Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Promócie

Vážené študentky, vážení študenti (vážené budúce absolventky, vážení budúci absolventi),

V záujme skvalitňovania služieb absolventom sme od roku 2019 prijali nový prístup k stanovovaniu termínov slávností štúdia tak, aby si absolventi mohli zvoliť termín, ktorý im bude vyhovovať.

Z uvedeného dôvodu sa na termíny promócií budete prihlasovať prostredníctvom systému AIS2, pričom si môžete zvoliť ktorýkoľvek z voľných termínov. Aplikáciu na prihlasovanie nájdete v záložke „slávnosti štúdia“, kde po zaradení na termín (t.j. po kontrole formálnych náležitostí zo strany ŠO) môžete aj potvrdiť svoju účasť.

Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 2/2012, ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch

 

Nástup promovaných je hodinu pred promóciou (nácvik). V súvislosti s hladkým priebehom slávnostného aktu, žiadame absolventov, aby dodržali stanovený termín nácviku.

V zmysle Príkazu rektora č. 8/2004 bude slávnostná promócia umožnená len absolventom v spoločenskom oblečení (nie tričká, športové košele, svetre, obuv športového charakteru).

Originály  neprevzatých dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) na Oddelení študijných vecí UK po 20. decembri kalendárneho roku prechádzajú do trvalej úschovy Archívu UK a ich vydanie  (na žiadosť absolventa) je spoplatnené (Smernica rektora UK 4/2010). 

Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 2/2012, ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch.

Informácia o vstupenkách - magisterské promócie:

Vstup do Auly Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len "UK") pre rodičov, návštevníkov a hostí na promócie je možný len s platnou vstupenkou. Vstup na balkóny je bezplatný.
 
Každý absolvent má nárok na 4 bezplatné vstupenky, ktoré dostane v deň promócie v Aule UK pri podpisovaní prevzatia vysokoškolského diplomu do univerzitnej matriky UK.

V prípade záujmu o ďalšie vstupenky bude zabezpečený predaj v budove UK na Šafárikovom námestí jednu hodinu pred časom konania promócie podľa harmonogramu konania promócií.

Vstup na bakalárske promócie je voľný.

Absolventi, ktorí sa nezúčastnia nácviku slávnosti, nebudú môcť byť v stanovenom termíne slávnostne promovaní a zúčastnia sa promócie v náhradnom termíne.  

 

Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

Oznamujem Vám, že od 15. marca 2010 nadobudol platnosť vnútorný predpis  č. 4/2010, Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje postup Archívu UK v Bratislave pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb.

Úradné hodiny oddelenia študijných vecí RUK

V čase trvanie promócií sa doklady o absolvovaní štúdia mimo slávnostných akademických obradov nevydávajú.