Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Stupeň vysokoškolského štúdia:3. stupeň
Študijný odbor:

30. právo

Študijné programy:

 

teória a dejiny štátu a práva (denná/externá forma)

ústavné právo (denná/externá forma)

správne právo (denná/externá forma)

pracovné právo (denná/externá forma)

trestné právo (denná/externá forma)

medzinárodné právo (denná/externá forma)

obchodné a finančné právo (denná/externá forma)

občianske právo (denná/externá forma)

rímske právo (denná/externá forma)

kánonické právo (denná/externá forma)

právo Európskej únie (denná/externá forma)

Vydávanie diplomov absolventom doktorandského štúdia

Informácie o vydávaní PhD. diplomov nájdete na:

https://uniba.sk/veda/doktorandske-studium/

Prijímacie konanie na ak. rok 2022/2023

Prihláška sa podáva v elektronickej forme. Do e-prihlášky uchádzač vkladá všetky prílohy v súlade s kritériami prijímacieho konania: (https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Studium/uchadzac/2022_2023/PhD_pravo_2022_23_V1.pdf)

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Studium/uchadzac/2022_2023/PhD_Kanonicke_pravo_2022_23_V1.pdf

Návod na podanie prihlášky: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/Prirucky/navod_e-prihlas_III_stupen_2021.pdf

Prihláška sa podáva na: https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/eprihlas/#!/home

Uchádzači, ktorí neskončili štúdium II. stupňa štúdia na PraF UK, doručia overenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní na fakultu poštou.  

Doklad o zaplatení poplatku uchádzač posiela mailom na adresu:

daniela.brillovaflaw.uniba.sk, alebo renata.karpatiovaflaw.uniba.sk

Dôležité: Pozvánky budú zasielané uchádzačom na mailovú adresu uvedenú v prihláške až po doručení dokladu o zaplatení na horeuvedené adresy.

Témy dizertačných prác pre prijímacie konanie 2022/2023

 

 

Charakteristika doktorandského študijného programu

Doktorandský študijný program sa na UK v Bratislave, Právnickej fakulte uskutočňuje v dennej a externej forme štúdia. Výučba prebieha v priestoroch Právnickej fakulty na Šafárikovom nám. 6 v Bratislave. Štúdium je zabezpečované oddelením vedy a doktorandského štúdia a príslušnými katedrami. Výučba predmetov sa realizuje formou prednášok a konzultácii. Štandardná dĺžka doktorandského programu v dennej forme štúdia je 3 roky, a v externej forme štúdia 4 roky.

Doktorandi na príslušných katedrách fakulty absolvujú činnosti v troch oblastiach výučby povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, ďalšie študijné a pedagogicko-vzdelávacie činnosti a tvorivú činnosť v oblasti vedy.

Organizačné zabezpečenie doktorandského štúdia na fakulte sa riadi Študijným poriadkom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Vnútorný predpis č. 5/2020

<output>Tento predpis nadobudol platnosť dňa 19. júna 2013 a účinnosť nadobudne 1. septembra 20 </output>

Profil absolventa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu právnych vied s osobitným zameraním na problematiku daného študijného odboru. Je pripravený na metodologicky i vedecky požadovanej úrovni analyzovať základné i špeciálne otázky a problémy daného študijného programu, tieto zovšeobecniť a primerane zdokumentovať ich využitie v praxi.

Teoretické vedomosti absolventa

Absolvent je schopný sám bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti daného študijného odboru z pohľadu ich teoreticko-vedeckého zdôvodnenia a potrieb spoločensko-politickej a právnej praxe.

Absolvent dokáže teoreticky zosumarizovať poznatky viacerých právnych disciplín, z ktorých vie abstrahovať predpokladaný praktický vývoj.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa

Vedecká práca absolventa (teoretická i praktická) je úzko prepojená so štúdiom iných spoločenskovedných disciplín, osobitne politológie, sociológie, psychológie, filozofie a ekonómie. Vedomosti a poznatky z uvedených disciplín dokáže absolvent využiť v záujme dosiahnutia stanovených, resp. požadovaných vedeckých cieľov a úloh.

Predpisy

Vnútorný predpis UK č. 6/2009 Smernica rektora UK Úplné znenie vnútorného predpisu č. 2/2008 Smernica rektora UK Organizácia doktorandského štúdia na UK, vydané  6.3.2009

Metodické usmernenie č. 14/2009-R z 27. augusta 2009 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní

Vnútorný predpis č. 8/2013 schválený Akademickým senátom UK v Bratislave Študijný poriadok UK v Bratislave. Tento predpis nadobudol platnosť dňa 19. júna 2013 a účinnosť nadobudne 1. septembra 2013. 

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6 a dodatku č. 7 (úplné znenie)

Vnútorný predpis č. 7/2018 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave. 

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Vnútorný predpis č. 5/2020

<output></output>

<output>Tento predpis nadobudol platnosť 28. augusta 2013 a účinnosť 1. septembra 2013.Tento predpis nadobudol platnosť 28. augusta 2013 a účinnosť 1. septembra 2013. </output>

<output>Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.
Tento predpis nadobudol platnosť 28. augusta 2013 a účinnosť 1. septembra 2013. </output>

<output>Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.
Tento predpis nadobudol platnosť 28. augusta 2013 a účinnosť 1. septembra 2013. </output>

<output>Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.
Tento predpis nadobudol platnosť 28. augusta 2013 a účinnosť 1. septembra 2013. </output>

<output>Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.
Tento predpis nadobudol platnosť 28. augusta 2013 a účinnosť 1. septembra 2013. </output>

<output>Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.
Tento predpis nadobudol platnosť 28. augusta 2013 a účinnosť 1. </output>

<output></output>

<output></output>

<output></output>

<output>nútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.
Tento predpis nadobudol platnosť 28. augusta 2013 a účinnosť 1. septembra 2013. </output>

 

Kontakt na Oddelenie vedy a doktorandského štúdia

RNDr. Daniela Brillová, PhD.

Odd. vedy a doktorandského štúdia,
vedúca na oddelení vedy a doktorandského štúdia/Head of Department of Science and Ph.D. Study
+421 2 9012 9418
319 SB

JUDr. Ing. Eva Jonatová

Odd. vedy a doktorandského štúdia,
vedeckovýskumný pracovník - oddelenie vedy
+421 2 9012 9132
319 SB

Ing. Renáta Karpátiová

Odd. vedy a doktorandského štúdia,
referent na oddelení vedy a doktorandského štúdia/clerk at Department of Science and Ph.D. Study
+421 2 9012 9419
319 SB