Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Podmienky absolvovania predmetov

Trestné právo hmotné 1 a základy kriminológie a kriminalistiky

Pre všetkých vyučujúcich platí:

1. Povolené absencie max 3.

2. Nahraditeľné ďalšie tri absencie. Pri viac ako 6 absenciách nebude študent pripustený k semestrálnej skúške (platí, že študent bude musieť opakovať v rámci opakovane zapísaného predmetu aj výučbu). Podmienky nahradenia 4. až 6. absencie sú uvedené pre každého vyučujúceho nižšie.

3. Spôsob hodnotenia – priebežné hodnotenie (10%) a semestrálna skúška (90%) - ústna skúška - prípadová štúdia so 4 otázkami. Podmienky priebežného hodnotenia sú uvedené pre každého vyučujúceho nižšie.

6. Podmienkou na pristúpenie k semestrálnej skúške je získanie minimálne 61% bodov z priebežného hodnotenia, rovnako splnenie nevyhnutnej povinnej účasti na seminároch.

 

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.:

2. Nahradenie absencií - spracovanie zadanej úlohy,

3. Forma priebežného hodnotenia - písomkou formou 5 otvorených otázok za 2 body, spolu 10 bodov,

4. Termín priebežného hodnotenia a okruhy - v 8. týždni semestra (23. 11.2020) podľa zverejneného programu prednášok do posledného týždňa pred konaním priebežného hodnotenia,

5. Nahradné priebežné hodnotenie - body udeľované za aktivitu na seminároch priebežne počas semestra.

 

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.:

2. Nahradenie absencií – spracovanie zadanej úlohy, ktorá bude poslaná prostredníctvom emailu,

3. Forma priebežného hodnotenia - test cez Google Forms/MS Forms/Moodle, 10 uzavretých otázok z teórie, 4 možnosti s jednou správnou odpoveďou,

4. Termín priebežného hodnotenia a okruhy -  po seminári na tému Vývojové štádiá trestného činu (8. týždeň),

5. Náhradné priebežné hodnotenie -  body udeľované za aktivitu na seminároch priebežne počas semestra.

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. + JUDr. Stanislav Mihálik, PhD.:

2. Náhrada za absencie - ústne preskúšanie témy, počas ktorej študent absentoval,

3. Forma priebežného hodnotenia - maximálne 10 bodov, max 4 body písomné plnenie prostredníctvom moodle (praktický prípad so 6-8 možnými odpoveďami), zvyšných 6 bodov môže získať študent za aktivitu na seminároch (vyučujúci na záver každého seminára oboznámi študentov s tým, komu bol bod za daný seminár udelený),  

4. Termín priebežného hodnotenia a okruhy - praktický prípad sa uskutoční predbežne v rámci 7.-9. týždňa výučbovej časti semestra, bližšie informácie ako aj tematické okruhy vzťahujúce sa na priebežné hodnotenie oznámi študentom vyučujúci,

5. Náhradné priebežné hodnotenie – po dohode s vyučujúcim.

 

JUDr. Jakub Ľorko, PhD.:

2. Nahradenie absencií - spracovanie zadanej úlohy,

3. Forma priebežného hodnotenia - test cez Google Forms/MS Forms, 10 uzavretých otázok z teórie, 4 možnosti s jednou správnou odpoveďou,

4. Termín priebežného hodnotenia a okruhy - po seminári na tému Trestná zodpovednosť a trestanie mladistvých (7. týždeň),

5. Náhradné priebežné hodnotenie – body udeľované za aktivitu na seminároch priebežne počas semestra.

Trestné právo hmotné 2

Pre všetkých vyučujúcich platí:

1. Povolené absencie max 3.

2. Nahraditeľné ďalšie tri absencie. Pri viac ako 6 absenciách nebude študent pripustený k semestrálnej skúške (platí, že študent bude musieť opakovať v rámci opakovane zapísaného predmetu aj výučbu). Podmienky nahradenia 4. až 6. absencie sú uvedené pre každého vyučujúceho nižšie.

3. Spôsob hodnotenia – priebežné hodnotenie (10%) a semestrálna skúška (90%) - ústna skúška - prípadová štúdia so 4 otázkami. Podmienky priebežného hodnotenia sú uvedené pre každého vyučujúceho nižšie.

6. Podmienkou na pristúpenie k semestrálnej skúške je získanie minimálne 61% bodov z priebežného hodnotenia, rovnako splnenie nevyhnutnej povinnej účasti na seminároch.

 

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.:

2. Nahradenie absencií - spracovanie zadanej úlohy,

3. Forma priebežného hodnotenia - písomkou formou 5 otvorených otázok za 2 body, spolu 10 bodov,

4. Termín priebežného hodnotenia a okruhy - v 8. týždni semestra podľa zverejneného programu prednášok do posledného týždňa pred konaním priebežného hodnotenia,

5. Nahradné priebežné hodnotenie - body udeľované za aktivitu na seminároch priebežne počas semestra.

 

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.:

2. Nahradenie absencií – spracovanie zadanej úlohy, ktorá bude poslaná prostredníctvom emailu,

3. Forma priebežného hodnotenia - test cez Google Forms/MS Forms/Moodle, 10 uzavretých otázok z teórie, 4 možnosti s jednou správnou odpoveďou,

4. Termín priebežného hodnotenia a okruhy -  po 8. týždeň,

5. Náhradné priebežné hodnotenie -  body udeľované za aktivitu na seminároch priebežne počas semestra.

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. + JUDr. Stanislav Mihálik, PhD.:

2. Náhrada za absencie - ústne preskúšanie témy, počas ktorej študent absentoval,

3. Forma priebežného hodnotenia - maximálne 10 bodov, max 4 body písomné plnenie prostredníctvom moodle (praktický prípad so 6-8 možnými odpoveďami), zvyšných 6 bodov môže získať študent za aktivitu na seminároch (vyučujúci na záver každého seminára oboznámi študentov s tým, komu bol bod za daný seminár udelený),  

4. Termín priebežného hodnotenia a okruhy - praktický prípad sa uskutoční predbežne v rámci 7.-9. týždňa výučbovej časti semestra, bližšie informácie ako aj tematické okruhy vzťahujúce sa na priebežné hodnotenie oznámi študentom vyučujúci,

5. Náhradné priebežné hodnotenie – po dohode s vyučujúcim.

 

JUDr. Jakub Ľorko, PhD.:

2. Nahradenie absencií - spracovanie zadanej úlohy,

3. Forma priebežného hodnotenia - test cez Google Forms/MS Forms, 10 uzavretých otázok z teórie, 4 možnosti s jednou správnou odpoveďou,

4. Termín priebežného hodnotenia a okruhy - po seminári v 7. týždni,

5. Náhradné priebežné hodnotenie – body udeľované za aktivitu na seminároch priebežne počas semestra.

Trestné právo 1

Pre všetkých vyučujúcich platí:

1. Povolené absencie max 3.

2. Nahraditeľné ďalšie tri absencie. Pri viac ako 6 absenciách nebude študent pripustený k semestrálnej skúške (platí, že študent bude musieť opakovať v rámci opakovane zapísaného predmetu aj výučbu). Podmienky nahradenia 4. až 6. absencie podľa pokynov príslušného vyučujúceho a aktuálnych možností (seminárna práca, ústne preskúšanie, účasť na pojednávaní, účasť na inej výučbovej aktivite, napr. moot court, konferencia, prednášky hostí).

3. Spôsob hodnotenia – semestrálna skúška (100 %). Ústna skúška - prípadová štúdia so 4 otázkami.

4. Termín priebežného hodnotenia a okruhy – neaplikuje sa.

5. Náhradné priebežné hodnotenie – neaplikuje sa.

6. Podmienkou na pristúpenie k semestrálnej skúške je splnenie nevyhnutnej povinnej účasti na seminároch.

 

 

Trestné právo 2

Pre všetkých vyučujúcich platí:

1. Povolené absencie max 3.

2. Nahraditeľné ďalšie tri absencie. Pri viac ako 6 absenciách nebude študent pripustený k semestrálnej skúške (platí, že študent bude musieť opakovať v rámci opakovane zapísaného predmetu aj výučbu). Podmienky nahradenia 4. až 6. absencie podľa pokynov príslušného vyučujúceho a aktuálnych možností (seminárna práca, ústne preskúšanie, účasť na pojednávaní, účasť na inej výučbovej aktivite, napr. moot court, konferencia, prednášky hostí).

3. Spôsob hodnotenia – semestrálna skúška (100 %). Ústna skúška - prípadová štúdia so 4 otázkami.

4. Termín priebežného hodnotenia a okruhy – neaplikuje sa.

5. Náhradné priebežné hodnotenie – neaplikuje sa.

6. Podmienkou na pristúpenie k semestrálnej skúške je splnenie nevyhnutnej povinnej účasti na seminároch.

 

 

Trestné právo procesné 1

Pre všetkých vyučujúcich platí:

1. Povolené absencie max 3.

2. Nahraditeľné ďalšie tri absencie. Pri viac ako 6 absenciách nebude študent pripustený k semestrálnej skúške (platí, že študent bude musieť opakovať v rámci opakovane zapísaného predmetu aj výučbu). Podmienky nahradenia 4. až 6. absencie budú dohodnuté podľa pokynov príslušného vyučujúceho a aktuálnych možností (seminárna práca, ústne preskúšanie, účasť na pojednávaní, účasť na inej výučbovej aktivite, napr. moot court, konferencia, prednášky hostí).

3. Spôsob hodnotenia – priebežné hodnotenie (10%) a semestrálna skúška (90%) - ústna skúška - prípadová štúdia so 4 otázkami. Podmienky priebežného hodnotenia – 1x písomka cez Moodle alebo MS Teams po 5 teoretických otázok, každá otázka za 2 body (možnosť udeľovania bodov od 0,25 po 2 body), spolu 10 bodov.

4. Termín priebežného hodnotenia a okruhy – v 8.-13. týždni semestra podľa zverejneného programu prednášok do posledného týždňa pred konaním priebežného hodnotenia.

5. Náhrada priebežného hodnotenia – body udeľované za aktivitu na seminároch priebežne počas semestra.

6. Podmienkou na pristúpenie k semestrálnej skúške je získanie minimálne 61% bodov z priebežného hodnotenia, rovnako splnenie nevyhnutnej povinnej účasti na seminároch.

Trestné právo procesné 2

Pre všetkých vyučujúcich platí:

1. Povolené absencie max 3.

2. Nahraditeľné ďalšie tri absencie. Pri viac ako 6 absenciách nebude študent pripustený k semestrálnej skúške (platí, že študent bude musieť opakovať v rámci opakovane zapísaného predmetu aj výučbu). Podmienky nahradenia 4. až 6. absencie budú dohodnuté podľa pokynov príslušného vyučujúceho a aktuálnych možností (seminárna práca, ústne preskúšanie, účasť na pojednávaní, účasť na inej výučbovej aktivite, napr. moot court, konferencia, prednášky hostí).

3. Spôsob hodnotenia – priebežné hodnotenie (10%) a semestrálna skúška (90%) - ústna skúška - prípadová štúdia so 4 otázkami. Podmienky priebežného hodnotenia – 1x písomka cez Moodle alebo MS Teams po 5 teoretických otázok, každá otázka za 2 body (možnosť udeľovania bodov od 0,25 po 2 body), spolu 10 bodov.

4. Termín priebežného hodnotenia a okruhy – v 8.-13. týždni semestra podľa zverejneného programu prednášok do posledného týždňa pred konaním priebežného hodnotenia.

5. Náhrada priebežného hodnotenia – body udeľované za aktivitu na seminároch priebežne počas semestra.

6. Podmienkou na pristúpenie k semestrálnej skúške je získanie minimálne 61% bodov z priebežného hodnotenia, rovnako splnenie nevyhnutnej povinnej účasti na seminároch.

Trestné právo 3

Pre všetkých vyučujúcich platí:

1. Povolené absencie max 3.

2. Nahraditeľné ďalšie tri absencie. Pri viac ako 6 absenciách nebude študent pripustený k semestrálnej skúške (platí, že študent bude musieť opakovať v rámci opakovane zapísaného predmetu aj výučbu). Podmienky nahradenia 4. až 6. absencie podľa pokynov príslušného vyučujúceho a aktuálnych možností (seminárna práca, ústne preskúšanie, účasť na pojednávaní, účasť na inej výučbovej aktivite, napr. moot court, konferencia, prednášky hostí).

3. Spôsob hodnotenia – semestrálna skúška (100 %). Ústna skúška - prípadová štúdia so 4 otázkami.

4. Termín priebežného hodnotenia a okruhy – neaplikuje sa.

5. Náhradné priebežné hodnotenie – neaplikuje sa.

6. Podmienkou na pristúpenie k semestrálnej skúške je splnenie nevyhnutnej povinnej účasti na seminároch.

 

 

Trestné právo 4

Pre všetkých vyučujúcich platí:

1. Povolené absencie max 3.

2. Nahraditeľné ďalšie tri absencie. Pri viac ako 6 absenciách nebude študent pripustený k semestrálnej skúške (platí, že študent bude musieť opakovať v rámci opakovane zapísaného predmetu aj výučbu). Podmienky nahradenia 4. až 6. absencie podľa pokynov príslušného vyučujúceho a aktuálnych možností (seminárna práca, ústne preskúšanie, účasť na pojednávaní, účasť na inej výučbovej aktivite, napr. moot court, konferencia, prednášky hostí).

3. Spôsob hodnotenia – semestrálna skúška (100 %). Ústna skúška - prípadová štúdia so 4 otázkami.

4. Termín priebežného hodnotenia a okruhy – neaplikuje sa.

5. Náhradné priebežné hodnotenie – neaplikuje sa.

6. Podmienkou na pristúpenie k semestrálnej skúške je splnenie nevyhnutnej povinnej účasti na seminároch.

 

 

Kriminológia

Pre všetkých vyučujúcich platí:

1. Povolené absencie max 3.

2. Nahraditeľné ďalšie tri absencie. Pri viac ako 6 absenciách nebude študent pripustený k semestrálnej skúške (platí, že študent bude musieť opakovať v rámci opakovane zapísaného predmetu aj výučbu). Podmienky nahradenia 4. až 6. absencie sú uvedené pre každého vyučujúceho nižšie.

3. Spôsob hodnotenia – študenti sa prihlásia na nimi vybranú tému. Zoznam tém bude zverejnený na prvej hodine kriminológie. Tému spracujú na cca. 15 normostranách, spracujú prezentáciu a pripravia si aspoň 20 minútové vystúpenie. Uvedené tvorí 50% hodnotenia. Zvyšných 50% tvorí záverečná písomná skúška, ktorá sa bude realizovať prostredníctvom MS Teams/Moodle.

4. Termín priebežného hodnotenia a okruhy - po seminári na tému Mravnostná kriminalita

6. Podmienkou na pristúpenie k semestrálnej skúške je získanie minimálne 61% bodov z priebežného hodnotenia, rovnako splnenie nevyhnutnej povinnej účasti na seminároch.

Kriminalistika

Pre všetkých vyučujúcich platí:

1. Povolené absencie max 3.

2. Nahraditeľné ďalšie tri absencie. Pri viac ako 6 absenciách nebude študent pripustený k semestrálnej skúške (platí, že študent bude musieť opakovať v rámci opakovane zapísaného predmetu aj výučbu). Podmienky nahradenia 4. až 6. absencie podľa pokynov príslušného vyučujúceho a aktuálnych možností (seminárna práca, ústne preskúšanie, účasť na inej výučbovej aktivite, napr. moot court, konferencia, prednášky hostí).

3. Spôsob hodnotenia – priebežné hodnotenie (100 %). Podmienky priebežného hodnotenia – 2x písomka cez Moodle alebo MS Teams po 5 teoretických otázok, každá otázka za 1 bod (možnosť udeľovania bodov od 0,25 po 1 bod), spolu 10 bodov.

4. Termín priebežného hodnotenia a okruhy – prvá písomka v 7.-9. týždni semestra podľa zverejneného programu prednášok do posledného týždňa pred konaním priebežného hodnotenia a druhá v 13. týždni semestra.

5. Náhrada priebežného hodnotenia – body udeľované za aktivitu na seminároch priebežne počas semestra.

6. Podmienkou na pristúpenie k semestrálnej skúške je získanie minimálne 61% bodov z priebežného hodnotenia, rovnako splnenie nevyhnutnej povinnej účasti na seminároch.

 

 

Introduction to Slovak Criminal Law

International Criminal Law

For all teachers are the same rules:

1. Maximum of 3 absences,

2. Acceptable three more absences with the given task for each. In case of more than 6 absences, the student will not be admitted to the semester exam (student will have to repeat the subject within the next teaching period). Conditions for replacement of 4th to 6th absence - written work of width 25 pages on absented topics,

3. Method of evaluation - continuous evaluation (50%), final evaluation (50%).  Form of continuous evaluation – 50 % for written submissions on week basis. In total 25 points, 50 % for activity and feedback during the classes. In total 25 points. Final evaluation: oral presentation during the moot ICC trial. 50 point – total 100 points,

4. Term of continuous evaluation and topics – 12th semester week. Thematic areas: according to the published program of lectures until the last week before the ongoing evaluation,

5. Substitute continuous assessment - points awarded for activity in seminars continuously during the semester,

6. The condition for taking the semester exam is to obtain at least 61% of points from the continuous assessment, as well as to meet the necessary mandatory participation in seminars.

European Criminal Law

For all teachers are the same rules:

1. Maximum of 3 absences,

2. Acceptable three more absences with the given task for each. In case of more than 6 absences, the student will not be admitted to the semester exam (student will have to repeat the subject within the next teaching period). Conditions for replacement of 4th to 6th absence - written work of width 25 pages on absented topics,

3. Method of evaluation - continuous evaluation (100%). Form of continuous evaluation - 5 open purely theoretical questions, each with 2 points (possibility of awarding points from 0.25 to 2 points), a total of 10 points, the required number of points 6.25,

4. Term of continuous evaluation and topics – 8th-13th semester week. Thematic areas: according to the published program of lectures until the last week before the ongoing evaluation,

5. Substitute continuous assessment - points awarded for activity in seminars continuously during the semester,

6. The condition for taking the semester exam is to obtain at least 61% of points from the continuous assessment, as well as to meet the necessary mandatory participation in seminars.

Klinika výkonu trestu odňatia slobody

1. Povolené absencie max 3,

2. Nahraditeľné ďalšie tri absencie. Pri viac ako 6 absenciách nebude študent pripustený k semestrálnej skúške (platí, že študent bude musieť opakovať v rámci opakovane zapísaného predmetu aj výučbu). Podmienky nahradenia 4. až 6. absencie - spracovanie zadanej úlohy,

3. Spôsob hodnotenia – priebežné hodnotenie (100%): 10 % - aktivita na hodine, 90 % - 10 uzavretých čisto teoretických otázok, každá po 1 bod (možnosť udeľovania bodov od 0,25 po 1 bod) spolu 10 bodov, potrebný počet bodov 6,25,5

4. Termín priebežného hodnotenia a okruhy – priebežne a posledný semestrálny týždeň. Tematické okruhy: podľa odprednášaných prednášok do posledného týždňa pred konaním priebežného hodnotenia,

5. Náhradné priebežné hodnotenie – body udeľované za aktivitu na seminároch priebežne počas semestra,

6. Podmienkou na absolvovanie predmetu je získanie 61% bodov z priebežného hodnotenia, rovnako splnenie nevyhnutnej povinnej účasti na seminároch.

Simulovaný trestný proces

1. Povolené absencie max 3,

2. Nahraditeľné ďalšie tri absencie. Pri viac ako 6 absenciách nebude študent pripustený k semestrálnej skúške (platí, že študent bude musieť opakovať v rámci opakovane zapísaného predmetu aj výučbu). Podmienky nahradenia 4. až 6. absencie - spracovanie zadanej úlohy,

3. Spôsob hodnotenia – priebežné hodnotenie (100%): 50% – hmotnoprávna analýza prípadu, vypracovanie písomných podkladov; 50 % - prezentácia prípadu ústnou formou,

4. Termín priebežného hodnotenia a okruhy – priebežne počas celého semestra,

5. Náhradné priebežné hodnotenie – body udeľované za aktivitu na seminároch priebežne počas semestra,

6. Podmienkou na absolvovanie predmetu je získanie 61% bodov z priebežného hodnotenia, rovnako splnenie nevyhnutnej povinnej účasti na seminároch.

Súdne inžinierstvo

Pre všetkých vyučujúcich platí:

1. Povolené absencie max 3.

2. Nahraditeľné ďalšie tri absencie. Pri viac ako 6 absenciách nebude študent pripustený k semestrálnej skúške (platí, že študent bude musieť opakovať v rámci opakovane zapísaného predmetu aj výučbu). Podmienky nahradenia 4. až 6. absencie budú dohodnuté podľa pokynov príslušného vyučujúceho a aktuálnych možností.

3. Spôsob hodnotenia – priebežné hodnotenie (100%). Podmienky priebežného hodnotenia – 1x písomka cez Moodle alebo MS Teams, päť otvorených otázok a 15 minút na ich vypracovanie,

4. Termín priebežného hodnotenia a okruhy – v 13. týždni semestra.

5. Náhrada priebežného hodnotenia – body udeľované za aktivitu na seminároch priebežne počas semestra.

6. Podmienkou na pristúpenie k semestrálnej skúške je získanie minimálne 61% bodov z priebežného hodnotenia, rovnako splnenie nevyhnutnej povinnej účasti na seminároch.

Súdne lekárstvo

V zimnom semestri platí:

1. Povolené absencie max 3.

2. Nahraditeľné ďalšie tri absencie. Pri viac ako 6 absenciách nebude študent pripustený k semestrálnej skúške (platí, že študent bude musieť opakovať v rámci opakovane zapísaného predmetu aj výučbu). Podmienky nahradenia 4. až 6. absencie podľa pokynov príslušného vyučujúceho.

3. Spôsob hodnotenia – semestrálna skúška (100 %). Ústna skúška - teoretické otázky.

4. Termín priebežného hodnotenia a okruhy – neaplikuje sa.

5. Náhradné priebežné hodnotenie – neaplikuje sa.

6. Podmienkou na pristúpenie k semestrálnej skúške je splnenie nevyhnutnej povinnej účasti na seminároch.

 

 

Súdna psychiatria

Pre všetkých vyučujúcich platí:

1. Povolené absencie max 3.

2. Nahraditeľné ďalšie tri absencie. Pri viac ako 6 absenciách nebude študent pripustený k semestrálnej skúške (platí, že študent bude musieť opakovať v rámci opakovane zapísaného predmetu aj výučbu). Podmienky nahradenia 4. až 6. absencie budú dohodnuté podľa pokynov príslušného vyučujúceho a aktuálnych možností.

3. Spôsob hodnotenia – priebežné hodnotenie (100%). Podmienky priebežného hodnotenia – 1x písomka cez Moodle alebo MS Teams. Spôsob hodnotenia: 40 otázok (každá má 4 možné odpovede, z ktorých je iba jedna správna, každá otázka je za 1 bod, maximálne je možné získať 40 bodov). 

A= 100-91%: 40-36 b

B= 90-81%: 35-32 b

C= 80-73%: 31-29 b

D= 72-66%: 28-26 b

E= 65-61%: 25-24 b

Fx= pod 60%: 23 a menej bodov

4. Termín priebežného hodnotenia a okruhy – v 13. týždni semestra.

5. Náhrada priebežného hodnotenia – body udeľované za aktivitu na seminároch priebežne počas semestra.

6. Podmienkou na pristúpenie k semestrálnej skúške je získanie minimálne 61% bodov z priebežného hodnotenia, rovnako splnenie nevyhnutnej povinnej účasti na seminároch.

Súdna psychológia

Trestné právo

Pre všetkých vyučujúcich platí:

1. Povolené absencie max 3.

2. Nahraditeľné ďalšie tri absencie. Pri viac ako 6 absenciách nebude študent pripustený k semestrálnej skúške (platí, že študent bude musieť opakovať v rámci opakovane zapísaného predmetu aj výučbu). Podmienky nahradenia 4. až 6. absencie - spracovanie zadanej úlohy.

3. Spôsob hodnotenia – priebežné hodnotenie (10%) a semestrálna skúška (90%) - ústna skúška - prípadová štúdia so 4 otázkami. Forma priebežného hodnotenia - test cez Google Forms/MS Forms, 10 uzavretých otázok z teórie, 4 možnosti s jednou správnou odpoveďou,

4. Termín priebežného hodnotenia a okruhy - 7. týždeň, po seminár na tému "Osobitná časť Trestného zákona",

5. Náhradné priebežné hodnotenie – body udeľované za aktivitu na seminároch priebežne počas semestra,

6. Podmienkou na pristúpenie k semestrálnej skúške je získanie minimálne 61% bodov z priebežného hodnotenia, rovnako splnenie nevyhnutnej povinnej účasti na seminároch.

 

 

Dokazovanie

Pre všetkých vyučujúcich platí:

1. Povolené absencie max 3.

2. Nahraditeľná iba jedna ďalšia absencia. Pri viac ako 4 absenciách nebude študent pripustený k priebežnému hodnoteniu (platí, že študent bude musieť opakovať v rámci opakovane zapísaného predmetu aj výučbu). Podmienky nahradenia ďalšej absencie - spracovanie zadanej úlohy.

3. Spôsob hodnotenia – priebežné hodnotenie (100%) - cez Moodle, 3 prípadové štúdie, každá po 30 bodov s 5 otázkami, každá otázka 6 bodov, spolu 90 bodov. Zvyšných 10 bodov je potrebné získať za aktivitu na seminároch.

4. Termín priebežného hodnotenia a okruhy - 11. týždeň (posledný).

5. Náhradné priebežné hodnotenie – nie je.

Ekonomické trestné činy

Pre všetkých vyučujúcich platí:

1. Povolené absencie max 3,

2. Nahraditeľné ďalšie tri absencie. Pri viac ako 6 absenciách nebude študent pripustený k semestrálnej skúške (platí, že študent bude musieť opakovať v rámci opakovane zapísaného predmetu aj výučbu). Podmienky nahradenia 4. až 6. absencie - spracovanie zadanej úlohy,

3. Spôsob hodnotenia – priebežné hodnotenie (10%) a semestrálna skúška (90%) - ústna skúška - prípadová štúdia so 4 otázkami. Forma priebežného hodnotenia - 10 uzavretých čisto teoretických otázok, každá po 1 bod (možnosť udeľovania bodov od 0,25 po 1 bod) spolu 10 bodov, potrebný počet bodov 6,25,5

4. Termín priebežného hodnotenia a okruhy – 8.-11. semestrálny týždeň. Tematické okruhy: podľa zverejneného programu prednášok do posledného týždňa pred konaním priebežného hodnotenia,

5. Náhradné priebežné hodnotenie – body udeľované za aktivitu na seminároch priebežne počas semestra,

6. Podmienkou na pristúpenie k semestrálnej skúške je získanie minimálne 61% bodov z priebežného hodnotenia, rovnako splnenie nevyhnutnej povinnej účasti na seminároch.