Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Právna klinika mediácie

O PREDMETE

Absolvovaním kliniky mediácie študent získa teoretické vedomosti o spôsobe riešenia konfliktov v súkromnom práve metódou mediácie, bude vedieť odlíšiť mediáciu od iných foriem formalizovaných alebo neformalizovaných druhov mimosúdneho (alternatívneho) riešenia sporov (ADR), najmä od vyjednávania, facilitácie, rozhodcovského konania. Bude ovládať príslušnú právnu úpravu. Praktickým nácvikom získa vedomosti o procese mediácie vrátane jednotlivých fáz, zásadách mediácie a kompetenciách mediátora v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii. Bude schopný pripraviť právne dokumenty, ktoré sa spájajú s procesom mediácie a samostatne viesť jednoduchú mediáciu.

Vyučujúcou predmetu je JUDr. Beáta Swanová, ktorá pracuje ako mediátorka.