Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalársky študijný program „právo“ – denná forma

Prvý ročník, zimný semester:

Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Povinné predmety
Občianske právo hmotné 1 3 2P+2S P/Z
Právne dejiny Slovenska - propedeutika 2 2P S
Rímske právo 1 4 2P+2S P/Z
Teória práva 1 5 2P+2S P/Z
Právna a politická filozofia 3 2P+2S P/Z
Štátoveda 4 2P+2S P/Z
Základy ekonómie pre právnikov 3 2P+2S P/Z
Úvod do štúdia práva a právna informatika 3 1P+2S PH
Povinne voliteľné predmety
 Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri
Anglická právna terminológia 1 3 2S PH
Nemecká právna terminológia 1 3 2S PH
Francúzska právna terminológia 1 3 2S PH

 

 Prvý ročník, letný semester:

Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Povinné predmety
Občianske právo hmotné 2 4 2P+2S P/Z
Rímske právo 2 3 2P+2S P/Z
Správne právo hmotné 4 2P+2S P/Z
Teória práva 2 4 2P+2S P/Z
Ústavné právo 4 2P+2S P/Z
Základy práva Európskej únie a medzinárodného práva 5 2P+3S P/Z
Podniková ekonómia a účtovníctvo 3 2P+2S P/Z
Povinne voliteľné predmety
 Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri
Anglická právna terminológia 2 3 2S PH
Nemecká právna terminológia 2 3 2S PH
Francúzska právna terminológia 2 3 2S PH

Druhý ročník, zimný semester:

Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Povinné predmety
Občianske právo hmotné 3 4 2P+2S PH
Občianske právo procesné 1 4 2P+2S P/Z
Obchodné právo 1 4 2P+2S P/Z
Pracovné právo 1 4 2P+2S P/Z
Správne právo procesné 4 2P+2S P/Z
Povinne voliteľné
 predmety Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri
Štylistika anglických právnych textov 1 3 2S PH
Štylistika nemeckých právnych textov 1 3 2S PH
Štylistika francúzskych právnych textov 1 3 2S PH

Druhý ročník, letný semester:

Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Povinné predmety
Finančné právo 1 3 2P+2S P/Z
Občianske právo procesné 2 4 2P+2S PH
Rodinné právo 2 1P+2S PH
Obchodné právo 2 3 2P+2S P/Z
Hospodárske právo 3 2P+2S P/Z
Pracovné právo 2 4 2P+2S P/Z
Právo sociálneho zabezpečenia 4 2P+2S P/Z
Povinne voliteľné predmety
 Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri
Štylistika anglických právnych textov 2 3 2S PH
Štylistika nemeckých právnych textov 2 3 2S PH
Štylistika francúzskych právnych textov 2 3 2S PH
Povinne voliteľné predmety
 Výber aspoň 2 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri
Kultúrno-sociálna správa 2 1P+2S PH
Zdravotné právo 2 1P+2S PH
Správa administratívno-politických vecí 2 1P+2S PH
Hospodárska správa 2 1P+2S PH

Tretí ročník, zimný semester:

Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Povinné predmety
Finančné právo 2 4 2P+2S P/Z
Pracovné právo 3 3 2P+2S P/Z
Právo životného prostredia 4 2P+2S P/Z
Správne súdnictvo 2 2P+2S PH
Trestné právo hmotné 1 a základy kriminológie a kriminalistiky 4 2P+2S P/Z
Trestné právo procesné 1 4 2P+2S P/Z
Právo duševného vlastníctva 3 2P+2S PH
Povinne voliteľné predmety
 Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri
Seminár anglického odborného prekladu 1 3 2S PH
Seminár nemeckého odborného prekladu 1 3 2S PH
Seminár francúzskeho odborného prekladu 1 3 2S PH
Povinne voliteľné predmety
 Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri
Pozemkové právo 2 1P+2S PH
Stavebné právo 2 1P+2S PH

Tretí ročník, letný semester:

Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Povinné predmety
Právo finančného trhu 4 2P+2S P/Z
Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch 4 2P+2S PH
Trestné právo hmotné 2 4 2P+2S P/Z
Trestné právo procesné 2 4 2P+2S P/Z
Zručnosti a schopnosti právnického povolania 2 6sP+3S PH
Povinne voliteľné predmety
 Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri
Štylistika anglických právnych textov 2 3 2S PH
Štylistika nemeckých právnych textov 2 3 2S PH
Štylistika francúzskych právnych textov 2 3 2S PH

Výberové predmety

Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Právne postavenie maloletého v rodinných vzťahoch 2 1P+1S PH 3 L
Sociálna politika 2 1P+1S PH 2, 3 Z
Kazuistika z rímskeho rodinného práva 2 2S PH 2, 3 Z
Kazuistika z rímskeho vecného a záväzkového práva 2 2S PH 2, 3 L
Ochrana osobných údajov 2 2S PH 2, 3 Z
Právo vo filmovom umení 2 2S PH 2, 3 Z
Logika pre právnikov 2 1P+1S PH 2, 3 Z
Základy sociológie práva 2 1P+1S PH 2, 3 L
Právo a vplyv judeo-kresťanskej tradície 2 2S H 2, 3 Z
Právna klinika teórie práva 2 2S H 2, 3 L
Teórie spravodlivosti 20. storočia 2 2S PH 2, 3 L
Volebné právo a volebné systémy 2 2S PH 2, 3 Z
Politológia pre právnikov 2 2S PH 2, 3 L
Latinčina 1 2 2S PH 2, 3 Z
Latinčina 2 2 2S PH 2, 3 L
Štylistika a rétorika 2 2S PH 1, 2, 3 Z
Právna klinika neziskového sektora 1 2 2S S 2, 3 L
Právna klinika pre komunity 1 2 2S PH 2, 3 Z
Stáž 1 2 40sZ PH 2, 3 Z
Konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva 2 2S PH 2, 3 L
Mediálne právo 2 2S PH 2, 3 Z
Informácie a informačné systémy vo verejnej správe 2 2S PH 2, 3 L
Správne právo trestné 3 1P+2S P/Z 3 Z

Výberové predmety – telesná kultúra

Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Telesná a športová výchova 1 1 2C PH 1 Z
Telesná a športová výchova 2 1 2C PH 1 L
Telesná a športová výchova 3 1 2C PH 2 Z
Telesná a športová výchova 4 1 2C PH 2 L
Telesná a športová výchova 5 1 2C PH 3 Z
Telesná a športová výchova 6 1 2C PH 3 L
Lyžovanie 1 1 42sC PH 1, 2, 3 Z
Turistika 1 1 32sC PH 1, 2, 3 L

Výberové predmety – klinické vzdelávanie

Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Právna klinika pre komunity 1 2 2S PH 2, 3 Z
Právna klinika pre komunity 2 2 2S PH 2, 3 L
Klinika správneho trestania 2 PH 3 L

Štátne skúšky

Názov Kredit
Štátna skúška z teórie práva,správneho práva a ďalších vybraných právnych odvetví 3
Bakalárska práca a obhajoba bakalárskej práce 4