Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Poplatky

Školné a poplatky spojené so štúdiom

Školné a poplatky spojené so štúdiom určuje smernica rektora UK

Poplatky za preukaz študenta

 

preukaz študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC 20,0€ 

preukaz študenta v dennej forme štúdia bez licencie ISIC 10,0€ 

preukaz študenta v externej forme štúdia 10,0€ 


obnovenie platnosti preukazu študenta prolongačnou známkou:  

študenti v dennej forme štúdia s licenciou ISIC 13,0€ 

študenti v dennej forme štúdia bez licencie ISIC 3,0€ 

študenti v externej forme štúdia 3,0€ 

duplikát preukazu 7,0€ 

 

VP 08/2023 Smernica rektora UK Dodatok č. 5 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK. Príloha č. 4. LINK 

 

Podávanie žiadostí o odpustenie/zníženie/vrátenie poplatkov

 • Žiadosť o odpustenie/ zníženie poplatkov súvisiacich so štúdiom sa podáva dekanovi fakulty, študenti si ju môžu podať v zmysle vnútorných predpisov fakulty a univerzity najneskôr do 15 dní od doručenia rozhodnutia o povinnosti zaplatiť školné. V odôvodnených prípadoch môže rektor pripustiť podanie žiadosti v inej lehote, pričom sa tým nemení splatnosť splátok. Žiadosť musí obsahovať prílohy v zmysle Vnútorného predpisu rektora o školnom a poplatkoch pre daný akademický rok. Táto je spolu s vyjadrením dekana postupovaná Rektorovi UK. Rektor zašle študentovi informáciu, či jeho žiadosti bolo alebo nebolo vyhovené.
 • V prípade kladného stanoviska rektora je potrebné na adresu študijného oddelenia zaslať novú žiadosť (o vrátenie poplatku), ktorá bude po prekontrolovaní príslušnou referentkou postúpená na ekonomické oddelenie fakulty. Táto musí v zmysle pokynu tajomníka fakulty obsahovať tieto náležitosti:
 1. originál podpísanej žiadosti študenta PraF UK (nie e-mail), zaevidovanej podateľňou PraF UK (žiadosť bude v podateľni potvrdená odtlačkom prezentačnej pečiatky),                                                  
 2. žiadosť musí obsahovať meno a adresu študenta, ročník, dôvod vrátenia školného (resp. zápisného, a pod.),
 3. pri odpustení resp. znížení školného kópiu listu rozhodnutia rektora UK, kópiu výzvy na úhradu školného, kópiu dokladu o zaplatení výšky školného (resp. zápisného, a pod.) študenta PraF UK, ktorý musí jednoznačne potvrdzovať, že úhrada sa týka študenta žiadajúceho vrátenie platby,
 4. číslo účtu a kód banky na ktorý si študent žiada zaslať peniaze (pri cezhraničných prevodoch: názov banky, adresa banky a štát, kde bol účet založený, IBAN, SWIFT).
 • V prípade, že študent omylom uhradí poplatok, ktorý uhrádzať nemal, môže požiadať o jeho vrátenie. Žiadosť bude po prekontrolovaní príslušnou referentkou postúpená na ekonomické oddelenie fakulty. Táto musí v zmysle pokynu tajomníka fakulty obsahovať tieto náležitosti:
 1. originál podpísanej žiadosti študenta PraF UK (nie e-mail) zaevidovanej podateľňou PraF UK (žiadosť bude v podateľni potvrdená odtlačkom prezenčnej pečiatky),
 2. žiadosť musí obsahovať meno a aresu študenta, ročník, dôvod vrátenia poplatku,
 3. kópiu dokladu o zaplatení poplatku, ktorý musí jednoznačne potvrdzovať, že úhrada sa týka študenta žiadajúceho vrátenie platby,
 4. číslo účtu a kód banky na ktorý si študent žiada zaslať peniaze (pri cezhraničných prevodoch: názov banky, adresa banky a štát, kde bol účet založený, IBAN, SWIFT).