Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky garantuje výučbu viacerých povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov v rámci magisterského stupňa štúdia. Medzi povinné predmety patria Trestné právo 1 a 2 (trestné právo hmotné) a Trestné právo 3 a 4 (trestné právo procesné). Povinne voliteľné predmety katedra vyučuje dva: Kriminalistiku a Kriminológiu. Okrem toho zabezpečuje katedra aj výučbu forenzných vedných disciplín ako sú Súdne lekárstvo, Súdne inžinierstvo, Súdna psychológia a Súdna psychiatria. Katedra  poskytuje možnosť vzdelávania v anglickom jazyku - na tento účel si študenti môžu zapísať výberové predmety Introdcution to Slovak Criminal Law, International Criminal Law, European Criminal Law a International criminal law moot court competition.

Naša katedra patrí k personálne najväčším katedrám na Právnickej fakulte UK a to aj s ohľadom na skutočnosť, že trestné právo je štátnicový predmet. Jeho absolvovanie je nevyhnutné nielen pre ukončenie právnického štúdia, ale aj v profesionálnej rovine, keď sa vyžaduje ako súčasť ďalších kvalifikačných skúšok pri obsadzovaní právnických profesií. Katedra sa môže pochváliť veľmi dobrou publikačnou činnosťou. Pracovníci KTPKK sa  podieľajú alebo sa v minulosti podieľali na riešení viacerých vedeckých projektov.

Dobrou vizitkou našej katedry je aj spolupráca s odborníkmi z aplikačnej praxe. Zástupcovia z rezortu súdnictva, prokuratúry a Policajného zboru prednášajú, zúčastňujú sa ako členovia komisií pre štátne záverečné skúšky, spolupodieľajú sa na vedeckej a publikačnej činnosti a svojim pôsobením na katedre umožňujú študentom spoznávať vedu trestného práva nielen z pohľadu teórie, ale aj praxe.

 

Vedúci katedry:

Zástupca vedúceho katedry:

Kontakt:

 • tel.: 02/592 44 440 (sekretariát)

 • e-mail: ktpkkflaw.uniba.sk

 • miestnosti: 508 - 515 NB

 • adresa:                                                                                                        

  Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
  Právnická fakulta UK
  Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313
  810 00 Bratislava