Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Služby

Knižnica PraF UK poskytuje knižnično-informačné služby nielen pre študentov a zamestnancov UK, ale aj pre širšiu odbornú verejnosť:

 • Výpožičné služby
 • Konzultačné a poradenské služby
 • Medziknižničné výpožičné služby
 • Prístup k elektronickým informačným zdrojom
 • Informačnú podporu vedy a výskumu
 • Reprografické služby

 

 

 • Výpožičné služby

Knižnica PraF UK poskytuje používateľom a návštevníkom knižnice výpožičné služby podľa podmienok uvedených vo Výpožičnom poriadku Knižnice PraF UK  a v sekcií Často kladené otázky.
Výpožičné služby sa poskytujú registrovaným používateľom bezplatne na základe predloženia vlastného preukazu používateľa.
Dokumenty z knižničného fondu sa požičiavajú:
a) na prezenčné štúdium (t. j. na štúdium v študovni Knižnice PraF UK),
b) na absenčné štúdium (t. j. na štúdium mimo priestorov Knižnice PraF UK)

 •  Konzultačné a poradenské služby

Konzultačné a poradenské služby poskytujú pracovníčky Knižnice PraF UK na konzultačných miestach na odborných pracoviskách.
Konzultačné a poradenské služby obsahujú:
- informačné inštruktáže o vyhľadávaní v katalógu knižnice a v elektronických informačných zdrojoch dostupných v knižnici
- konzultácie pri výbere literatúry na určitú tému a pomoc pri vyhotovovaní rešerší
- lokačné informácie z katalógov knižníc a spresňovanie bibliografických údajov
- efektívne využívanie interných a externých informačných zdrojov
- ďalšie otázky súvisiace s knižnično-informačnými službami

Na konzultácie sa môžu prihlásiť aj neregistrovaný používatelia telefonicky, e-mailom, osobne  alebo prostredníctvom tohto formulára.
Webová stránka Knižnice PraF UK obsahuje množstvo návodov a praktických
príkladov
, ako efektívne využívať služby Knižnice PraF UK a interné/externé informačné zdroje.

 • Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

MVS slúži na získanie dokumentov, ktoré sa nenachádzajú vo fonde Knižnice PraF UK ani vo fondoch bratislavských knižníc. Registrovaný používateľ Knižnice PraF UK môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky dokumentu z fondu iných knižníc.

Informácie pre inštitúcie

 •  Prístup k elektronickým informačným zdrojom

Akademická knižnica UK ponúka plnotextové prístupy k tisíckam licencovaných elektronických dokumentov z oblasti práva (vedecké knihy, časopisy, zborníky, encyklopédie atď.) z renomovaných vydavateľstiev, ktoré nie sú voľne dostupné na internete.
Viac informácií v sekcii Elektronické informačné zdroje.

Používatelia majú možnosť používať v Knižnici PraF UK počítače vyčlenené pre vyhľadávanie informácií a prácu s nimi. Tieto služby môžu využívať nositelia používateľského mena (loginu), ktoré im prideľuje Oddelenie informačných technológií a vzťahov z verejnosťou.

V Knižnici PraF UK je zavedený WiFi systém na bezdrôtové pripojenie vlastných notebookov  na internet. WiFi pripojenie na PraF je integrované do projektu Eduroam. Táto služba je určená študentom a pracovníkom Univerzity Komenského v Bratislave.  Pre použite služby sa vyžaduje autentifikácia študenta používateľským menom a prístupovým kódom, ktoré má každý študent pridelené v centrálnej databáze osôb (CDO)  a môže si ich vyhľadať na tomto linku. Bližšie info aj na www.uniba.sk – Služby – Služby informačných technológií – WiFi – Eduoram.

<output>Elektronické informačné zdroje</output>

 • Reprografické služby

V Knižnici PraF UK sú k dispozícii dva stroje pre samoobslužné kopírovanie (1 strana = 10 centov). Kopírovací stroj RICOH umožňuje tiež tlač (z počítačov v študovni) a skenovanie. Skenovanie je limitované na 10 strán, ktoré si čitateľ môže rovno poslať na svoju e-mailovú adresu.