Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Európske dokumentačné centrum

EDC je súčasťou celoeurópskej siete

Európske dokumentačné centrum (ďalej len EDC) vzniklo v roku 1991 ako súčasť Knižnice Právnickej fakulty Univerzity Komenského (ďalej Knižnica PraF UK). Poslaním EDC je podporovať výskum, výučbu a štúdium otázok európskej integrácie na vysokých školách sprístupňovaním dokumentov vydávaných vydavateľstvom Európskej únie v Luxemburgu a poskytovaním služieb EDC.

Na základe udeleného štatútu Európska únia poskytuje zdarma výberovo jeden výtlačok svojich periodických a neperiodických publikácií a iných dokumentov v angličtine; od roku 2004 aj v slovenčine.

EDC má pre svoje fondy vyhradený priestor v zadnej časti študovne Knižnice PraF UK a vstup je možný na základe platného čitateľského preukazu, viď Výpožičný poriadok Knižnice Právnickej fakulty UK

 

KONTAKT:

Navštívte nás v priestoroch študovne Knižnice PraFUK  na 5. poschodí novej budovy.

NOVINKY

 

 EUROLEGIS - bezplatné právne poradenstvo

 EURES - európska sieť pracovných príležitostí

 Európska občianska iniciatíva

 Chorvátsko - 28. členský štát EÚ

 

Elektronické publikácie

zdroj: EÚ Bookshop  

https://bookshop.europa.eu/en/home/

 

 ABC európskeho práva

 Charta základných práv Európskej únie 

 Kódex EÚ práv v online prostredí

SLUŽBY EDC

 

          EDC, ako súčasť Knižnice PraFUK, poskytuje svojim používateľom tieto základné služby: 

 

 • Výpožičné služby – prezenčné  sprístupňovanie všetkých publikácií Európskej únie spojené s poradenskou činnosťou. Používatelia majú k dispozícii: súborný online katalóg UK , ktorý zahŕňa aj fond EDC (knihy, časopisecké články a výberovo aj COM dokumety). Ostatné dokumenty, ktoré nie sú dostupné prostredníctvom online katalógu, si používatelia môžu vopred vyžiadať na prezenčné štúdium.
 • Informačné a konzultačné služby – EDC poskytuje informácie a konzultácie o činnosti EDC, o vyhľadávaní  v súbornom online katalógu UK a v databáze európskeho práva EurLex, ako aj základné informácie o činnosti a inštitúciách Európskej únie
 • Rešeršné služby – EDC na požiadanie vypracuje  rešerš zo súborného online katalógu UK a databázy európskeho práva EurLex. Rešeršné služby sú platené podľa cenníka služieb
 • Reprografické služby – používatelia Knižnice PraFUK vrátane EDC, majú k dispozícii 2 samoobslužné kopírky a 15 počítačov s prístupom na internet a s možnosťou tlače na sieťovej tlačiarni. Reprografické služby sú platené podľa cenníka služieb

  

 • Využite aj služby nášho partnerského EDC v Centre VTI

http://edc.cvtisr.sk/edc/europske-dokumentacne-centrum-v-cvti-sr/o-nas.html?page_id=4353

FONDY

 

Fond EDC sa buduje postupne od roku 1991. Tvoria ho:

 • Monografie
 • Periodiká
 • Prípravné práce (pracovné dokumenty inštitúcií Európskej únie)
 • Elektronické publikácie

 

Celkový stav fondu EDC tvorí vyše 15 500 knižničných jednotiek. Jeho časť  je voľne dostupná v študovni Knižnice PraFUK a v študovni periodík na prezenčné štúdium, ostatné publikácie sa uchovávajú v sklade Knižnice PraFUK.

 

MONOGRAFIE

zahŕňajú rôzne publikácie, ako napr. zmluvy a dohovory, zborníky z konferencií, výročné správy, projekty, programy činnosti a štatistiky. Pre ľahšie vyhľadávanie sú uložené podľa tematických skupín, viď tematické členenie publikácií Európskej únie a ich vyhľadávanie umožnuje  súborný online katalóg UK. Vo fonde Európskeho dokumentačného centra sa nachádza asi 6 000 titulov kníh.

  

PERIODIKÁ

Do EDC dochádza 8 titulov časopisov z rôznych oblastí, viď abecedný zoznam časopisov  Z dôvodu čoraz častejšieho sprístupňovania časopisov na internete, počet tlačených titulov každoročne klesá. 

 

Legislatíva Európskej únie

Legislatíva Európskej únie sa publikuje v Úradnom vestníku Európskej únie (Official journal of the European Union), ktorý vychádza denne.

Knižnica PraFUK má najúplnejšiu zbierku legislatívy Európskej únie na Slovensku. V EDC je dostupná na mikrofišoch ( 1952- 1991), v tlačenej podobe (1991-2000) a na CD (nepretržite od roku 2000). Od 1. mája 2004 je k dispozícii aj slovenská verzia. Úplné texty Úradného vestníka nájdete tiež na internetovej adrese:

http://eur-lex.europa.eu

 

Judikatúra Európskej únie  

EDC uchováva aj úplnú zbierku judikatúry Európskej únie od roku 1990, ktorá vychádza v mesačnom periodiku Reports of cases before the Court of  Justice and the Court of First Instance: section I – Court of Justice, section II – Court of First Instance; od roku 2004 aj v slovenčine pod názvom: Zbierka rozhodnutí Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa: časť I – Súdny dvor, časť II – Súd prvého stupňa. Úplné texty rozsudkov oboch európskych súdov sú dostupné tiež na adresách: http://eur-lex.europa.euhttp://www.curia.europa.eu

 

PRÍPRAVNÉ PRÁCE (pracovné dokumenty inštitúcií Európskej únie)

Prípravné práce sú dokumenty nachádzajúce sa v rôznych etapách legislatívneho procesu. Patria sem návrhy Európskej komisie (COM dokumenty), stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (CES dokumenty) a Výboru pre regióny (CdR dokumenty). EDC uchováva a poskytuje na prezenčné štúdium:

 

 • COM dokumenty (1991-2003)  

výberovo sú spracované v súbornom online katalógu UK za roky 1999-2003 a plné texty týchto dokumentov sú od roku 1999 k dispozícii na stránke 

                                       http://eur-lex.europa.eu/COMIndex.do?ihmlang=sk

 

 • CES dokumenty (1992-2003)
 • CdR dokumenty (1998-2003)

 

Prípravené práce si môžete vyžiadať na prezenčné štúdium, kontakt:

dajana.stanciakovaflaw.uniba.sk , číslo dverí 524 alebo  klapka 460.

 

 

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY

EDC dostáva a uchováva elektronické dokumenty z vydavateľstva EÚ v Luxemburgu. Ak máte záujem o prezenčné výpožičky týchto dokumentov, kontaktujte pracovníčky za pultom. 

ODKAZY

EUROPA                                    

(hlavný server Európskej únie)

http://europa.eu/

Európska komisia

http://ec.europa.eu/

Európsky parlament

http://www.europarl.europa.eu/

Súd Európskych spoločenstiev

http://www.curia.europa.eu/

právo Európskej únie

http://eur-lex.europa.eu/

elektronické kníhkupectvo EÚ

http://bookshop.europa.eu/

Štatistický úrad Európskych

spoločenstiev                        

http://ec.europa.eu/eurostat

Európsky ombudsman 

http://www.ombudsman.europa.eu/

verejné súťaže

http://ted.europa.eu/

Zastúpenie Európskej komisie v SR

http://www.europa.sk/

EURO:i:portál (informačný portál

CVTISR o európskej integrácii)      

http://www.edis.sk/