Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Podujatia organizované katedrou

Simulované rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky

Dňa 12. júna 2019 sa v pléne Národnej rady Slovenskej republiky premiérovo uskutočnilo finále súťaže „Simulované rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky“, na ktorej sa organizačne podieľali zamestnanci a doktorandi pôsobiaci na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave.

Členovia trinástich, z celkového počtu tridsať dva tímov, ktoré sa cez semifinálové kolá prebojovali až do parlamentu, mali možnosť si vyskúšať, ako vyzerá práca poslanca. Počas celého dňa mali študenti možnosť pri prerokovaní rôznych návrhov zákonov (napr. zákon proti extrémizmu, zmena výberu sudcov ústavného súdu, zníženie vekovej hranice aktívneho volebného práva na 17 rokov) prezentovať svoje argumentačné schopnosti, vyskúšať si vystúpenie v rozprave či reagovať na argumenty iných „poslancov“ faktickými poznámkami. Ich kultivovaný prejav, odbornú prípravu a prejavený záujem ocenili aj poslanci, ktorí sa osobne simulovaného rokovania zúčastnili. Organizátori by sa preto menovite radi poďakovali poslancom NR SR Simone Petrík, Petrovi Kresákovi a Miroslavovi Beblavému, a to za ich čas a ochotu svojim vstúpením znásobiť zážitok študentov z celého finálového dňa.

Aby simulované rokovanie čo najvernejšie pripomínalo skutočný legislatívny proces a tým účastníkom priblížilo život návrhu zákona v parlamente, po skončení rozpravy o jednotlivých návrhoch prebehlo hlasovanie. Na záver boli vyhodnotené tri najúspešnejšie tímy. Organizátori by sa touto cestou radi poďakovali dobrovoľníkom z radov študentov Právnickej fakulty UK, ktorí nezištne pomáhali pri usporiadaní podujatia, Vedeniu Právnickej fakulty za materiálnu podporu a Kancelárii NR SR za poskytnutie možnosti usporiadať finále súťaže v pléne Národnej rady. Veríme, že okrem sprostredkovania zážitku, malo celé podujatie aj edukatívny vplyv a jeho účastníci budú na finálový deň radi spomínať.

 

 

Kolokvium k nálezu Ústavného súdu SR vo veci sp. zn. PL. ÚS 21/2014 (tzv. predpoklady sudcovskej spôsobilosti)

Dňa 18. marca 2019 sa v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave uskutočnilo vedecké kolokvium k nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 21/2014, ktoré spoluorganizovala Slovenská spoločnosť pre ústavné právo s Katedrou ústavného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave.

Predmetný nález, ktorým Ústavný súd po prvý raz konštatoval nesúlad ústavného zákona s Ústavou, vyvolal mnohé odborné otázky týkajúce sa okrem iného neústavných ústavných zákonov, materiálneho jadra slovenskej ústavy, princípu deľby moci, činnosti NR SR ako delegovaného ústavodarcu alebo princípu demokracie.

Na podujatí vystúpili viacerí odborníci z oblasti teórie práva a ústavného práva, menovite doc. JUDr. Marek Káčer, PhD. (Trnavská univerzita), JUDr. Marta Breichová-Lapčákova, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika), doc. JUDr. Boris Balog, PhD. (Paneurópska vysoká škola), Mgr. Jakub Neumann (Trnavská univerzita) a doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave), ktorí vo svojich príspevkoch rozoberali viaceré aspekty tohto prelomového a významného rozhodnutia ústavného súdu. Kolokvium moderoval emeritný profesor ústavného práva a emeritný vedúci Katedry ústavného práva PF UK Ľubor Cibulka. Na podujatí sa zúčastnili aj viacerí odborníci z právnej praxe (Najvyšší súd SR a Kancelária prezidenta).

Výstupom z podujatia bude publikácia článkov všetkých vystupujúcich vo fakultnom časopise Acta facultatis iuridicae Universitatis Comenianae.