Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dizertačná práca

Podmienky pre podanie žiadosti – získanie najmenej 150 kreditov bez zarátania kreditov prideľovaných za prijatie dizertačnej práce k obhajobe.

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce (študent vyplní príslušné kolonky) odovzdať do podateľne Právnickej fakulty UK v Bratislave.

Náležitosti dizertačnej práce – Vnútorný predpis č. 7/2018 Smernica rektora UK v Bratislave 

Doktorand môže predložiť ako dizertačnú prácu aj vlastné publikované dielo, alebo súbor vlastných publikovaných prác, ktoré svojím obsahom rozpracúvajú problematiku témy dizertačnej práce. Doktorand predloží súbor vlastných publikácií, doplní ho o podrobný úvod, v ktorom ozrejmí súčasný stav problematiky, ciele dizertačnej práce a závery, ktoré vznikli riešením témy dizertačnej práce. Ak priložené publikácie sú dielom viacerých autorov, priloží doktorand aj vyhlásenie spoluautorov o jeho autorskom podiele. Ak je dizertačná práca súčasťou kolektívnej práce, doktorand uvedie vlastné výsledky a v diskusii ich dá do kontextu s výsledkami ostatných členov kolektívu.