Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Nekomentované právne predpisy na skúškach

Informácia o možnosti používania nekomentovaných právnych predpisoch na skúškach z predmetov zabezpečovaných Katedrou medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov je dostupná tu.

 

Medzinárodné právo súkromné (povinný predmet) – študenti počas písomnej prípravy na skúšku ako aj počas ústnej skúšky používajú nižšie uvedené vlastné nekomentované právne predpisy (katedra nezabezpečuje nekomentované právne predpisy):  

-    Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom znení 

-   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky - Nariadenie Rím II

-   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky – Nariadenie Rím I 

-   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve 

-   Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti

-   Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť

-   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. Decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach Nariadenie Brusel Ia

-   Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Nariadenie Brusel II) – Nariadenie Brusel IIa

 

Medzinárodné právo verejné 2 (povinný predmet, postupová skúška) – študenti počas písomnej prípravy na skúšku ako aj počas ústnej skúšky používajú  vlastné nekomentované právne predpisy (katedra nezabezpečuje nekomentované právne predpisy), ktoré sú uvedené pri každom skúšobnom okruhu v sekcii Otázky, odkaz Medzinárodné právo verejné II.