Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Letný semester SYLABY A PODMIENKY ABSOLVOVANIA PREDMETOV

Študentská právna poradňa

Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích aktivitách: V rámci predmetu ŠPP je povinná účasť na úvodnom stretnutí pre všetkých študentov, ktorí tento predmet ešte neabsolvovali. Neúčasť na úvodnom stretnutí je možné nahradiť individuálnou konzultáciou s fakultným koordinátorom. Počas semestra študenti pracujú v skupinách (dvojica študentov, fakultný koordinátor, dozorujúci advokát).

Forma hodnotenia: Priebežné hodnotenie.

Hodnotené aktivity: Výstupom predmetu je písomná právna analýza. Fakultný supervízor (po konzultácii s advokátom) hodnotí prácu študenta na prípade počas celého semestra a právnu analýzu.

Právna klinika neziskového sektora/Právna klinika rovnoprávnosti

Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích aktivitách: V rámci predmetu PKNS je povinná účasť na úvodnom a záverečnom stretnutí. Neúčasť na úvodnom alebo záverečnom stretnutí nie je možné nahradiť. Počas semestra pracujú študenti na prípade v malých skupinách, ktoré tvoria študenti (počet študentov v skupine závisí od zložitosti prípadu), fakultný koordinátor a dozorujúci advokát. Počet konzultácií závisí od konkrétneho prípadu.

Forma hodnotenia: Priebežné hodnotenie.

Hodnotené aktivity: Výstupom predmetu je písomná právna analýza a prezentácia za prítomnosti zástupcu neziskovej organizácie. Fakultný supervízor (po konzultácii s advokátom) hodnotí prácu študenta na prípade počas celého semestra, vypracovanú právnu analýzu a prezentáciu výsledkov na záverečnom stretnutí.

Právna klinika pre komunity

Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích aktivitách: Z dôvodu dištančnej výučby je dočasne upravený formát predmetu Právna klinika pre komunity. V letnom semestri 2021 prebieha výučba predmetu formou online konzultácií, ktorých termíny určuje fakultný supervízor po dohode so študentmi. Počet konzultácií závisí od konkrétneho prípadu.

Forma hodnotenia: Priebežné hodnotenie.

Hodnotené aktivity: Výstupom predmetu je nahratá prezentácia na vopred určenú tému pre základnú, strednú školu alebo resocializačné zariadenie. Fakultný supervízor hodnotí prácu študentov v procese realizácie prezentácie (naštudovanie témy, príprava podkladov, vytvorenie prezentácie, nahratie prednášky, vytvorenie kvízu na overenie poznatkov).

Stáže

Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích aktivitách: V rámci predmetu STÁŽE je povinná účasť na stáži, ktorá prebieha v mieste sídla inštitúcie/na adrese inštitúcie. Neúčasť na niektorom z dohodnutých dní výkonu stáže je možné si nahradiť iba so súhlasom inštitúcie, v ktorej stáž prebieha. Počas semestra študenti vykonávajú stáž podľa presne dohodnutého harmonogramu, ktorý majú dohodnutý s inštitúciou. Študenti pracujú samostatne, pod vedením vedúceho supervízora z inštitúcie.

Forma hodnotenia: Písomné zhodnotenie stáže zo strany inštitúcie a zo strany stážistu.

Hodnotené aktivity: Výstupom predmetu je písomné zhodnotenie účasti na stáži.

Simulované súdne spory (MOOTY)