Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Klinické právne vzdelávanie

Právne klinické vzdelávanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Právne klinické vzdelávanie (ďalej aj „právne kliniky“) je vzdelávacím programom, ktorý sa na Právnickej fakulte UK v širšej miere implementuje od roku 2012. Základom právnych kliník je interaktívna a reflektívna metóda vzdelávania a jeho prioritným cieľom je vybaviť študenta:

 

  • teoretickými a praktickými znalosťami,
  • praktickými zručnosťami,
  • hodnotovou orientáciou v súlade s profesijnou etikou.

 

Právne kliniky umožňujú, aby študenti ešte v priebehu štúdia získali praktické právnické skúsenosti a zručnosti, a tým podporuje aj väčšiu pripravenosť absolventov na právnu prax. Poslaním právnych kliník je zabezpečiť študentom práva možnosť praktickej aplikácie získaných teoretických poznatkov prostredníctvom širokej škály foriem praktickej výučby práva. Študenti si prostredníctvom právnych kliník osvojujú súhru právnej doktríny, pracovných postupov, realizáciu interakcie s klientmi, rovnako ako aj etický, sociálny, ekonomický a politický význam právneho zastúpenia. Účelom klinického právneho vzdelávania je tiež zvýšenie kvality výučby a tým aj zlepšenie samotného vzdelávacieho systému na Právnickej fakulte UK a stimulovanie osobnosti študenta k cieľavedomosti, samostatnosti a tvorivosti. Klinické vzdelávanie má systematicky prispievať k tomu, aby boli absolventi Právnickej fakulty okrem teoretických vedomostí schopní tiež právne uvažovať, konštruktívne pristúpiť k riešeniu právneho problému, vypracovať právne podania, analýzy, uvažovať v rovine právnej interdisciplinarity.

 

Dosiahnuté úspechy v rámci klinického právneho vzdelávania:

1. Vytvorenie Ústavu klinického právneho vzdelávania  ako integrálnej súčasti fakulty,

2. Realizácia veľkého počtu školení a workshopov zameraných na rozvoj klinického právneho vzdelávania, ktoré boli vedené odborníkmi z Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,

3. Vytvorenie viac ako 20 klinických predmetov, ktoré existujú ako simulované (tzv. neživé kliniky) ale aj tzv. živé kliniky, na ktorých sa riešia reálne prípady z praxe a výstupy sa poskytujú priamo zapojeným subjektom,

4. Rozšírenie spolupráce s právnou praxou,

5. Rozšírenie spolupráce s tretím sektorom prostredníctvom predmetu Právna klinika neziskového sektora, v rámci ktorého študenti pod odborným dohľadom interných a externých supervízorov poskytujú právne rady neziskovým organizáciám,

6. Rozšírenie stážového program, pričom aktuálne spolupracuje Právnická fakulta UK s viac ako 26 inštitúciami a na stáže je v každom akademickom roku vybraných okolo 120 študentov, 

7. Organizovanie piatich úspešných ročníkov Letnej školy právnických zručností,

8. Už pred samotným vznikom Ústavu klinického vzdelávania a telesnej kultúry sa Právnická fakulta UK pýšila dlhoročnou tradíciou s vysielaním študentov na prestížne medzinárodné súťaže simulovaných súdnych konaní, a to najmä v oblasti práva Európskej Únie.

Od roku 2014/2015 sa portfólio medzinárodných súťaží simulovaných súdnych konaní, na ktoré Právnická fakulta UK vysiela svojich študentov, ustálilo na nasledovných šesť súťaží:

1.) European Law Moot Court Competition, ktorá predstavuje simuláciu konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie;

2.) Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court Competition, ktorá predstavuje simuláciu konania v prostredí medzinárodnej obchodnej arbitráže;

3.) Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, ktorá predstavuje simuláciu konania pred Medzinárodným súdnym dvorom;

4.) International Criminal Court Trial Competition, ktorá predstavuje simuláciu konania pred Medzinárodným trestným tribunálom;

5.) Central and East European Moot Competition, ktorá predstavuje simuláciu konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie;

6.) European Human Rights Moot Court Competition, ktorá predstavuje simuláciu konania pred Európskym súdom pre ľudské práva.

Súťažný tím študentov musí v uvedených súťažiach riešiť komplexné fiktívne prípady a prejsť písomnými aj ústnymi kolami súťaže. Participácia na súťaži je síce náročná, ale predstavuje jeden z najefektívnejších prostriedkov, ako sa študenti môžu naučiť dôležitým právnickým zručnostiam potrebných v ich právnickej kariére. Súťaže prebiehajú v angličtine, prípadne čiastočne aj vo francúzštine (European Law Moot Court Competition a Central and East European Moot Competition).

9. Vytvorenie Študentskej právnej poradne, v rámci ktorej študenti pod vedením supervízorov z radov pedagógov fakulty alebo odborníkov z praxe poskytujú právne analýzy klientom právnej poradne. Koncept študentskej právnej poradne predstavuje overený model na zahraničných právnických fakultách (inšpiráciou sú primárne zahraničné pobyty na právnych klinikách v Českej republike a v USA, Chicagu), prostredníctvom ktorého je možné efektívne skĺbiť výučbový proces študentov právnických fakúlt s plnením spoločensky užitočnej právnej pomoci sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva. Právna poradňa vedie študentov k zvýšenej zodpovednosti, dôslednosti, k pochopeniu fungovania právneho systému ale aj k osvojeniu si pracovných návykov.