Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky (ďalej aj "katedra") garantuje výučbu viacerých povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov v rámci bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia (v slovenskom a v anglickom jazyku). Medzi povinné predmety v rámci bakalárskeho stupňa štúdia patria Trestné právo hmotné 1 a základy kriminológie a kriminalistiky a Trestné právo hmotné 2 (oblasť trestného práva hmotného) a Trestné právo procesné 1 a Trestné právo procesné 2 (oblasť trestného práva procesného). V rámci magisterského stupňa štúdia možno spomenúť aplikované predmety, ktoré katedra spoluzabezpečuje - Dokazovanie a Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo.

Okrem toho zabezpečuje katedra aj výučbu viacerých výberových predmetov, tradične Kriminalistiku a Kriminológiu, z ostatného obdobia možno spomenúť zabezpečovanie predmetov Klinika výkonu trestu odňatia slobody, Radikalizácia a extrémizmus alebo Právne písanie a myslenie v kauzách. Katedra spoluzabezpečuje výučbu povinných predmetov v spoločnom bakalárskom študijnom programe Manažment a právo poskytuje, v rámci zabezpečenia možnosti vzdelávania v anglickom jazyku si študenti môžu zapísať výberové predmety International Criminal and Humanitarian Law a European Criminal Law.

Naša katedra patrí k personálne najväčším katedrám na Právnickej fakulte UK a to aj s ohľadom na skutočnosť, že trestné právo je pevnou súčasťou interdisciplinárnej štátnej skúšky v rámci magisterského stupňa štúdia. Znalosti v oblasti trestného práva sú preto vyžadované nie len pre vlastné ukončenie štúdia práva, ale aj v profesionálnej rovine, keď sa vyžaduje ako súčasť ďalších kvalifikačných skúšok pri obsadzovaní právnických profesií. Katedra sa môže pochváliť veľmi dobrou publikačnou činnosťou. Pracovníci KTPKK sa podieľajú alebo sa v minulosti podieľali na riešení viacerých vedeckých projektov na domácej, ako aj na nadnárodnej úrovni.

Dobrou vizitkou našej katedry je aj spolupráca s odborníkmi z aplikačnej praxe. Zástupcovia z rezortu súdnictva, prokuratúry advokácie a Policajného zboru prednášajú, zúčastňujú sa vedeckých podujatí, spolupodieľajú sa na vedeckej a publikačnej činnosti a svojim pôsobením na katedre umožňujú študentom spoznávať vedu trestného práva nielen z pohľadu teórie, ale aj praxe.

 

Vedúci katedry:

Zástupca vedúceho katedry:

Kontakt:

 • tel.: +421 2 9012 2020 (sekretariát KTPKK)

 • e-mail: ktpkkflaw.uniba.sk

 • miestnosti: 508 - 515 NB

 • adresa:                                                                                                        

  Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
  Právnická fakulta UK
  Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313
  810 00 Bratislava

 

Študentské pomocné vedecké sily na KTPKK (a.r. 2023/2024):
Bc. Daniel Richter
Bc. Alžbeta Šimeková
Bc. Alex Želinský