Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štipendiá

Sociálne štipendiá

Postup pre podávanie žiadosti o sociálne štipendium nájdete tu.

Oznámenie o priznaní prospechových štipendií v akademickom roku 2020/2021

Podľa Čl. 6 ods. 14 Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, (Vnútorný predpis 4/2018) sa zverejňujú nasledujúce informácie o priznaní prospechových štipendií v akademickom roku 2020/2021:

Prospechové štipendium nemožno priznať viac ako 10% študentom v danom poradovníku a viac ako 10 % z celkového počtu študentov, preto sa priznáva takto: bakalársky program a magisterské študijné programy v dennej forme vážený študijný priemer do 1,28, bakalársky program a magisterský v externej forme vážený študijný priemer do 1,45.

Do váženého študijného priemeru sa započítava aj hodnotenie štátnych skúšok.

Pri stanovovaní výšky štipendia pre jednotlivých študentov bola zavedená progresivita, aby boli viac motivovaní študenti s tými najlepšími výsledkami:

vážený študijný priemer 1,00 – 1,09 – suma 800,00 €, 

vážený študijný priemer 1,10 – 1,10 – suma 750,00 €, 

vážený študijný priemer 1,11 – 1,15 – suma 700,00 €, 

vážený študijný priemer 1,16 – 1,20 – suma 650,00 €, 

vážený študijný priemer 1,21 – 1,23 – suma 600,00 €, 

vážený študijný priemer 1,24 – 1,25 – suma 550,00 €, 

vážený študijný priemer 1,26 – 1,30 – suma 500,00 €, 

vážený študijný priemer 1,31 – 1,35 – suma 400,00 €, 

vážený študijný priemer 1,36 – 1,39 – suma 300,00 €, 

vážený študijný priemer 1,40 – 1,45 – suma 100,00 €.

Na účely priznania štipendia sa berie vážený študijný priemer dosiahnutý v akademickom roku 2019/2020. 

Rozhodnutia o priznaní motivačného štipendia boli doručené študentom do e-mailovej schránky dňa 07.10.2020.

Ak sa študent domnieva, že splnil kritériá na priznanie prospechového štipendia  a rozhodnutie o priznaní prospechového štipendia mu nebolo doručené prostredníctvom elektronickej pošty do 22.10.2020, môže namietať nepriznanie prospechového štipendia prostredníctvom elektronického formulára: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-d89zSJdsFNBkDS6QNmnlpNUN1hMQVIwV1o3Uko1QVhPS0kwNFVWRVJPMy4u

Oznámenie o priznaní prospechových štipendií v akademickom roku 2019/2020

Podľa Čl. 6 ods. 14 Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, (Vnútorný predpis 4/2018) sa zverejňujú nasledujúce informácie o priznaní prospechových štipendií v akademickom roku 2019/2020:

a) prospechové štipendiá v študijných programoch právo v bakalárskom stupni v dennej a externej forme boli priznané, ak študent dosiahol v predchádzajúcom roku vážený študijný priemer do 1,25.

b) prospechové štipendiá v magisterskom stupni v študijnom programe právo v slovenskom jazyku v dennej a externej forme boli priznané, ak študent dosiahol v predchádzajúcom roku vážený študijný priemer do 1,25.


c) prospechové štipendiá v magisterskom stupni v študijnom programe Právo a ekonómia v dennej forme boli priznané, ak študent dosiahol v predchádzajúcom roku vážený študijný priemer do 1,25.

d) ak sa študent domnieva, že splnil kritériá na priznanie prospechového štipendia  a rozhodnutie o priznaní prospechového štipendia mu nebolo doručené prostredníctvom elektronickej pošty do 30.11.2019, môže namietať nepriznanie prospechového štipendia prostredníctvom elektronického formulára ,,všeobecné podanie" v lehote do 4.12.2019 (do 24:00 hod).