Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Evidencia publikačnej činnosti

Spracovanie evidencie publikačnej činnosti na pôde akademických knižníc vysokých škôl patrí medzi ich základné činnosti.

Bibliografická registrácia publikačnej činnosti je spracovaná v automatizovanom  knižnično-informačnom systéme VIRTUA a záznamy sú prístupné v  databáze evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK.

Cieľom je prezentovať publikované výsledky vedecko-výskumnej a odbornej činnosti pracovníkov Právnickej fakulty UK.

 

Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov PraF UK za roky 2003-2017

 

Interný predpis:

CENTRÁLNY REGISTER EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI (CREPČ)

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) vznikol v roku 2007.Predstavuje bibliografickú databázu publikačnej činnosti vysokých škôl v SR(verejných, štátnych, súkromných).

Prevádzkou registra a verikáciou údajov v ňom obsiahnutých je poverené Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) -Odbor pre hodnotenie publikačnej činnosti.

 

Vyhľadávanie v katalógu (CREPČ)

 

Legislatíva: