Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štipendiá

Oznámenie o priznaní prospechových štipendií v akademickom roku 2018/2019

Podľa Čl. 6 ods. 14 Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, (Vnútorný predpis 4/2018) sa zverejňujú nasledujúce informácie o priznaní prospechových štipendií v akademickom roku 2018/2019:

a) prospechové štipendiá v študijných programoch právo v bakalárskom stupni v dennej a externej forme boli priznané, ak študent dosiahol v predchádzajúcom roku vážený študijný priemer do 1,25.

b) prospechové štipendiá v magisterskom stupni v študijnom programe právo v slovenskom jazyku v dennej a externej forme boli priznané, ak študent dosiahol v predchádzajúcom roku vážený študijný priemer do 1,25.


c) prospechové štipendiá v magisterskom stupni v študijnom programe Právo a ekonómia v dennej forme boli priznané, ak študent dosiahol v predchádzajúcom roku vážený študijný priemer do 1,25.

d) ak sa študent domnieva, že splnil kritériá na priznanie prospechového štipendia  a rozhodnutie o priznaní prospechového štipendia mu nebolo doručené prostredníctvom elektronickej pošty do 30.11.2018, môže namietať nepriznanie prospechového štipendia prostredníctvom elektronického formulára ,,všeobecné podanie" v lehote do 4.12.2018 (do 24:00 hod).