Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prodekan pre legislatívu a právnu agendu

prof. Mgr. Ján Škrobák, PhD.

e-mail: jan.skrobakflaw.uniba.sk

Náplň funkcie:

• legislatíva
• pripomienkové konania
• právna agenda

Prof. Mgr. Ján Škrobák, PhD. absolvoval v roku 2005 magisterské štúdium v študijnom odbore právo na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte. Od toho istého roku pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte. V roku 2009 obhájil dizertačnú prácu. Podieľa sa na pedagogickom procese v bakalárskej a magisterskej forme štúdia, vrátane praktických foriem výučby. Aktívne sa podieľa na riešení viacerých grantových úloh a spoluorganizoval viacero vedeckých konferencií. Je autorom viacerých odborných a vedeckých článkov a spoluautorom viacerých učebníc správneho práva. V rokoch 2013 až 2015 bol šéfredaktorom odborného internetového časopisu Projustice. V rokoch 2005 až 2015 pôsobil aj v advokácii. Pôsobí ako člen Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky a rozkladovej komisie Úradu pre verejné obstarávanie.

Asistenti:

  • Mgr. Tamara Čipková, PhD.