Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta realizuje rozširujúce dvojročné štúdium ,,Diplomatická akadémia" v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Štúdium je zamerané na:

 • diplomaciu a diplomatický protokol,
 • medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy,
 • európske právo a európske štúdie,
 • geopolitické špecifiká sveta,
 • ekonómiu,
 • cudzie jazyky (anglický, nemecký, francúzsky),
 • výberové prednášky expertov, analytikov, domácich a zahraničných politikov.

Štúdium je vhodné pre všetkých absolventov vysokoškolského štúdia II. stupňa (magisterské a inžinierske), najmä pre tých záujemcov, ktorí by sa chceli orientovať na kariéru v diplomatických a konzulárnych službách, v európskych a medzinárodných inštitúciách, pracovníkov štátnej správy, expertov pre rozvojovú pomoc, expertov pre oblasť medzinárodných vzťahov alebo aproximácie práva a legislatívu EÚ.

Študenti okrem elitného študijného modulu majú možnosť získať vedomosti z aktuálnych otázok európskeho a medzinárodného práva a tiež absolvovať prax na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Študenti sú tiež zapojení do ďalších veľmi prestížnych medzinárodných projektov a získajú znalosti z tréningových zručností a z manažmentu projektov EÚ. Predmety sa vyučujú v cudzích jazykoch.

Mnohí naši absolventi našli uplatnenie na významných postoch v diplomacii, vo vysokých štátnych funkciách a v európskych a medzinárodných inštitúciách. Ďalší boli veľmi úspešní v súkromnej sfére.

Medzi našich absolventov patria aj niekoľkí veľvyslanci, štátni tajomníci, ale aj poslanec Európskeho parlamentu a ďalší významní špecialisti v rôznych oblastiach štátnej správy, experti v medzinárodných organizáciách a špecialisti v súkromnej sfére. Diplomatická akadémia tiež spolupracuje s viacerými veľvyslanectvami a významnými mimovládnymi organizáciami, ktoré pôsobia v SR a v zahraničí.

Štúdium prebieha prezenčnou formou zásadne v piatok a v sobotu.

Kritéria pre prijatie

Kritériá pre prijatie:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (alebo ekvivalent v prípade zahraničného štúdia),
 • znalosť štátneho jazyka,
 • znalosť anglického jazyka C1 (pre absolvovanie odborných predmetov v anglickom jazyku),
 • znalosť francúzskeho alebo nemeckého jazyka aspoň na základnej úrovni..

Doklady potrebné k prijímaciemu konaniu: 

 • vyplnená prihláška na štúdium,
 • štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list v slovenskom jazyku (max. 600 slov),
 • overená kópia vysokoškolského diplomu II. stupňa alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie pozostáva z vyhodnotenia požadovaných dokladov uchádzačov a ústneho pohovoru pred komisiou, ktorá je zostavená z odborníkov Právnickej fakulty UK a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Uchádzač má preukázať svoj záujem o štúdium, všeobecný prehľad, prezentačné schopnosti a znalosť aktuálneho diania vo svete. 

Za prijímacie konanie sa poplatok neplatí. 

 

 


 Poplatok za štúdium

Poplatok za štúdium je 890 € za akademický rok.

Rozvrh

Aktuálne rozvrhy nájdete tu:

1. ročník

2. ročník