstva i prava v processe Jevropejskoj integracii / Branislav Fábry
  In: Experience of the Slovak Republic from membership in the European Union. - ISBN 978-80-7160-260-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008. - S. 7-19 / S. 167-179
 14. AFC Súčasné problémy tvorby práva? / Branislav Fábry
  In: Olomoucké debaty mladých právníků 2008. - ISBN 978-80-903400-2-2. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2008. - S. 1-5
 15. AFC Human rights, role of the state and the EU eastern policy the Khodorkovsky case / Branislav Fábry
  In: Integrazione e politiche di vicinato : nuovi diritti e nuove economie = Integration and neighbourhood policies : new rights and new economies = Integracji i polityki sasiedztwa : nowe prawa i nowych gospodarek. - ISBN 9788866111375. - Taranto : Collana della II Facoltá di Giurisprudenza, 2012. - S. 215-223
 16. AFC European crisis and legitimacy of law / Branislav Fábry
  In: Europe of Founding Fathers: Investment in common future. - ISBN 978-83-62383-40-5. - Olsztyn : Faculty of law and administration at the University of Warmia and Mazury, 2013. - S. 455-464
 17. AFC Person in Slovak legal order / Branislav Fábry, Marek Števček, Eduard Burda
  In: Proceedings of the 8th international conference on Human Rights: The Rights to knowledge and information in a heterogenic society. - ISBN 1-4438-1390-7. - Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2009. - S. 372-392
 18. AFC Property - eternal question? / Branislav Fábry, Marek Števček, Eduard Burda
  In: Human rights, spiritual values and global economy. - ISBN 978-1-4276-5324-6. - South Jordan : Ecko House Publishing, 2011. - S. 237-250
 19. AFC Symbol a nachádzanie hodnôt v práve / Branislav Fábry
  In: Symbol a symbolika v právu. - ISBN 80-86861-13-9. - Praha : Eurolex Bohemia, 2006. - S. 24-31
 20. AFC Legislatívna smršť ako problém kvantity? / Branislav Fábry
  In: Debaty mladých právníků 2007. - ISBN 978-80-244-1925-1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. - S. 221-223
 21. AFD K otázkam legitimity tzv. európskeho práva / Branislav Fábry
  In: Vybrané otázky aplikácie európskeho práva. - ISBN 80-7160-221-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2006. - S. 21-24
 22. AFD Energetické výzvy vo vonkajších vzťahoch EÚ / Branislav Fábry
  In: Perspektívy vonkajších vzťahov EÚ a SR. - ISBN 80-7160-222-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2007. - S. 39-42
 23. AFD Európska ústavná kríza identita a strategické perspektívy / Branislav Fábry
  In: Perspektívy vývoja európskej integrácie - právne aspekty : zborník z konferencie mladých doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - ISBN 978-80-7160-233-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007. - S. 33-38, res. angl.
 24. AFD Hodnotový systém EÚ / Branislav Fábry
  In: Slovensko v procese európskej integrácie. - ISBN 80-7165-551-1. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2005. - S. 12-17
 25. AFD Marxistická teória štátu a práva v rokoch 1948-1989 antitéza dejín alebo politická propaganda? / Branislav Fábry
  In: Vývoj práva a právnej vedy na Slovensku v rokoch 1948-1989. - ISBN 978-80-7160-294-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 23-41
 26. AFD Rozhodovacie procesy v EÚ a suverenita štátu / Branislav Fábry
  In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - ISBN 978-80-7160-305-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 55-63
 27. AFD Sociálny skepticizmus a sociálne práva alebo hegeliánska postsocialistická syntéza / Branislav Fábry
  In: Bratislavské právnické fórum 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-365-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. - S. 1866-1871 [CD-ROM]
 28. AFD Problém platnosti práva a súdne rozhodovanie / Branislav Fábry
  In: Postavenie precedensu v našom právnom prostredí. - ISBN 978-80-7160-360-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. - S. 25-34
 29. AFD Miesto a význam teoretických predmetov v právnickom vzdelávaní / Branislav Fábry
  In: Budúcnosť výučby teórie práva [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-367-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014. - S. 19-25 [CD-ROM]
 30. AFD Základný zákon Európy? / Branislav Fábry
  In: Slovensko v procese európskej integrácie. - ISBN 80-7160-185-3. - Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2003. - S. 19-21
 31. AFD Takzvané Benešove dekréty a problém spravodlivosti reštitúcií / Branislav Fábry
  In: K 75. narodeninám profesora Hubenáka : Zborník z medzinárodnej právno-historickej konferencie konanej pri tejto príležitosti. - ISBN 80-8055-915-5. - Banská Bystrica : Univerzita M. Bela, Právnická fakulta, 2004. - S. 78-81
 32. AFD Mníchov večne živý? / Branislav Fábry
  In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. - ISBN 978-80-7160-271-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008. - S. 313-318
 33. AFD Aktuálne výzvy pre právnu vedu a teóriu práva zvlášť / Branislav Fábry
  In: Aktuálne otázky právnej vedy : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-8152-176-8. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014. - S. 10-18
 34. AFD Efektívnosť a výkonnosť práva / Branislav Fábry
  In: Aktuálne problémy vo vývoji práva SR a ČR. - ISBN 978-80-7160-258-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008. - S. 167-175
 35. AFD Religious values and property rights / Branislav Fábry
  In: Communication as a measure of protection and limitation of human rights. Information in relation to human rights. - ISBN 978-80-7160-345-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. - S. 140-145
 36. AFD Interdisciplinárny diškurz a úloha právnikov = Interdisciplinary discourse and the role of the lawyers / Branislav Fábry
  In: Hodnotový základ práva. - ISBN 978-80-7160-314-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 195-200
 37. AFD Antropocentrizmus a ľudské práva / Branislav Fábry
  In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007. - ISBN 978-80-7160-250-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007. - S. 339-343
 38. AFD New Trends in the Eastern Relations of the EU / Branislav Fábry
  In: EU as a Global Actor (CD ROM). - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2007. - S. 26-32
 39. BCI Texty z dejín právnej filozofie / Tomáš Valent ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2006
 40. BCI Texty z dejín právnej filozofie / Tomáš Valent, Jarmila Chovancová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014
 41. BDF Miesto Charty základných práv v európskej právnej kultúre / Branislav Fábry
  In: Saes news. - Roč. 5, č. 8-9 (2004), s. 11-12
 42. BDF Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika vo svetle irackej krízy / Branislav Fábry
  In: Saes news. - Roč. 2, č. 3 (2003), s. 9
 43. BDF Niektoré nedostatky pojmu vlastníctvo v liberálnom myslení / Branislav Fábry
  In: Projustice [elektronický zdroj]. - Roč. 2, 26. január (2013), nestr. [4 s.] [online]
 44. BDF Človek, ľudské telo a jeho právny status / Branislav Fábry
  In: Projustice [elektronický zdroj]. - Roč. 3, 20. jún (2014), nestr. [10 s.] [online]
 45. BDF Rusko ako súčasť Európy? / Branislav Fábry
  In: Proglas. - Roč. 13, č. 1 (2002), s. 43-46
 46. BDF Niektoré etické problémy transplantácií buniek, tkanív alebo orgánov / Branislav Fábry
  In: Lekársky obzor. - Roč. 52, č. 4 (2003), s. 107-111
 47. BEF Zmysel a podstata definície pojmu právo / Branislav Fábry
  In: Čo je právo?. - ISBN 978-80-8095-024-8. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2007. - S. 204-210

Sekretariát

 1. ACB Teória práva / Branislav Fábry, Rudolf Kasinec, Martin Turčan
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2017
 2. ADD Človek a osoba v práve a v bioetike vplyv bioetiky na súčasnú diskusiu o pojmoch človek a osoba v práve / Branislav Fábry
  In: Filozofia. - Roč. 62, č. 3 (2007), s. 216-222
 3. ADF Ústavno-právne indikácie problému vitálnej indikácie / Branislav Fábry
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 6, č. 2 (2007), s. 77-79
 4. ADF Nové biotechnologické výzvy hodnote ľudskej dôstojnosti / Branislav Fábry
  In: Právny obzor. - Roč. 88, č. 4 (2005), s. 370-379
 5. AEC Niektoré nedostatky tvorby práva v SR / Branislav Fábry
  In: Tvorba práva v České republice po vstupu do Evropské unie. - ISBN 978-80-7357-287-7. - Praha : ASPI, 2007. - S. 61-68
 6. AEC Few remarks on just war theory today / Branislav Fábry
  In: Human rights between war and peace, vol. 2. - ISBN 978-83-62383-54-2. - Olsztyn : Faculty of law and administration of the University of Warmia and Mazury, 2014. - S. 7-16
 7. AED Idea spravodlivej vojny včera a dnes / Branislav Fábry
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 23/2005. - ISBN 80-223-1946-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 9-22
 8. AED Účel a funkcie v práve / Branislav Fábry
  In: Aktuálne otázky teórie práva. - ISBN 978-80-8168-802-7. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - S. 175-190
 9. AED Etika a právo / Branislav Fábry
  In: Aktuálne otázky teórie práva. - ISBN 978-80-8168-802-7. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - S. 257-274
 10. AED Biotechnologické výzvy a nedostatky právnej regulácie / Branislav Fábry
  In: Bioetické výzvy a súčasnosť. - ISBN 978-80-8127-133-5. - Bratislava : STIMUL, 2015. - S. 107-117
 11. AED Argumentácia v bioetike - špecifiká právnych argumentov / Branislav Fábry
  In: Argumentácia v bioetike. - ISBN 978-80-8084-261-1. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009. - S. 91-115
 12. AED Verejné a súkromné právo -- nové výzvy v systematike práva / Branislav Fábry, Daniel Krošlák
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 25/2007. - ISBN 978-80-223-2331-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 47-54
 13. AED The state and law essential concepts and values within the process of European integration or the way as a goal / Osnovnyje ponjatija i značenija v oblasti gosudarstva i prava v processe Jevropejskoj integracii / Branislav Fábry
  In: Experience of the Slovak Republic from membership in the European Union. - ISBN 978-80-7160-260-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008. - S. 7-19 / S. 167-179
 14. AFC Súčasné problémy tvorby práva? / Branislav Fábry
  In: Olomoucké debaty mladých právníků 2008. - ISBN 978-80-903400-2-2. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2008. - S. 1-5
 15. AFC Human rights, role of the state and the EU eastern policy the Khodorkovsky case / Branislav Fábry
  In: Integrazione e politiche di vicinato : nuovi diritti e nuove economie = Integration and neighbourhood policies : new rights and new economies = Integracji i polityki sasiedztwa : nowe prawa i nowych gospodarek. - ISBN 9788866111375. - Taranto : Collana della II Facoltá di Giurisprudenza, 2012. - S. 215-223
 16. AFC European crisis and legitimacy of law / Branislav Fábry
  In: Europe of Founding Fathers: Investment in common future. - ISBN 978-83-62383-40-5. - Olsztyn : Faculty of law and administration at the University of Warmia and Mazury, 2013. - S. 455-464
 17. AFC Person in Slovak legal order / Branislav Fábry, Marek Števček, Eduard Burda
  In: Proceedings of the 8th international conference on Human Rights: The Rights to knowledge and information in a heterogenic society. - ISBN 1-4438-1390-7. - Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2009. - S. 372-392
 18. AFC Property - eternal question? / Branislav Fábry, Marek Števček, Eduard Burda
  In: Human rights, spiritual values and global economy. - ISBN 978-1-4276-5324-6. - South Jordan : Ecko House Publishing, 2011. - S. 237-250
 19. AFC Symbol a nachádzanie hodnôt v práve / Branislav Fábry
  In: Symbol a symbolika v právu. - ISBN 80-86861-13-9. - Praha : Eurolex Bohemia, 2006. - S. 24-31
 20. AFC Legislatívna smršť ako problém kvantity? / Branislav Fábry
  In: Debaty mladých právníků 2007. - ISBN 978-80-244-1925-1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. - S. 221-223
 21. AFD K otázkam legitimity tzv. európskeho práva / Branislav Fábry
  In: Vybrané otázky aplikácie európskeho práva. - ISBN 80-7160-221-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2006. - S. 21-24
 22. AFD Energetické výzvy vo vonkajších vzťahoch EÚ / Branislav Fábry
  In: Perspektívy vonkajších vzťahov EÚ a SR. - ISBN 80-7160-222-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2007. - S. 39-42
 23. AFD Európska ústavná kríza identita a strategické perspektívy / Branislav Fábry
  In: Perspektívy vývoja európskej integrácie - právne aspekty : zborník z konferencie mladých doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - ISBN 978-80-7160-233-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007. - S. 33-38, res. angl.
 24. AFD Hodnotový systém EÚ / Branislav Fábry
  In: Slovensko v procese európskej integrácie. - ISBN 80-7165-551-1. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2005. - S. 12-17
 25. AFD Marxistická teória štátu a práva v rokoch 1948-1989 antitéza dejín alebo politická propaganda? / Branislav Fábry
  In: Vývoj práva a právnej vedy na Slovensku v rokoch 1948-1989. - ISBN 978-80-7160-294-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 23-41
 26. AFD Rozhodovacie procesy v EÚ a suverenita štátu / Branislav Fábry
  In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - ISBN 978-80-7160-305-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 55-63
 27. AFD Sociálny skepticizmus a sociálne práva alebo hegeliánska postsocialistická syntéza / Branislav Fábry
  In: Bratislavské právnické fórum 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-365-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. - S. 1866-1871 [CD-ROM]
 28. AFD Problém platnosti práva a súdne rozhodovanie / Branislav Fábry
  In: Postavenie precedensu v našom právnom prostredí. - ISBN 978-80-7160-360-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. - S. 25-34
 29. AFD Miesto a význam teoretických predmetov v právnickom vzdelávaní / Branislav Fábry
  In: Budúcnosť výučby teórie práva [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-367-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014. - S. 19-25 [CD-ROM]
 30. AFD Základný zákon Európy? / Branislav Fábry
  In: Slovensko v procese európskej integrácie. - ISBN 80-7160-185-3. - Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2003. - S. 19-21
 31. AFD Takzvané Benešove dekréty a problém spravodlivosti reštitúcií / Branislav Fábry
  In: K 75. narodeninám profesora Hubenáka : Zborník z medzinárodnej právno-historickej konferencie konanej pri tejto príležitosti. - ISBN 80-8055-915-5. - Banská Bystrica : Univerzita M. Bela, Právnická fakulta, 2004. - S. 78-81
 32. AFD Mníchov večne živý? / Branislav Fábry
  In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. - ISBN 978-80-7160-271-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008. - S. 313-318
 33. AFD Aktuálne výzvy pre právnu vedu a teóriu práva zvlášť / Branislav Fábry
  In: Aktuálne otázky právnej vedy : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-8152-176-8. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014. - S. 10-18
 34. AFD Efektívnosť a výkonnosť práva / Branislav Fábry
  In: Aktuálne problémy vo vývoji práva SR a ČR. - ISBN 978-80-7160-258-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008. - S. 167-175
 35. AFD Religious values and property rights / Branislav Fábry
  In: Communication as a measure of protection and limitation of human rights. Information in relation to human rights. - ISBN 978-80-7160-345-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. - S. 140-145
 36. AFD Interdisciplinárny diškurz a úloha právnikov = Interdisciplinary discourse and the role of the lawyers / Branislav Fábry
  In: Hodnotový základ práva. - ISBN 978-80-7160-314-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 195-200
 37. AFD Antropocentrizmus a ľudské práva / Branislav Fábry
  In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007. - ISBN 978-80-7160-250-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007. - S. 339-343
 38. AFD New Trends in the Eastern Relations of the EU / Branislav Fábry
  In: EU as a Global Actor (CD ROM). - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2007. - S. 26-32
 39. BCI Texty z dejín právnej filozofie / Tomáš Valent ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2006
 40. BCI Texty z dejín právnej filozofie / Tomáš Valent, Jarmila Chovancová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014
 41. BDF Miesto Charty základných práv v európskej právnej kultúre / Branislav Fábry
  In: Saes news. - Roč. 5, č. 8-9 (2004), s. 11-12
 42. BDF Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika vo svetle irackej krízy / Branislav Fábry
  In: Saes news. - Roč. 2, č. 3 (2003), s. 9
 43. BDF Niektoré nedostatky pojmu vlastníctvo v liberálnom myslení / Branislav Fábry
  In: Projustice [elektronický zdroj]. - Roč. 2, 26. január (2013), nestr. [4 s.] [online]
 44. BDF Človek, ľudské telo a jeho právny status / Branislav Fábry
  In: Projustice [elektronický zdroj]. - Roč. 3, 20. jún (2014), nestr. [10 s.] [online]
 45. BDF Rusko ako súčasť Európy? / Branislav Fábry
  In: Proglas. - Roč. 13, č. 1 (2002), s. 43-46
 46. BDF Niektoré etické problémy transplantácií buniek, tkanív alebo orgánov / Branislav Fábry
  In: Lekársky obzor. - Roč. 52, č. 4 (2003), s. 107-111
 47. BEF Zmysel a podstata definície pojmu právo / Branislav Fábry
  In: Čo je právo?. - ISBN 978-80-8095-024-8. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2007. - S. 204-210