Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Postup pri podávaní žiadosti o sociálne štipendium

 

Formulár pre žiadosť si stiahnite tu.

Súčasťou žiadosti je informácia o potrebných dokladoch, ktoré tvoria prílohu k žiadosti o sociálne štipendium potvrdzujúce okruh spoločne posudzovaných osôb, v závislosti od konkrétnej situácie žiadateľa a doklady preukazujúce príjem okruhu spoločne posudzovaných osôb.

Kompletnú vyplnenú žiadosť so všetkými prílohami podajte na PraF UK prostredníctvom podateľne.

Sumy životného minima platné od 01.07.2020 do 30.06.2021

Jedna plnoletá osoba 214,83 €
Ďalšia plnoletá osoba /spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba/149,87 €
Jedno nezaopatrené dieťa  98,08 €

Sumy životného minima platné od 01.07.2019 do 30.06.2020

Jedna plnoletá osoba 210,20 €
Ďalšia plnoletá osoba /spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba/146,64 €
Jedno nezaopatrené dieťa  95,96 €

Nárok študenta na sociálne štipendium

Základnou podmienkou na podanie žiadosti na sociálne štipendium je:

 • trvalý pobyt študenta na území SR, nie je rozhodujúce štátne občianstvo študenta,
 • prvé štúdium na vysokej škole v danom stupni štúdia. Ak študuje študent aj na inej VŠ, o sociálne štipendium môže požiadať len na jednej z nich.

Na sociálne štipendium nemá nárok študent :

 • ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
 • ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • ktorému bolo poskytované sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania,
 • ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia,
 • ktorý študuje externou formou štúdia.

Doklady potrebné pri podávaní žiadosti o sociálne štipendium :

 1. Žiadateľ a súrodenci od 18 rokov predkladajú potvrdenie z Daňového úradu o podaní – nepodaní daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok. Ak bol zamestnaný, alebo pracoval ako SZČO, predkladá sa aj potvrdenie o poberaní /nepoberaní/ nemocenských dávok zo sociálnej poisťovne aj od zamestnávateľa.
 2. Za súrodencov, prípadne deti žiadateľa od 0 – 6 rokov sa predkladá overený rodný list.
 3. Za súrodencov, prípadne deti žiadateľa od 6 rokov sa predkladá aktuálne potvrdenie o návšteve školy.
 4. Za všetkých nezaopatrených /žiadateľ, súrodenci, deti žiadateľa/ sa predkladá potvrdenie o poberaní prídavkov na deti
 5. Ak poberajú sirotský dôchodok, rozpis jeho poberania za jednotlivé mesiace predchádzajúceho kalendárneho roka, prípadne priznaný a vyplatený sirotský dôchodok v aktuálnom roku, v ktorom je podaná žiadosť o sociálne štipendium.
 6. Ak je priznané výživné, predkladá sa právoplatný rozsudok o výživnom na žiadateľa a súrodencov. Predkladá sa aj výživné priznané v kalendárnom roku, v ktorom je podaná žiadosť o sociálne štipendium.
 7. Za rodičov, ak pracujú

  a/ ako zamestnanci, sa predkladá
  - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň s potvrdením o výške nemocenských dávok vyplatených/nevyplatených zamestnávateľom za prvých 10 dní PN
  - V prípade vyplatenia nemocenských dávok zamestnávateľom, potvrdenie sociálnej poisťovne o výške vyplatených nemocenských dávok sociálnou poisťovňou.

  b/ ako SZČO, predkladá sa
  - Potvrdenie DÚ /výpis daňového priznania pre účely sociálnych dávok/
  - Potvrdenie o výške vyplatených nemocenských dávok sociálnou poisťovňou
 8. V prípade že rodičia pracovali alebo podnikali len časť predchádzajúceho kalendárneho roku, je potrebné predložiť doklady o ich príjme za celý rok /príjem, dávky v nezamestnanosti dávky v hmotnej núdzi, nemocenské dávky od zamestnávateľa aj sociálnej poisťovne/
 9. Za rodičov – dôchodcov , predkladá sa
  - rozpis vyplatených dôchodkov za jednotlivé mesiace predchádzajúceho kalendárneho roka, vystavený sociálnou poisťovňou, alebo dôchodok priznaný v kalendárnom roku, v ktorom je podaná žiadosť o sociálne štipendium,
  - výpis z daňového priznania alebo čestné vyhlásenie s overeným podpisom, že za celý predchádzajúci kalendárny rok nepoberali iné príjmy okrem dôchodku
 10. Pri poberaní rodičovského príspevku alebo dávok peňažnej pomoci v materstve sa predkladá
  - rozpis o ich vyplatení za jednotlivé mesiace predchádzajúceho kalendárneho roka vystavený sociálnou poisťovňou, ak ho rodič poberal celý rok a výpis daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok
  - Ak je rodičovský príspevok alebo dávky peňažnej pomoci v materstve priznané počas kalendárneho roka alebo počas predchádzajúceho kalendárneho roka, v ktorom je podaná žiadosť o sociálne štipendium, predkladá sa potvrdenie za obdobie ich vyplatenia vystavené sociálnou poisťovňou
  - Ďalej predkladá overené čestné vyhlásenie, v prípade, že najmenej počas troch mesiacov pred podaním žiadosti o sociálne štipendium nemá tento rodič iný príjem okrem uvedených príspevkov.
 11. Pri poberaní príspevku na opatrovanie sa predkladá výška príspevku a doba poberania. Ak je spoločne posudzovaná osoba ťažko zdravotne postihnutá, predkladá sa doklad – preukaz ZŤP.
 12. Ak sú rodičia nezamestnaní

  a/ poberajú v čase podania žiadosti dávku v nezamestnanosti alebo dávku v hmotnej núdzi, predkladá sa rozhodnutie o jej výške a dobe poskytovania a z ÚPSVaR potvrdenie o dobe v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Pre výpočet štipendia sa započíta len táto dávka a sociálne. štipendium sa priznáva iba na štyri kalendárne mesiace.

  b/ ak nemajú v čase podania žiadosti nárok na dávky v nezamestnanosti ani na dávku v hmotnej núdzi, je potrebné predložiť doklady o ich príjme za celý predchádzajúci kalendárny rok /príjem, dávky v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi, nemocenské dávky od zamestnávateľa aj sociálnej poisťovne./

 13. Ženatý žiadateľ – vydatá žiadateľka predkladá overený sobášny list.
 14. Ak je manžel/ka žiadateľa/ky zamestnaný/á predkladajú sa doklady podľa predchádzajúcich bodov .
 15. Ak manželia študujú na dennom štúdiu, sú bezdetní, žiadateľ predkladá príjmy za svojich rodičov a posudzuje sa spoločne so svojimi súrodencami.

Sociálne štipendium sa poskytuje študentovi za predpokladu splnenia podmienky, že rozhodujúci príjem okruhu posudzovaných osôb bude nižší ako hranica príjmu.

Žiadosť o sociálne štipendium pre nový akademický rok môže podať študent od septembra /po zápise/ a priznáva sa mu na to isté obdobie iba raz, a to od mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná, najviac do konca mesiaca jún. Výnimku tvoria študenti, ktorí sú obojstranné siroty, alebo majú upravenú vyživovaciu povinnosť od /rozvedených/ oboch rodičov.