Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dizertačná skúška

Termín podania prihlášky:

  • denná  forma štúdia – do 18 mesiacov od začiatku štúdia
  • externá forma štúdia – do 24 mesiacov od začiatku štúdia

Prihláška na dizertačnú skúšku

  • študent spolu so  školiteľom a predsedom odborovej komisie vyplní im prislúchajúcu časť a s prílohami odovzdá do podateľne Právnickej fakulty UK v Bratislave,
  • prílohy k prihláške na dizertačnú skúšku: 2x písomná práca

V zmysle čl. 37b ods. 1  Vnútorný predpis č. 1/2017 schválený Akademickým senátom UK v Bratislave Študijný poriadok UK v Bratislave.

<output>Tento predpis nadobudol platnosť dňa 19. júna 2013 a účinnosť nadobudne 1. septembra 2013. </output>

<output>Vnútorný predpis č. 8/2013 schválený Akademickým senátom UK v Bratislave Študijný poriadok UK v Bratislave.
Tento predpis nadobudol platnosť dňa 19. júna 2013 a účinnosť nadobudne 1. septembra 2013. </output>

<output>Vnútorný predpis č. 8/2013 schválený Akademickým senátom UK v Bratislave Študijný poriadok UK v Bratislave.
Tento predpis nadobudol platnosť dňa 19. júna 2013 a účinnosť nadobudne 1. septembra 2013. </output>

<output>Vnútorný predpis č. 8/2013 schválený Akademickým senátom UK v Bratislave Študijný poriadok UK v Bratislave.
Tento predpis nadobudol platnosť dňa 19. júna 2013 a účinnosť nadobudne 1. septembra 2013. </output>

<output></output>

<output></output>

<output></output>

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, je doktorand povinný podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú prácu (2 exempláre) v zmysle čl. 8 ods. 2 tohto vnútorného predpisu vypracovanú k dizertačnej skúške, preto prihlášky na dizertačnú skúšku podané bez súčasného predloženia písomnej práce nebudú považované za podanie úplnej prihlášky.

Písomnú prácu k dizertačnej skúške tvoria tézy (projekt) dizertačnej práce, obsahujúce teoretické základy jej budúceho riešenia, súčasný stav poznatkov o danej téme a analýzu metodického prístupu riešenia danej problematiky. Na písomnú prácu k dizertačnej skúške vypracuje posudok oponent.

Otázky na dizertačnú skúšku

Otázky na DS z odboru TDŠP