Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Služby

Knižnica PraF UK poskytuje používateľom základné a špeciálne knižnično-informačné služby:

  • výpožičné 

Konkrétne podmienky požičiavania dokumentov sú uvedené vo Výpožičnom poriadku Knižnice PraF UK.

  •  informačné a rešeršné 


Knižnica sa snaží získavať také informačné zdroje a vytvárať také prostredie, aby si používateľ mohol vytvoriť potrebnú rešerš priamo, čím sa mu zaistí vyššia relevancia informácií a kratšia doba spracovania. Na druhej strane je treba  naučiť používateľa efektívne pracovať s informačnými zdrojmi. Preto Knižnica organizuje pravidelne každý rok školenia zamerané na využívanie interných a externých informačných zdrojov a služieb knižnice. Knižnica poskytuje rešeršné služby učiteľom bezplatne, ostatným záujemcom podľa Cenníka služieb  

  • medziknižničná výpožičná služba (MVS)

MVS slúži na získanie dokumentov, ktoré sa nenachádzajú v našom fonde ani vo fondoch bratislavských knižníc. Každý registrovaný používateľ Knižnice PraF UK môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky dokumentu z fondu iných knižníc.

Elektronická žiadanka pre knihu

Elektronická žiadanka pre článok

Inštitúcie môžu o medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) požiadať prostredníctvom žiadanky na e-mail: kniznica@flaw.uniba.sk s uvedením nasledovných údajov:
Žiadanka MVS - kniha:  autor, názov, miesto a rok vydania
Žiadanka MVS - článok z časopisu: autor a názov článku, názov a ročník (rok) časopisu, strany

  •  elektronické služby

Pod týmto názvom je zahrnutá možnosť používať v knižnici počítače vyčlenené pre vyhľadávanie informácií a prácu s nimi. Tieto služby môžu využívať nositelia používateľského mena (loginu), ktoré im prideľuje Oddelenie informačných technológií a vzťahov z verejnosťou. Detailné pravidlá elektronických služieb sú uvedené vo Výpožičnom poriadku Knižnice PraF UK. V knižnici je zavedený WI-FI systém na bezdrôtové pripojenie vlastných notebookov  na internet. Súborný online katalóg Akademickej knižnice UK je prístupný všetkým používateľom. Zahŕňa aj záverečné práce, ktoré sú od r. 2006 prístupné online pre používateľov v rámci UK.

  • reprografické služby

V knižnici sú k dispozícii dva samoobslužné kopírovacie stroje, ktoré slúžia výhradne na kopírovanie materiálov nachádzajúcich sa v Knižnici PraF UK. Používatelia majú k dispozícii 1 laserovú tlačiareň (1 strana / 10 centov). 

  • návrhy na zakúpenie kníh do fondu knižnice

Ak nemáme vo fonde knižnice niektorú odbornú publikáciu z oblasti práva resp.súvisiacich odborov,napíšte nám (kniznicaflaw.uniba.sk) a uveďte čo najpresnejšie bibliografické údaje na požadované dielo (autor, názov, rok, vydavateľstvo, ISBN). Vaše návrhy môžete podať aj osobne v oddelení požičovne, budeme ich považovať za podnety na doplnenie nášho knižničného fondu. Vyhovieť môžeme len v rámci možností, ktoré sú dané finančnými prostriedkami fakulty na nákup literatúry. Informáciu o zaradení publikácie do fondu knižnice vám zašleme mailom.