Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné programy

Stupeň vysokoškolského štúdia:3. stupeň
Študijný odbor:

teória a dejiny štátu a práva (denná/externá forma)
ústavné právo (denná/externá forma)
správne právo (denná/externá forma)
pracovné právo (denná/externá forma)
trestné právo (denná/externá forma)
medzinárodné právo (denná/externá forma)
obchodné a finančné právo (denná/externá forma)
občianske právo (denná/externá forma)

Študijný program pre študijné odbory 3.4.2.; 3.4.3; 3.4.4.; 3.4.10. - nástup na štúdium pred ak. rokom 2016/2017

Denná forma štúdia

R.

Semester

Charakter predmetu

Činnosť   (predmet)

Kredity

1.

Zimný

povinné predmety

Metodológia vedy

5

 

 

 

Ústavné právo

5

 

 

 

Právna cudzojazyčná terminológia I.

5

 

 

 

Konzultácie so školiteľom

5

 

 

 

(individuálne štúdium vedeckej literatúry)

 

 

 

povinne voliteľné

Filozofické a právne teórie

5

 

 

predmety

Ekonomické teórie a praktická hosp. politika

5

 

 

 

Teória a prax legislatívy

5

 

 

voliteľné predmety

Filozofia dejín

3

 

 

 

Manažment

3

 

 

 

 

 

 

Letný

povinné predmety

Teória práva

8

 

 

 

Predmet zo študijného odboru, na ktorý bol

 

 

 

 

doktorand prijatý

8

 

 

 

Právna cudzojazyčná terminológia II.

5

 

 

 

Konzultácie so školiteľom

5

 

 

 

(individuálne štúdium vedeckej literatúry)

 

 

 

povinne voliteľné

Filozofické a právne teórie

5

 

 

predmety

Ekonomické teórie a praktická hosp. politika

5

 

 

 

Teória a prax legislatívy

5

 

 

voliteľný predmet

Filozofia dejín

3

 

 

 

Hospodárska politika

3

 

 

 

Manažment

3

 

 

 

 

 

2.

Zimný

povinné predmety

Správna veda

 

 

 

 

(Základy miestnej správy, Správne súdnictvo,

 

 

 

 

Legislatívny proces, Postavenie a úlohy

 

 

 

 

verejného ochrancu práv)

 

 

 

 

Právna cudzojazyčná terminológia III.

10

 

 

 

Predmet zo študijného odboru, na ktorý bol

 

 

 

 

doktorand prijatý

10

 

 

 

Konzultácie so školiteľom

5

 

 

 

(individuálne štúdium vedeckej literatúry)

 

 

 

povinne voliteľné

Európske ústavné právo

5

 

 

predmety

Svetové právne systémy

5

 

 

 

Verejné právo(správne právo, štátne právo,

 

 

 

 

trestné právo hmotné, trestné právo procesné,

 

 

 

 

finančné právo, medzinárodné právo verejné)

 

 

 

 

Súkromné právo(občianske právo hmotné,

 

 

 

 

občianske právo procesné, obchodné právo,

 

 

 

 

pracovné právo, medzinárodné právo súkromné)

5

 

 

voliteľné predmety

Logika

3

 

 

 

Cirkevné právo

3

 

 

 

 

 

 

Letný

povinné predmety

Predmet zo študijného  odboru, na ktorý bol

 

 

 

 

doktorand prijatý

20

 

 

 

Konzultácie so školiteľom

10

 

 

 

(individuálne štúdium vedeckej literatúry)

 

 

 

 

 

 

3.

Zimný

Povinné predmety

Predmet zo študijného odboru, na ktorý bol

 

 

 

 

doktorand prijatý

 

 

 

 

Teória práva

 

 

 

 

Štátoveda

 

 

 

 

Dizertačná skúška (predmet zo štud. odbodu,

 

 

 

 

teória práva, štátoveda)

30

 

Letný

 

Konzultácie so školiteľom pri konečnom

 

 

 

 

(individuálne štúdium vedeckej literatúry)

 

 

 

 

spracovanie  práce

 

 

 

 

Obhajoba dizertačné práce

30

 

 

 

 

 

Ďalšia študijná a pedagogicko - vzdelávacia činnosť

 5 - 10

 

 

 

absolvovanie povinného predmetu

 5 - 10

 

 

 

individuálne štúdium vedeckej literatúry podľa školiteľa

 6 -15

 

 

 

autorstvo alebo spoluautorstvo pri tvorbe učebných

 

 

 

 

pomôcok a textov

 10 - 20

 

 

 

vlastná pedagogická činnosť doktoranda

 3 - 4

 

 

 

vypracovanie posudku na diplomovú prácu alebo

 

 

 

 

záverečnú bakalársku prácu

 5 - 7

 

 

 

vedenie práce prezentovanej na študentskej

 

 

 

 

vedeckej konferencii

10

 

 

 

vedenie záverečnej práce bakalárskeho štúdia

20

 

 

 

absolvovanie dizertačnej skúšky

 

 

 

 

 

 

2) Tvorivá činnosť v oblasti vedy

 

 

 

 

 

publikácie v karentovanom časopise

30-35

 

 

 

publikácie v zahraničnom časopise alebo

20-30

 

 

 

recenzovanie zahr. zborníku

 

 

 

 

aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí

15-20

 

 

 

publikácie v domácom časopise alebo

 12 - 25

 

 

 

recenzovanie zahr. zborníku

 

 

 

 

aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí

 10 - 15

 

 

 

(článok v zborníku, rozšírený abstrakt,

 

 

 

 

samostatne, spoluautorstvo)

 

 

 

 

získanie "Grantu UK pre mladých vedeckých

 10 - 20

 

 

 

pracovníkov"

 

 

 

 

získanie fakultného grantu pre doktorandov

 8 - 10

 

 

 

účasť na riešení vedeckého projektu (spoluriešiteľ)

 3 - 15

 

 

 

aktívna účasť na konferencii mladých vedeckých pracovníkov

 6 - 10

 

 

 

iné činnosti(napr.člen organizačného výboru konferencie a pod)

 6 - 8

 

 

 

prednáška na odbornom seminári v rámci pracoviska

 3 - 6

 

 

 

ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce

 5 -10

 

 

 

za každú citáciu(rozlišovať domáce, zahraničné, SCI)

 2 - 4

Z povinne voliteľných predmetov si doktorand musí zapísať  jeden z predmetov v každom semestri, kde sú  povinne voliteľné predmety stanovené.

Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia:

  • povolenie dizertačnej skúšky 60 kreditov
  • povolenie obhajoby dizertačnej práce 150 kreditov

Udeľovaný akademický titul

Philosophiae doctor, v skratke PhD.


Externá forma štúdia

R.

Semester

Charakter predmetu

Činnosť   (predmet)

Kredity

1.

Zimný

povinné predmety

Metodológia vedy

5

 

 

 

Ústavné právo

5

 

 

 

Právna cudzojazyčná terminológia I.

5

 

 

 

Konzultácie so školiteľom

5

 

 

 

(individuálne štúdium vedeckej literatúry)

 

 

 

povinne voliteľné

Filozofické a právne teórie

5

 

 

predmety

Ekonomické teórie a praktická hosp. politika

5

 

 

 

Teória a prax legislatívy

5

 

 

voliteľné predmety

Filozofia dejín

3

 

 

 

Manažment

3

 

 

 

Ekonomika a právo

3

 

Letný

povinné predmety

Metodológia vedy

5

 

 

 

Ústavné právo

5

 

 

 

Právna cudzojazyčná terminológia II.

5

 

 

 

Konzultácie so školiteľom

5

 

 

povinne voliteľné

Filozofické a právne teórie

5

 

 

predmety

Ekonomické teórie a praktická hosp. politika

5

 

 

 

Teória a prax legislatívy

5

 

 

 

 

 

2.

Zimný

povinné predmety

Správna veda

 

 

 

 

(základy miestnej správy, Správne súdnictvo,

 

 

 

 

Legislatívny proces, Postavenie a úlohy

 

 

 

 

verejného ochrancu práv)

 

 

 

 

Teória práva

5

 

 

 

Predmet zo študijného odboru, na ktorý bol

 

 

 

 

doktorand prijatý

10

 

 

 

Právna cudzojazyčná terminológia IIII.

5

 

 

 

Konzultácie so školiteľom

5

 

 

 

(individuálne štúdium vedeckej literatúry)

 

 

 

povinne voliteľné

Filozofické a právne teórie

5

 

 

predmety

Teória a prax legislatívy

5

 

Letný

povinné predmety

Teória práva

5

 

 

 

Predmet zo študijného odboru, na ktorý bol

 

 

 

 

doktorand prijatý

5

 

 

 

Právna cudzojazyčná terminológia

5

 

 

 

Konzultácie so školiteľom

15

 

 

 

(individuálne štúdium vedeckej literatúry)

 

 

 

 

 

 

3.

Zimný

povinné predmety

Správna veda

 

 

 

 

Predmet zo študijného odboru, na ktorý bol

 

 

 

 

doktorand prijatý

10

 

 

 

Verejné právo (správne právo, štátne právo,

 

 

 

 

štátne právo, trestné právo hmotné, trestné

 

 

 

 

právo procesné)

 

 

 

 

Súkromné právo (občianske právo hmotné,

 

 

 

 

občianske právo procesné, obchodné právo,

 

 

 

 

pracovné právo)

10

 

 

 

Konzultácie so školiteľom

10

 

 

 

(individuálne štúdium vedeckej literatúry)

 

 

Letný

povinné predmety

Predmet zo študijného odboru, na ktorý bol

 

 

 

 

doktorand prijatý

 

 

 

 

Teória práva

 

 

 

 

Štátoveda

 

 

 

 

Tieto predmety budú tvoriť dizertačnú skúšku

 

 

 

 

Dizertačná skúška

30

 

 

 

 

 

4.

Zimný

povinné predmety

Konzultácie so školiteľom

30

 

Letný

 

Konzultácie so školiteľom

30

 

 

 

(individuálne štúdium vedeckej literatúry)

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

Odovzdanie dizertačnej práce a obhajoba

 

 

 

 

dizertačnej práce

30

 

 

 

 

 

Ďalšia študijná a pedagogicko - vzdelávacia činnosť

 

 

 

 

absolvovanie povinného predmetu

 5 - 10

 

 

 

individuálne štúdium vedeckej literatúry podľa školiteľa

 5 - 10

 

 

 

autorstvo alebo spoluautorstvo pri tvorbe učebných

 6 -15

 

 

 

pomôcok a textov

 

 

 

 

vlastná pedagogická činnosť doktoranda

 10 - 20

 

 

 

vypracovanie posudku na diplomovú prácu alebo

 3 - 4

 

 

 

záverečnú bakalársku prácu

 

 

 

 

vedenie práce prezentovanej na študentskej

 5 - 7

 

 

 

vedeckej konferencii

 

 

 

 

vedenie záverečnej práce bakalárskeho štúdia

10

 

 

 

absolvovanie dizertačnej skúšky

20

 

 

 

 

 

2) Tvorivá činnosť v oblasti vedy

 

 

 

 

 

publikácie v karentovanom časopise

30-35

 

 

 

publikácie v zahraničnom časopise alebo

20-30

 

 

 

recenzovanie zahr. zborníku

 

 

 

 

aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí

15-20

 

 

 

publikácie v domácom časopise alebo

 12 - 25

 

 

 

recenzovanie zahr. zborníku

 

 

 

 

aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí

 10 - 15

 

 

 

(článok v zborníku, rozšírený abstrakt,

 

 

 

 

samostatne, spoluautorstvo)

 

 

 

 

získanie "Grantu UK pre mladých vedeckých

 10 - 20

 

 

 

pracovníkov"

 

 

 

 

získanie fakultného grantu pre doktorandov

 8 - 10

 

 

 

účasť na riešení vedeckého projektu (spoluriešiteľ)

 3 - 15

 

 

 

aktívna účasť na konferencii mladých vedeckých pracovníkov

 6 - 10

 

 

 

iné činnosti(napr.člen organizačného výboru konferencie a pod)

 6 - 8

 

 

 

prednáška na odbornom seminári v rámci pracoviska

 3 - 6

 

 

 

ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce

 5 -10

 

 

 

za každú citáciu(rozlišovať domáce, zahraničné, SCI)

 2 - 4

Z povinne voliteľných predmetov si doktorand musí zapísať  jeden z predmetov v každom semestri, kde sú  povinne voliteľné predmety stanovené.

Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia:

  • povolenie dizertačnej skúšky 60 kreditov
  • povolenie obhajoby dizertačnej práce 150 kreditov

Udeľovaný akademický titul

Philosophiae doctor, v skratke PhD.

Študijný program pre študijný odbor 3.4.7. - nástup na štúdium pred ak. rokom 2017/2018

Na ukončenie doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia 3 akademické roky je potrebné dosiahnuť 180 kreditov.

1.ROK ŠTÚDIA

A) ŠTUDIJNÁ ČASŤ

1. semester

Predmet/činnosť

Typ

Kredity

Trestnoprávna komparácia

PP

4

Metodológia vedy a vedeckej práce

PP

4

Základy a aplikácia právnického vzdelávania: metodika pedagogického procesu

PP

3

Základy rétoriky

PP

3

Aspoň jeden z povinne voliteľných predmetov:

- Anglická právna terminológia 1

- Nemecká právna terminológia 1

PVP

2

Aspoň jeden z povinne voliteľných predmetov:

- Ekonomická kriminalita

- Kontradiktórnosť v angloamerickom a kontinentálnom právnom systéme

- Metódy vedeckého výskumu

PVP

2

- Drogová kriminalita

- Základy forenzných vedných disciplín: súdne lekárstvo a súdne inžinierstvo

- Psychológia jedincov s postihnutím

VP

2

Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom

PP                3

B) VEDECKÁ ČASŤ

1. semester

Činnosť

Kredity

Povinne voliteľná vedecká činnosť

viď zoznam

Odborná alebo vedecká písomná práca (odsúhlasená školiteľom)

viď zoznam

A) ŠTUDIJNÁ ČASŤ

2. semester

Predmet/činnosť

Typ

Kredity

Trestnoprocesná komparácia

PP

4

Metodológia právnej vedy

PP

4

Aspoň jeden z povinne voliteľných predmetov:

- Anglická právna terminológia 2

- Nemecká právna terminológia 2

PVP

2

Aspoň jeden z povinne voliteľných predmetov:

- Dokazovanie

- Prokuratúra a súdy ako orgány ochrany zákonnosti

PVP

2

- Probácia a mediácia v trestnom práve

- Základy forenzných vedných disciplín: súdna psychológia a súdna psychiatria

VP

2

Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom

PP                 3

B) PEDAGOGICKÁ ČASŤ

2. semester

Činnosť

Kredity

Pedagogická činnosť – výučba

viď zoznam

Výberová pedagogická činnosť

viď zoznam

C) VEDECKÁ ČASŤ

2. semester

Činnosť

Kredity

Príprava projektu dizertačnej práce

4

Povinne voliteľná vedecká činnosť

viď zoznam

2. ROK ŠTÚDIA

A) ŠTUDIJNÁ ČASŤ

3. semester

Predmet/činnosť

Typ

Kredity

Vedecký prednes

PP

3

Aspoň jeden z povinne voliteľných predmetov:

- Anglická právna terminológia 3

- Nemecká právna terminológia 3

PVP

2

Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom

PP                 3

B) PEDAGOGICKÁ ČASŤ

3. semester

Činnosť

Kredity

Pedagogická činnosť – výučba

viď zoznam

Výberová pedagogická činnosť

viď zoznam

C) VEDECKÁ ČASŤ

3. semester

Činnosť

Kredity

Vypracovanie projektu dizertačnej práce

10

Povinne voliteľná vedecká činnosť

viď zoznam

A) ŠTUDIJNÁ ČASŤ

4. semester

Predmet

Typ

Kredity

Dizertačná skúška (prezentácia téz a skúška zo študijného odboru)

PP

20

B) PEDAGOGICKÁ ČASŤ

4. semester

Činnosť

Kredity

Pedagogická činnosť – výučba

viď zoznam

Výberová pedagogická činnosť

viď zoznam

C) VEDECKÁ ČASŤ

4. semester

Činnosť

Kredity

Povinne voliteľná vedecká činnosť

viď zoznam

3. ROK ŠTÚDIA

A) PEDAGOGICKÁ ČASŤ

5. semester

Činnosť

Kredity

Pedagogická činnosť – výučba

viď zoznam

Výberová pedagogická činnosť

viď zoznam

B) VEDECKÁ ČASŤ

5. semester

Činnosť

Kredity

Povinne voliteľná vedecká činnosť

viď zoznam

A) ŠTUDIJNÁ ČASŤ

6. semester

Predmet

Typ

Kredity

Dizertačná práca a jej obhajoba

PP

30

B) PEDAGOGICKÁ ČASŤ

6. semester

Činnosť

Kredity

Pedagogická činnosť – výučba

viď zoznam

Výberová pedagogická činnosť

viď zoznam

C) VEDECKÁ ČASŤ

6. semester

Činnosť

Kredity

Povinne voliteľná vedecká činnosť

viď zoznam

 

Doktorand je povinný predložiť dizertačnú prácu do 15. apríla v príslušnom akademickom roku. 

PP – povinný predmet

PVP – povinne voliteľný predmet

VP – výberový predmet

Zoznam – popis činností vedeckej časti a pedagogickej časti doktorandského študijného programu – denná forma:

Odborná alebo vedecká písomná práca (odsúhlasená školiteľom)

Cieľ: Odborné a koncepčné spracovanie vybranej problematiky zamerané na konkrétne otázky a návrh vlastných riešení.  

Osnova: Doktorand si na základe konzultácií so školiteľom zvolí problematiku a vypracuje odborný/vedecký text, ktorý je prezentáciou jeho priebežných vedecko-výskumných výsledkov. Predložená práca má demonštrovať schopnosť doktoranda samostatne vypracovať odborný text, v ktorom nastolí problém, analyzuje ho a navrhne vlastné riešenia. Kreditové ohodnotenie v rozsahu 4-8 kreditov.      

Hodnotenie: záverečné hodnotenie, školiteľ

Pedagogická činnosť – výučba

V rozsahu maximálne 4 hodiny/týždeň (4-6 kreditov).

Cieľ: Aplikácia vedomostí získaných počas štúdia do pedagogickej praxe, získanie pedagogických zručností.

Osnova: Príprava a vedenie seminárov a cvičení pod odborným vedením školiteľa. Výučba sa realizuje na pracovisku určenom školiteľom a garantom študijného programu.

Hodnotenie: záverečné hodnotenie, vedúci katedry na návrh školiteľa podľa rozsahu výučby

Doktorand môže za pedagogickú činnosť – výučbu získať maximálne 6 kreditov za semester.

Výberová pedagogická činnosť

Cieľ: Získanie praktických pedagogických zručností.

Osnova: Doktorand v rámci výberovej pedagogickej činnosti môže vypracovať oponentský posudok na bakalársku prácu (1 kredit)

Hodnotenie: záverečné hodnotenie, vedúci katedry

-  Uverejnenie študijných textov v spoluautorstve v rozsahu najmenej 10 normostrán (6-10 kreditov)

-  Redakčné a editorské práce v súvislosti so zostavením zborníkov, učebníc a učebných pomôcok (5-8 kreditov)

Hodnotenie:záverečné hodnotenie, prodekan pre doktorandské štúdium.

Príprava projektu dizertačnej práce

Cieľ: Preukázať u doktoranda osvojenie si základných metód vedeckej práce a ich využitia pri vlastnej výskumnej a vedeckej činnosti.

Osnova: Analýza súčasného stavu poznania v príslušnej oblasti a následné spracovanie základnej osnovy a stručného obsahu projektu dizertačnej práce podľa usmernení školiteľa v súlade s individuálnych vedeckým plánom doktoranda pomocou aktívneho využitia vedomostí, o metódach vedeckého bádania, naštudovanej odbornej literatúry a informačných zdrojov, predloženie osnovy školiteľovi.

Hodnotenie: záverečné hodnotenie, školiteľ

Povinne voliteľná vedecká činnosť (zoznam)

Cieľ: Prehlbovať a rozšíriť individuálnu tvorivú činnosť doktoranda. Preukázať osvojenie si metód vedeckej práce. Vlastným výskumom dosiahnuť pôvodné vedecké výsledky.

Osnova: Výskumná práca s cieľom napĺňania téz dizertačnej práce. Doktorand si zvolí z nasledovnej ponuky vedeckej činnosti:

-  Vystúpenie na domácom odbornom alebo vedeckom podujatí (2-3 kredity)

-  Vystúpenie na zahraničnom odbornom alebo vedeckom podujatí (4-5 kreditov)

-  Publikovanie článku v domácom odbornom časopise (4 kredity)

-  Publikovanie článku v zahraničnom odbornom časopise (5 kreditov)

-  Publikovanie článku v recenzovanom domácom zborníku (6 kreditov)

-  Publikovanie článku v recenzovanom zahraničnom zborníku (10 kreditov)

-  Publikovanie článku v recenzovanom domácom časopise (10 kreditov)

-  Publikovanie  článku v recenzovanom zahraničnom časopise (14 kreditov)

-  Publikovanie vedeckého článku v impaktovanom časopise, alebo v karentovanom časopise (30 kreditov)

-  Vydanie monografie v spoluautorstve (10-30 kreditov)

-  Vydanie monografie (30 kreditov)

-  Riešiteľ alebo spoluriešiteľ Grantu UK (12 kreditov)

-  Riešiteľ alebo spoluriešiteľ vedeckého projektu – napr. VEGA, KEGA, APVV, RP EÚ (18 kreditov)

-  Príprava a podanie vedeckého projektu – napr. VEGA, KEGA, APVV, RP EÚ (8 kreditov)

-  Samostatný organizátor odborného alebo vedeckého podujatia (10 kreditov)

-  Spoluorganizátor odborného alebo vedeckého podujatia (6 kreditov)

-  Odborná domáca stáž špecializovaná na tému dizertačnej práce v inštitúcii v trvaní min. 3 mesiace (5 kreditov)

-  Odborná zahraničná stáž špecializovaná na tému dizertačnej práce v trvaní min. 2 mesiace (10 kreditov)

-  Domáca citácia publikovanej práce (2 kredity)

-  Zahraničná citácia publikovanej práce (4 kredity)

-  SCI citácia publikovanej práce (5 kreditov)

Hodnotenie: záverečné hodnotenie, prodekan pre doktorandské štúdium.

Vypracovanie projektu dizertačnej práce

Cieľ: Preukázať u doktoranda schopnosť využívať metódy vedeckej práce a prezentovať výsledky vlastnej výskumnej a vedeckej činnosti.

Osnova: Vypracovanie jednotlivých kapitol projektu dizertačnej práce v súlade so schválenou osnovou a na základe vykonanej analýzy existujúcich prístupov k zvolenej problematike a vlastného výskumu. Prezentovanie čiastkových výsledkov vlastného výskumu v oblasti zvolenej témy dizertačnej práce. Súčasťou projektu dizertačnej práce je aj formulovanie téz dizertačnej práce. 

Hodnotenie: záverečné hodnotenie, školiteľ

Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom

Cieľ: Systematickým štúdiom odbornej literatúry zameranej na problematiku dizertačnej práce rozšíriť poznatky doktoranda z oblasti špecializácie. Samostatná práca s vedeckými zdrojmi informácií a rozšírenie terminologického aparátu doktoranda. Predstavuje (vrátane kreditového ohodnotenia) iba základ pre ďalšie individuálne štúdium a konzultácie so školiteľom v rámci iných činností dennej formy doktorandského štúdia.

Osnova:  Doktorand postupuje podľa individuálneho plánu štúdia odbornej literatúry, plní metodické pokyny školiteľa konfrontuje svoje názory s názormi školiteľa, čo rozvíja jeho kritické myslenie. Získané poznatky sú východiskom pre spracovanie projektu dizertačnej práce, ako aj pre ďalšie aktivity vedeckej časti študijného programu.

Hodnotenie: priebežné hodnotenie, školiteľ

Študijný program pre študijný odbor 3.4.11. - nástup na štúdium pred ak. rokom 2016/2017

Na ukončenie doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia 3 akademické roky je potrebné dosiahnuť 180 kreditov.

1.ROK ŠTÚDIA

A) ŠTUDIJNÁ ČASŤ

1. semester

Predmet/činnosť

Typ

Kredity

Občianske právo hmotné

PP

4

Metodológia vedy a vedeckej práce

PP

4

Základy a aplikácia právnického vzdelávania: metodika pedagogického procesu

PP

3

Základy rétoriky

PP

3

Aspoň jeden z povinne voliteľných predmetov:

- Anglická právna terminológia 1

- Nemecká právna terminológia 1

PVP

2

Aspoň jeden z povinne voliteľných predmetov:

- Rodinné právo v judikatúre Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva

- Zmluvný systém v pracovnom práve

- Metódy vedeckého výskumu

PVP

2

- Rekodifikácia súkromného práva a právna úprava záväzkov

- Psychológia jedincov s postihnutím

VP

2

Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom

PP                 3

B) VEDECKÁ ČAŤ

1. semester

Činnosť

Kredity

Povinne voliteľná vedecká činnosť

viď zoznam    

Odborná alebo vedecká písomná práca (odsúhlasená školiteľom)

viď zoznam

A) ŠTUDIJNÁ ČASŤ

2. semester

Predmet/činnosť

Typ

Kredity

Civilný proces

PP

4

Metodológia právnej vedy

PP

4

Aspoň jeden z povinne voliteľných predmetov:

- Anglická právna terminológia 2

- Nemecká právna terminológia 2

PVP

2

Aspoň jeden z povinne voliteľných predmetov:

- Civilný proces v judikatúre Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva

- Súkromné práva k nehmotným statkom

PVP

2

- Akademické písanie v civilnom procese

- Majetkové vzťahy medzi manželmi

VP

2

Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom

                     3

B) PEDAGOGICKÁ ČASŤ

2. semester

Činnosť

Kredity

Pedagogická činnosť - výučba

viď zoznam

Výberová pedagogická činnosť

viď zoznam

C) VEDECKÁ ČASŤ

2. semester

Činnosť

Kredity

Príprava projektu dizertačnej práce

4

Povinne voliteľná vedecká činnosť

viď zoznam

2. ROK ŠTÚDIA

A) ŠTUDIJNÁ ČASŤ

3. semester

Predmet/činnosť

Typ

Kredity

Vedecký prednes

PP

3

Aspoň jeden z povinne voliteľných predmetov:

- Anglická právna terminológia 3

- Nemecká právna terminológia 3

PVP

2

Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom

PP                 3

B) PEDAGOGICKÁ ČASŤ

3. semester

Činnosť

Kredity

Pedagogická činnosť - výučba

viď zoznam

Výberová pedagogická činnosť

viď zoznam

C) VEDECKÁ ČASŤ

3. semester

Činnosť

Kredity

Vypracovanie projektu dizertačnej práce

10

Povinne voliteľná vedecká činnosť

viď zoznam

A) ŠTUDIJNÁ ČASŤ

4. semester

Predmet

Typ

Kredity

Dizertačná skúška (prezentácia téz a skúška zo študijného odboru)

PP

20

B) PEDAGOGICKÁ ČASŤ

4. semester

Činnosť

Kredity

Pedagogická činnosť - výučba

viď zoznam

Výberová pedagogická činnosť

viď zoznam

C) VEDECKÁ ČASŤ

4. semester

Činnosť

Kredity

Povinne voliteľná vedecká činnosť

viď zoznam

3. ROK ŠTÚDIA

A) PEDAGOGICKÁ ČASŤ

5. semester

Činnosť

Kredity

Pedagogická činnosť - výučba

viď zoznam

Výberová pedagogická činnosť

viď zoznam

B) VEDECKÁ ČASŤ

5. semester

Činnosť

Kredity

Povinne voliteľná vedecká činnosť

viď zoznam

A) ŠTUDIJNÁ ČASŤ

6. semester

Predmet

Typ

Kredity

Dizertačná práca a jej obhajoba

PP

30

B) PEDAGOGICKÁ ČASŤ

6. semester

Činnosť

Kredity

Pedagogická činnosť - výučba

viď zoznam

Výberová pedagogická činnosť

viď zoznam

B) VEDECKÁ ČASŤ

6. semester

Činnosť

Kredity

Povinne voliteľná vedecká činnosť

viď zoznam

 

Doktorand je povinný predložiť dizertačnú prácu do 15. apríla v príslušnom akademickom roku. 

PP – povinný predmet

PVP – povinne voliteľný predmet

VP – výberový predmet

Zoznam – popis činností vedeckej časti a pedagogickej časti doktorandského študijného programu – denná forma:

Odborná alebo vedecká písomná práca (odsúhlasená školiteľom)

Cieľ: Odborné a koncepčné spracovanie vybranej problematiky zamerané na konkrétne otázky a návrh vlastných riešení.  

Osnova: Doktorand si na základe konzultácií so školiteľom zvolí problematiku a vypracuje odborný/vedecký text, ktorý je prezentáciou jeho priebežných vedecko-výskumných výsledkov. Predložená práca má demonštrovať schopnosť doktoranda samostatne vypracovať odborný text, v ktorom nastolí problém, analyzuje ho a navrhne vlastné riešenia. Kreditové ohodnotenie v rozsahu 4-8 kreditov.      

Hodnotenie: záverečné hodnotenie, školiteľ

Pedagogická činnosť – výučba

V rozsahu maximálne 4 hodiny/týždeň (4-6 kreditov).

Cieľ: Aplikácia vedomostí získaných počas štúdia do pedagogickej praxe, získanie pedagogických zručností.

Osnova: Príprava a vedenie seminárov a cvičení pod odborným vedením školiteľa. Výučba sa realizuje na pracovisku určenom školiteľom a garantom študijného programu.

Hodnotenie: záverečné hodnotenie, vedúci katedry na návrh školiteľa podľa rozsahu výučby

Doktorand môže za pedagogickú činnosť – výučbu získať maximálne 6 kreditov za semester.

Výberová pedagogická činnosť

Cieľ: Získanie praktických pedagogických zručností.

Osnova: Doktorand v rámci výberovej pedagogickej činnosti môže vypracovať oponentský posudok na bakalársku prácu (1 kredit)

Hodnotenie: záverečné hodnotenie, vedúci katedry

-  Uverejnenie študijných textov v spoluautorstve v rozsahu najmenej 10 normostrán (6-10 kreditov)

-  Redakčné a editorské práce v súvislosti so zostavením zborníkov, učebníc a učebných pomôcok (5-8 kreditov)

Hodnotenie:záverečné hodnotenie, prodekan pre doktorandské štúdium.

Príprava projektu dizertačnej práce

Cieľ: Preukázať u doktoranda osvojenie si základných metód vedeckej práce a ich využitia pri vlastnej výskumnej a vedeckej činnosti.

Osnova: Analýza súčasného stavu poznania v príslušnej oblasti a následné spracovanie základnej osnovy a stručného obsahu projektu dizertačnej práce podľa usmernení školiteľa v súlade s individuálnych vedeckým plánom doktoranda pomocou aktívneho využitia vedomostí, o metódach vedeckého bádania, naštudovanej odbornej literatúry a informačných zdrojov, predloženie osnovy školiteľovi.

Hodnotenie: záverečné hodnotenie, školiteľ

Povinne voliteľná vedecká činnosť (zoznam)

Cieľ: Prehlbovať a rozšíriť individuálnu tvorivú činnosť doktoranda. Preukázať osvojenie si metód vedeckej práce. Vlastným výskumom dosiahnuť pôvodné vedecké výsledky.

Osnova: Výskumná práca s cieľom napĺňania téz dizertačnej práce. Doktorand si zvolí z nasledovnej ponuky vedeckej činnosti:

-  Vystúpenie na domácom odbornom alebo vedeckom podujatí (2-3 kredity)

-  Vystúpenie na zahraničnom odbornom alebo vedeckom podujatí (4-5 kreditov)

-  Publikovanie článku v domácom odbornom časopise (4 kredity)

-  Publikovanie článku v zahraničnom odbornom časopise (5 kreditov)

-  Publikovanie článku v recenzovanom domácom zborníku (6 kreditov)

-  Publikovanie článku v recenzovanom zahraničnom zborníku (10 kreditov)

-  Publikovanie článku v recenzovanom domácom časopise (10 kreditov)

-  Publikovanie  článku v recenzovanom zahraničnom časopise (14 kreditov)

-  Publikovanie vedeckého článku v impaktovanom časopise, alebo v karentovanom časopise (30 kreditov)

-  Vydanie monografie v spoluautorstve (10-30 kreditov)

-  Vydanie monografie (30 kreditov)

-  Riešiteľ alebo spoluriešiteľ Grantu UK (12 kreditov)

-  Riešiteľ alebo spoluriešiteľ vedeckého projektu – napr. VEGA, KEGA, APVV, RP EÚ (18 kreditov)

-  Príprava a podanie vedeckého projektu – napr. VEGA, KEGA, APVV, RP EÚ (8 kreditov)

-  Samostatný organizátor odborného alebo vedeckého podujatia (10 kreditov)

-  Spoluorganizátor odborného alebo vedeckého podujatia (6 kreditov)

-  Odborná domáca stáž špecializovaná na tému dizertačnej práce v inštitúcii v trvaní min. 3 mesiace (5 kreditov)

-  Odborná zahraničná stáž špecializovaná na tému dizertačnej práce v trvaní min. 2 mesiace (10 kreditov)

-  Domáca citácia publikovanej práce (2 kredity)

-  Zahraničná citácia publikovanej práce (4 kredity)

-  SCI citácia publikovanej práce (5 kreditov)

Hodnotenie: záverečné hodnotenie, prodekan pre doktorandské štúdium.

Vypracovanie projektu dizertačnej práce

Cieľ: Preukázať u doktoranda schopnosť využívať metódy vedeckej práce a prezentovať výsledky vlastnej výskumnej a vedeckej činnosti.

Osnova: Vypracovanie jednotlivých kapitol projektu dizertačnej práce v súlade so schválenou osnovou a na základe vykonanej analýzy existujúcich prístupov k zvolenej problematike a vlastného výskumu. Prezentovanie čiastkových výsledkov vlastného výskumu v oblasti zvolenej témy dizertačnej práce. Súčasťou projektu dizertačnej práce je aj formulovanie téz dizertačnej práce. 

Hodnotenie: záverečné hodnotenie, školiteľ

Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom

Cieľ: Systematickým štúdiom odbornej literatúry zameranej na problematiku dizertačnej práce rozšíriť poznatky doktoranda z oblasti špecializácie. Samostatná práca s vedeckými zdrojmi informácií a rozšírenie terminologického aparátu doktoranda. Predstavuje (vrátane kreditového ohodnotenia) iba základ pre ďalšie individuálne štúdium a konzultácie so školiteľom v rámci iných činností dennej formy doktorandského štúdia.

Osnova:  Doktorand postupuje podľa individuálneho plánu štúdia odbornej literatúry, plní metodické pokyny školiteľa konfrontuje svoje názory s názormi školiteľa, čo rozvíja jeho kritické myslenie. Získané poznatky sú východiskom pre spracovanie projektu dizertačnej práce, ako aj pre ďalšie aktivity vedeckej časti študijného programu.

Hodnotenie: priebežné hodnotenie, školiteľ

Študijný program pre študijné odbory od ak. roku 2017/2018

Študijný odbor 3.4.3. ústavné právo

Študijný odbor 3.4.8. medzinárodné právo