Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Granty

APVV-17-0641 Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie

Imanentnou súčasťou fungovania vnútorného trhu Európskej únie ako miesta, kde sa realizuje voľný pohyb tovarov, služieb, osôb a kapitálu, je oblasť verejného obstarávania. Predmetný projekt sa zameriava na problémy aplikačnej praxe vo verejnom obstarávaní spôsobené rôznymi faktormi – nedostatočnou alebo nepresnou legislatívnou úpravou, absenciou dostatočného počtu odborne kvalifikovaných osôb pôsobiacich v tejto oblasti, protisúťažným správaním jednotlivých účastníkov tendrov, nevhodne alebo nedostatočne nastavenými procesmi vo verejnom obstarávaní. Projekt má za cieľ ponúknuť pre aplikačnú prax konkrétne návrhy zlepšení právnej úpravy v parciálnych otázkach verejného obstarávania týkajúcich sa prípravnej fázy verejného obstarávania (súťažné podmienky, súťažné podklady), deformovania súťažného prostredia nevhodným postupom verejnoprávnych subjektov a nesprávne alebo nedostatočne nastavenými procesmi. Projekt má reálneho odberateľa – Úrad pre verejné obstarávanie ako ústredný orgán štátnej správy pre túto oblasť.

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je vypracovať konkrétne návrhy zlepšení právnej úpravy v oblasti verejného obstarávania pre aplikačnú prax, a teda na základe výsledkov výskumu poskytnúť rámcové i konkretizované legislatívne návrhy v oblasti právnej úpravy verejného obstarávania v Slovenskej republike, ako aj právnej úpravy Európskej únie. Čiastkovými cieľmi je formulovanie návrhov a odporúčaní v troch základných okruhoch otázok:

 1. súťažné podklady a súťažné podmienky,
 2.  deformity trhu spôsobené verejnoprávnymi subjektami
 3.  procesy vo verejnom obstarávaní.

Výstupy:
Monografie:
Kováčiková, H: Harmonizácia pravidiel verejného obstarávania v práve medzinárodného obchodu

Zborníky:
Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva európskej únie. 2020

VEGA 2/0167/19 Reálna konvergencia v Európskej únii: Empirické dôkazy a implikáce

Bratislavské právnické fórum 2020.
Právne výzvy pre novú Európsku komisiu.
Zborník z vedeckej konferencie organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou dňa 6 a 7. februára 2020 v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave.
Celý zborník.

APVV-0158-12 „Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v prax“

Grantový projekt Agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV-0158-12 „Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi“.

Predmetom aplikovaného výskumu je skúmanie efektívnosti právnej úpravy hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi. Zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže bol prijatý pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie tak, aby odrážal a pripravil slovenskú súťažnú legislatívu na blížiace sa harmonizačné procesy. Slovenská súťažná legislatíva je ovplyvnená a úzko determinovaná európskym rámcom a v záujme jednotnej aplikácie a realizácie súťažných inštitútov je podrobovaná neustálym tlakom.

V nadväznosti na uvedené je nevyhnutné zohľadňovať špecifiká slovenského právneho poriadku, a preto by nemalo byť cieľom zákonodarcu doslovné preberanie ustanovení a inštitútov európskeho práva, ale analýza problematiky zo širšieho uhľa pohľadu. Cieľom riešiteľského kolektívu je po dôkladnej analýze súčasnej právnej úpravy, jej aplikácie súťažnými orgánmi a komparácie s právnymi poriadkami najmä iných štátov Európskej únie, vypracovať návrh novely zákona a iných právnych predpisov s tým súvisiacich spoločne s dôvodovou správou v záujme zabezpečenia jednotnej a koherentnej aplikácie súťažných noriem na pozadí zjednotenej Európy.

 Členovia riešiteľského kolektívu:

 • Doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.
 • Doc. Ing. Daniela Zemanovičová, PhD
 • JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
 • Mgr. Barbora Králičková, PhD.
 • Ing. Martin Lábaj, PhD.
 • Mgr. Ivan Gašperec LL.M.
 • JUDr. Zuzana Šabová
 • Mgr. Peter Demčák
 • Mgr. Daniela Lukáčová
 • Mgr. Kristína Považanová, PhD.
 • JUDr. Mária Patakyová

Aktuálne otázky súťažného práva v Európskej únii a na Slovensku - 12. februára 2015

V tematickej nadväznosti na každoročne organizovanú medzinárodnú konferenciu sa v utorok 12. mája 2015 uskutoční Konferencia riešiteľov grantového projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV-0158-12 „Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi“ pod názvom Aktuálne otázky súťažného práva v Európskej únii a na Slovensku. Vystúpili na nej takmer všetci členovia riešiteľského kolektívu. Konferenciu organizovala  Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Tematicky sa vo veľkej miere venovala otázkam efektívnych sankcií pri kartelových dohodách, medzinárodnej spolupráci a otázkam kontroly koncentrácií.

Program

Zborník z konferencie (bude doplnený)

Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve - 18. mája 2016

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky organizuje štvrtý ročník medzinárodnej konferencie „Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve“, ktorá sa uskutoční dňa 18. mája 2016 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Protimonopolný úrad SR v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave usporadúva už štvrtý rok konferenciu, ktorej hlavným cieľom je prispieť k zlepšeniu povedomia o význame súťažného práva a jeho konceptoch v kontexte európskej praxe. Vybrané témy odzrkadľujú požiadavky na odbornú diskusiu a výmenu praktických skúseností medzi Európskou komisiou, európskymi súdmi, národnými súťažnými autoritami a podnikateľskou obcou.

Hlavné témy:

 • Novinky v súťažnom práve Slovenskej a Českej republiky a Európskej komisie
 • Účasť konzorcií vo verejných súťažiach z pohľadu ochrany hospodárskej súťaže
 • Konkurencia vo verejnej osobnej doprave na Slovensku

Konferencia je organizovaná v rámci grantového projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV-0158-12 „Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi“.

Viac informácií o konferencii nájdete tu.

PhD. WORKSHOP 2016 - 4. - 6. novembra 2016

Právnická fakulta UK bola tento rok prvýkrát oslovená s možnosťou zapojiť sa do realizácie každoročného podujatia, PhD. Workshop, ktoré organizačne zastrešuje Univerzita Karlova v Prahe a Česká společnost pro evropské a srovnávací právo.

PhD. Workshop má ambíciu ponúknuť zainteresovaným mladým vedcom fórum, na ktorom môžu diskutovať svoje projekty dizertačných prác a rozoberať problémy, či prekážky pri formulovaní a písaní dizertačnej práce. PhD. Workshop poskytuje niekoľkým vybraným doktorandom študujúcim na českých a slovenských univerzitách v odbore právo, či v inom súvisiacom odbore, príležitosť prezentovať doterajšie výstupy ich vedeckého bádania na odbornom podujatí v dostatočnej hĺbke.

Projekt bol finančne podporený Univerzitou Komenského v Bratislave a je spolufinancovaný zo zdrojov projektu Erasmus + Programme - Jean Monnet, 565572-EPP-1-2015-1-CZ-EPPJMO-SUPPA "Taking EU Law Seriously" a projektu APVV-0158-12 “Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie a praxi”.

Viac informácií o podujatí nájdete tu.