Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta realizuje rozširujúce dvojročné štúdium ,,Diplomatická akadémia" v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Štúdium je zamerané na:

 • diplomaciu a diplomatický protokol,
 • medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy,
 • európske právo a európske štúdie,
 • geopolitické špecifiká sveta,
 • ekonómiu,
 • cudzie jazyky (anglický, nemecký, francúzsky),
 • výberové prednášky expertov, analytikov, domácich a zahraničných politikov.

Štúdium je vhodné pre všetkých absolventov vysokoškolského štúdia II. stupňa (magisterské a inžinierske), najmä pre tých záujemcov, ktorí by sa chceli orientovať na kariéru v diplomatických a konzulárnych službách, v európskych a medzinárodných inštitúciách, pracovníkov štátnej správy, expertov pre rozvojovú pomoc, expertov pre oblasť medzinárodných vzťahov alebo aproximácie práva a legislatívu EÚ.

Študenti okrem elitného študijného modulu majú možnosť získať vedomosti z aktuálnych otázok európskeho a medzinárodného práva a tiež absolvovať prax na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Študenti sú tiež zapojení do ďalších veľmi prestížnych medzinárodných projektov a získajú znalosti z tréningových zručností a z manažmentu projektov EÚ. Predmety sa vyučujú v cudzích jazykoch.

Mnohí naši absolventi našli uplatnenie na významných postoch v diplomacii, vo vysokých štátnych funkciách a v európskych a medzinárodných inštitúciách. Ďalší boli veľmi úspešní v súkromnej sfére.

Medzi našich absolventov patria aj niekoľkí veľvyslanci, štátni tajomníci, ale aj poslanec Európskeho parlamentu a ďalší významní špecialisti v rôznych oblastiach štátnej správy, experti v medzinárodných organizáciách a špecialisti v súkromnej sfére. Diplomatická akadémia tiež spolupracuje s viacerými veľvyslanectvami a významnými mimovládnymi organizáciami, ktoré pôsobia v SR a v zahraničí.

Štúdium prebieha prezenčnou formou zásadne v piatok a v sobotu.

Kritéria pre prijatie

Kritériá pre prijatie:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (alebo ekvivalent v prípade zahraničného štúdia),
 • znalosť štátneho jazyka,
 • znalosť anglického jazyka C1 (pre absolvovanie odborných predmetov v anglickom jazyku),
 • znalosť francúzskeho alebo nemeckého jazyka aspoň na základnej úrovni..

Doklady potrebné k prijímaciemu konaniu: 

 • vyplnená prihláška na štúdium,
 • štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list v slovenskom jazyku (max. 600 slov),
 • overená kópia vysokoškolského diplomu II. stupňa alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie pozostáva z vyhodnotenia požadovaných dokladov uchádzačov a ústneho pohovoru pred komisiou, ktorá je zostavená z odborníkov Právnickej fakulty UK a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Uchádzač má preukázať svoj záujem o štúdium, všeobecný prehľad, prezentačné schopnosti a znalosť aktuálneho diania vo svete. 

Za prijímacie konanie sa poplatok neplatí.

Prihlášky je potrebné doručiť do 16.9.2019, termín prijímacieho konania je plánovaný koncom septembra 2019.

 Poplatok za štúdium

Poplatok za štúdium je 890 € za akademický rok.